Archifau Categori: Newyddion

Bywydau Du o Bwys – datganiad yr Eglwys yng Nghymru

Oddi ar wefan yr Eglwys yng Nghymru 

Mae Grŵp Rhyngwladol yr Eglwys yng Nghymru yn cadarnhau ei ymrwymiad i frwydro yn erbyn hiliaeth yn ei ymateb i lofruddiaeth George Floyd yn yr Unol Daleithiau yr wythnos hon.

Mewn datganiad a gyhoeddwyd heddiw, mae’r grŵp a gadeirir gan Joanna Penberthy, Esgob Tyddewi, yn datgan ei gefnogaeth i ymgyrch #BlackLives Matter.

Mae’r datganiad llawn yn dilyn:

Mae’r digwyddiadau presennol yn yr Unol Daleithiau wedi tynnu sylw’r byd at anghyfiawnder eithafol goruchafiaeth y dyn gwyn a hiliaeth. Wrth herio hiliaeth mae gan yr Eglwys lawer i’w ddysgu ac i edifarhau amdano. Fodd bynnag, mae’r ffydd Gristnogol yn glir fod pawb yn gyfartal o flaen Duw ac yn cael eu gwerthfawrogi. Wedi’n brawychu gan lofruddiaeth George Floyd, rydym yn cadarnhau ein hymrwymiad i weithio gydag eraill i frwydro yn erbyn hiliaeth. Rydym yn datgan, yn ddigamsyniol, fod Bywydau Du o Bwys #BlackLivesMatter.

Neges Heddwch yr Urdd – paratoi ar gyfer y 18ed

Neges Heddwch ac Ewyllys Da gan bobol ifanc Cymru, 18 Mai 2020 – Stopio’r Cloc ac Ailddechrau

Thema neges eleni yw dyhead pobl ifanc i weld y byd yn gwrando ac yn dysgu o argyfwng feirws Covid-19.

Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn unigryw i Gymru, ac wedi ei danfon yn flynyddol ers 98 o flynyddoedd  – dyma’r unig neges o’i fath yn y byd.

Gofynnaf am eich cefnogaeth i helpu pobl ifanc Cymru ar y 18fed o Fai i wneud hon y neges fwyaf mewn hanes.

Bydd y neges yn cael ei chyhoeddi o gyfrifon cymdeithasol Urdd Gobaith Cymru ar ddydd Llun y 18fed o Fai ac rydym yn gofyn i chi wneud o leiaf 1 o’r 3 peth canlynol:

  1. Aildrydarwch / postio y neges ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar yr 18fed o Fai gyda 
  • Llun ohonoch yn gwneud symbol ‘triongl’ gyda’ch dwylo fel hyn a thagio 5 person yn eu herio i wneud yr un peth gyda’r #heddwch2020 –
  • Neu Emoji baner eich gwlad chi / Emoji y byd / Eich hoff Emoji ac #heddwch2020
  1. Paratowch ymateb i’n neges ni  – gall hyn fod yn lun/geiriad /gair o gefnogaeth /lluniau / fideo /can gan ddefnyddio #heddwch2020 neu ei ebostio at heddwch@urdd.org
  2. Anogwch eich ffrindiau a chysylltiadau ar draws y byd i ymateb

Helpwch yr Urdd

Helpwch Gymru

Helpwch ein Pobl ifanc ………………. i gyrraedd 15 miliwn o bobl mewn 50 o wledydd ar draws y byd yn 2020!

Eisiau mwy o fanylion e-bostiwch – heddwch@urdd.org

Er gwybodaeth, bydd rhaglen arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol ar ddydd Sul yr 17eg o Fai yn trafod y Neges eleni gyda chyfweliadau arbennig gyda nifer o bobl ifanc fu’n rhan o’r neges/ffilm eleni.

Trefn Gwasanaeth Cymorth Cristnogol

 

Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho ffeil PDF o drefn gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol 2020.

Trefn Gwasanaeth Cymorth Cristnogol 2020

‘Ar ein rhan ni sy’n byw yn y Gogledd gawn ni ddiolch i Anna Jane am ei gwaith dros Gymorth Cristnogol yn ein plith ers blynyddoedd lawer. Dymunwn yn dda iddi wrth iddi dderbyn galwad i weinidogaeth lawn amser gydag eglwysi Seilo Caernarfon a Chapel y Waun, Waunfawr.  Pob bendith Anna Jane’.

Yr Wythnos Fawr Mewn Hanner Awr

Yr Wythnos Fawr Mewn Hanner Awr
Karen Owen

YR WYTHNOS FAWR MEWN HANNER AWR

Ar CD ac ar Facebook – leisiau yn dweud stori’r Pasg yn ystod lockdown 2020

Adnodd sain ar Facebook ar gyfer cyfnod y Pasg

Mae hanes wythnos olaf bywyd Iesu Grist yn un o straeon mawr y byd – ac nid i Gristnogion yn unig.

Mae’n llawn emosiwn a gwleidyddiaeth, mae’n trafod cyfeillgarwch a theulu, ffyddlondeb a brad, a sut y mae’r bobol fawr sy’n rhedeg y byd yn cymryd yn erbyn dyn ifanc sydd yn meiddio herio’r drefn.

Yn Jerwsalem tua’r flwyddyn 33 OC yr oedd hynny, ond mae’r stori bellach yn fwy na’r un capel, eglwys a mosg.

Wrth i’r feirws COVID-19 ymledu eleni, ac wrth i ninnau orfod aros yn ein tai a chanslo oedfaon ffurfiol, mi fyddai’n biti meddwl bod y Pasg yn pasio heb i ni glywed y stori.

A dyna ydi pwrpas y CD yma – sydd am ddim i chi ac i bawb yr ydach chi’n dewis ei rhannu hi efo nhw.

Bydd y cynnwys hefyd ar gael ar Facebook a YouTube. Chwiliwch am ‘Yr Wythnos Fawr mewn hanner awr’.

Fydd pob un ohonan ni ddim yn credu yr un fath. Efallai na fyddwn ni’n cytuno ar y manylion. Ond gobeithio y bydd pawb yn cael rhyw fudd o ail-gerdded y llwybr o’r deml i’r oruwch ystafell, o Gethsemane i Golgotha, yn ȏl traed Iesu Grist.

Mi glywn ni am Pedr a Jwdas Iscariot, am Mair Magdalen a Herod a Peilat… cyn i fywyd dyn ifanc ddod yn symbol o’r ffordd y mae gobaith y gwanwyn, yn y diwedd, yn trechu duwch drygioni a feirws.

Mi fydd yn Basg gwahanol eleni. Ond mae rhai pethau yn oesol ac yn werth eu clywed drachefn a thrachefn. Mwynhewch y gwrando.

Sut a phryd y mae gwrando?

Gellir gwrando ar dudalen arbennig Facebook 

Mae’r CD yn cynnwys pump trac, ac mae modd gwrando ar un eisteddiad, neu mi fedrwch wrando ychydig bob dydd rhwng Sul y Blodau a Sul y Pasg (Ebrill 5-12). Mae’r stori gyfan yn cael ei dweud mewn hanner awr. Mae modd rhwygo’r traciau mp3 oddi ar y CD er mwyn eu llwytho i’ch ffȏn neu i go’ bach (USB) a chario’r stori o gwmpas efo chi. Mi fedrwch chi hyd yn oed gyd-ddarllen efo’r lleisiau (dim yn syniad da os ydach chi’n gwrando tra’n dreifio car neu’n smwddio dillad).

Trac 1 – Sul y Blodau

Yr ymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem

 Trac 2 – Dydd Llun dydd Mawrth dydd Mercher

Y mwyaf yn nheyrnas nefoedd… Yr eneinio ym Methania… Glanhau’r deml… Iesu’n rhagfynegi ei farwolaeth… Jwdas yn cytuno i fradychu Iesu… Paratoi gwledd y Pasg

 Trac 3 Nos Iau Cablyd

Golchi traed y disgyblion… Iesu’n rhagfynegi ei fradychu… Sefydlu swper yr Arglwydd… Y weddi ar Fynydd yr Olewydd… Dal a bradychu Iesu… Addewid Pedr

 Trac 4 – Gwener y Groglith

Iesu gerbron y Sanhedrin… Milwyr yn gwatwar Iesu… Peilat yn holi Iesu… Iesu gerbron Herod… Pedr yn gwadu Iesu… Peilat yn dedfrydu Iesu i farwolaeth… Y milwyr yn hebrwng Brenin yr Iddewon… Croeshoelio Iesu… Marwolaeth Iesu… Joseff o Arimathea… Claddu corff Iesu

Trac 5 – Y Saboth a Sul y Pasg

Y gwarchodlu wrth y bedd… Atgyfodiad Iesu… Iesu’n ymddangos i Mair Magdalen

Lleisiau’r hunan-ynysu yn rhannu’r stori

Trwy recordio darnau ohoni ar ffonau symudol y mae’r stori yma’n cael ei dweud eleni. Does neb wedi bod ar gyfyl yr un stiwdio, dim ond siarad y geiriau o’r Beibl i mewn i’w teclynau, cyn eu rhannu ar y we. Mae’r lleisiau’n amrywio o 18-72 oed…

Marian Ifans, Arfon Wyn, Gwilym Sion Prithard, Karen Owen, Cai Fȏn Davies, Manon Vaughan Wilkinson, Bob Morris, John Dilwyn Williams, Siân Teifi, Tudur Dylan Jones, Lleuwen Steffan, Alun Ffred Jones, Leisa Gwenllian, Carwyn John, Rhian Roberts, John M Pritchard, Dyfrig Wyn Evans, Sara Lloyd Evans, Dewi Llwyd, Dei Tomos, Aled Jones Williams, Judith Humphreys, Talfryn Griffiths, Cefin Roberts, Anni Llŷn.    

Diolch hefyd i Richard Durrell am ei gyngor a’i glust fain; ac i Emyr Rhys, Stiwdio Aran, am y CDs.