Hafan

Hafan

Croeso i wefan Cristnogaeth 21
Mae’r dewisiadau uchod yn eich arwain i wahanol adrannau o fewn y wefan.

Criw ysbrydoledig Encil 2019 (llun gan Catrin Evans)

cristnogaeth21logocul

Amdanom Ni:
Dewch yma i ddysgu rhagor am Cristnogaeth21

 

    bwrddclebranbachBwrdd Clebran:
Yma y byddwn yn cyfnewid negeseuon. Mae’r adran Y Fforwm yn cynnwys yr e-fwletin wythnosol, ac yn rhoi cyfle i chi ymateb i’r neges. Ar y llaw arall, mae’r adran Materion Cyfoes yn gyfle i godi unrhyw bwnc dan wyneb haul.

 

Agora 2016 04Agora:

Dyma lle y gwelwch ein cynnwys digidol misol. 

 

 

 Newspapers 2 Newyddion:    

Bob hyn a hyn, byddwn yn trefnu encil, cynhadledd flynyddol neu gyfarfod arall. Bydd yr holl fanylion yn ymddangos yma. Mae croeso i fudiadau eraill anfon eitemau newyddion atom i gael eu cynnwys yn yr adran hon.

 

 Archif:     Ar y botwLlyfraum Archif, rydym wedi cynnwys pedair adran. Cewch weld yr holl erthyglau sydd wedi ymddangos ar ein gwefan yn y gorffennol, yn ogystal â’r negeseuone-fwletin a ddosbarthwyd dros y blynyddoedd, a chasgliad o ddolenni a fedrai fod yn ddefnyddiol. Yn olaf, fe welwch yma hefyd gasgliad o negeseuon a ddaeth i law am y wefan yn gyffredinol.

Croeso atom, a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r wefan.  

CEFNDIR CRISTNOGAETH 21

Sefydlwyd Cristnogaeth 21 yn y flwyddyn 2007, a dilynwyd hynny gyda chreu gwefan a lansiwyd yn swyddogol ar Ragfyr 1af 2008. Denodd hynny gryn sylw ar y radio, ar deledu, yn y cylchgronau enwadol ac mewn papurau dyddiol ac wythnosol. Y bwriad oedd cyhoeddi erthyglau ar wahanol bynciau fel bod modd cael llwyfan i safbwyntiau nad ydynt yn cael sylw yn y papurau enwadol.

Maes o law, dechreuwyd dosbarthu neges wythnosol drwy e-bost i bawb sydd wedi mynegi dymuniad i’w  derbyn, sef cyfanswm o tua 250 o bobl i gyd. Dyma’r e-fwletin wythnosol fel y byddwn ni’n cyfeirio ato. Caiff y neges hon ei hysgrifennu gan griw o tua 30 o unigolion sy’n cymryd eu tro i’w llunio, ac mae’r ymateb i’r negeseuon hyn yn gynnes a chefnogol iawn, hyd yn oedd os nad yw pawb yn cytuno â’r cynnwys bob tro. Os hoffech chi dderbyn yr e-fwletin, neu fod yn un o’r awduron, rhowch wybod i ni.

Efallai mai’r cam mwyaf cyffrous ar y wefan oedd agor y Bwrdd Clebran, sef fforwm i drafod gwahanol safbwyntiau yn onest ac agored, heb i unrhyw un deimlo ei fod ef neu hi yn cael eu beirniadu am beidio coleddu syniadau sydd, fel arfer, yn perthyn fwy i’r brif ffrwd ddiwinyddol yng Nghymru.

Facebook-create

Erbyn hyn, mae dros 265 o bobl yn ein dilyn ar Facebook, ac rydym yn ddiolchgar i’r criw bach diwyd sy’n cynnal y presenoldeb hwnnw.

 

Os hoffech chi ymuno â’r grŵp hwn, ewch draw i dudalen Facebook i ymuno yn y sgwrs.

https://www.facebook.com/groups/673420236088661/?fref=ts

Datganiad Preifatrwydd

GDPR. Mae Cristnogaeth 21 yn parchu preifatrwydd unigolion. Nid yw’r wefan hon yn casglu nac yn dosbarthu manylion y rhai sy’n ymweld â hi. Defnyddir pecyn ystadegol Google Analytics i gasglu data di-enw am nifer yr ymweliadau â’r wefan, a nifer o fanylion technegol, ond nid yw’r data wedi’i gyplysu â gwybodaeth am unigolion.

Mae’r Bwrdd Clebran yn system ar wahân, ac mae’r rhai sy’n dilyn y ddolen er mwyn ei ddefnyddio yn rhydd i adael manylion personol neu beidio ar y system honno, fel y mynnant. 

Yn yr un modd, y mae nifer helaeth o ddolenni ar y wefan hon sy’n arwain y defnyddiwr at systemau eraill allanol, ac mae’n bosib bod rhai o’r rheini yn casglu data am y rhai sy’n eu defnyddio.

Yn ogystal â darllen ‘e-fwletin C21’ ar y wefan, mae modd tanysgrifio i’w dderbyn trwy ebost. Defnyddir system MailChimp, sy’n cydymffurio yn llwyr â gofynion GDPR i’w ddosbarthu.