Archifau Categori: Newyddion

Cynhadledd Meithrin a Chynnal Ysbrydolrwydd

MEITHRIN A CHYNNAL YSBRYDOLRWYDD

Cynhelir cynhadledd arloesol i weinidogion ac aelodau o’r holl enwadau yng Nghymru ddydd Mercher, 18fed Hydref 2017 yng Nghapel Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor, LL57 2AX, rhwng 09.30 a 16.30. Bydd y gynhadledd, MEITHRIN A CHYNNAL YSBRYDOLRWYDD, yn rhad ac am ddim, a sicrhawyd siaradwyr hynod ac amrywiol o wahanol enwadau Cristnogol yng Nghymru gan gynnwys Elfed ap Nefydd Roberts, Aled Jones Williams, Karen Owen, Trystan Owen Hughes, Eluned Williams, Enid Morgan, Judith Morris, Eleri Edwards, D. Densil Morgan ac R Alun Evans.

Y materion dan sylw fydd yr elfennau hynny sy’n adlewyrchu ysbrydolrwydd yn ei amryfal ffyrdd a sut i drin heriau ysbrydol bywyd bydol:

  • Byw’n briodol o dan amrywiaeth eang o amodau
  • Cynnal agwedd gadarnhaol, adeiladol, emosiynol gyfrifol mewn bywyd
  • Ystyried popeth â dogn helaeth o wrthrychedd a hiwmor
  • Byw gyda ffydd ac ymddiried yn nuw
  • Cynnal ewyllys da a bwriadau da tuag at ein cyd-ddyn.

Bydd y Gynhadledd yn ystyried Y SIALENS I’R EGLWYSI gyda chwestiynau megis:

  • Beth yw’r allwedd i ysbrydolrwydd?
  • A pha fath o ysbrydolrwydd?
  • Sut all yr egwysi gynnig ysbrydolrwydd ac agweddau ysbrydol megis cariad, cymod a maddeuant i oes sydd wedi troi cefn ar grefydd?
  • A yw’n gyfle i’r eglwysi ymateb i rai sy’n chwilio am ateb i broblem ysbrydol?
  • Sut all yr eglwysi gyflawni hyn yn ymarferol?

Dywedodd Wynford Ellis Owen, sylfaenydd a chyn brif weithredwr Stafell Fyw Caerdydd, a threfnydd y gynhadledd, “Mae nifer o bobl yn chwilfrydig ynglŷn â sut mae mynychwyr y Stafell Fyw – nifer ohonynt erioed wedi mynychu na chapel nag eglwys na choleddu unrhyw ffydd – yn gallu cael profiadau ysbrydol dwys sydd yn newid eu bywydau yn gyfan gwbl. Mae sawl math o ysbrydolrwydd wrth gwrs. Ysbrydolrwydd yr Amherffaith sydd wrth wraidd gweithgareddau’r Stafell Fyw. Ond nid ysbrydolrwydd yn yr ystyr crefyddol yw hwn. Mae hwn yn wahanol: ysbrydolrwydd yr amherffaith, ysbrydolrwydd y gwan a’r toredig, y tlawd a’r gwylaidd.

Yn ôl yr awdur Gabor Maté, ysbrydolrwydd y bobl sydd ag angerdd mawr a chryf, gorffennol problemus a dyfodol ansicr. Ysbrydolrwydd hynafol ydyw, yn ôl yr awduron Ernest Kurtz a Katherine Ketcham, a ailddarganfuwyd gan griw o feddwon anobeithiol oedd yn chwilio am ateb i gyflwr nad oedd meddygon na neb arall yn gwybod yr ateb iddo na sut i’w drin. Gan ddysgu o brofiadau aflwyddiannus eraill ac athroniaeth William James yn ei lyfr The Varieties of Religious Experience, a Carl Jung, y seiciatrydd enwog, aethant ati i greu ffordd o fyw fyddai’n caniatáu iddynt fyw gyda’u ‘cyflwr anobeithiol’, gyda’u hamherffeithrwydd sylfaenol.

           “Yn y gynhadledd hon cawn gyfle i edrych ar y mathau eraill o ysbrydolrwydd hefyd – ac, yn arbennig, sut i’w meithrin a’u cynnal.

Ydych chi’n barod i gyfrannu o’ch profiadau a’ch mewnwelediadau chi?”

Sut i feithrin a chynnal ysbrydolrwydd? Bydd y Gynhadledd yn rhoi cyfle i wrando, trafod, cwestiynu ac anghydweld – a chyfrannu o’ch profiadau personol chi.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno mynychu’r gynhadledd gysylltu â Stafell Fyw Caerdydd ar 029 2049 3895 i gofrestru neu ebostiwch carol.hardy@cais.org.uk     Darperir bwffe a bydd gwasanaeth cyfieithu ar-y-pryd ar gael. Gallwch ganfod mwy o wybodaeth am y Stafell Fyw neu Cynnal, y gwasanaeth cwnsela i glerigwyr, gweinidogion yr efengyl a’u teuluoedd, drwy fynd i: Stafell Fyw Caerdydd neu Cynnal.

Galar a fi

Galar a fi – noson o wrando a thrafod.

Yn ôl Gwasg y Lolfa yr oedd gwerthiant argraffiad cyntaf Galar a Fi  (Gol. Esyllt Maelor) yn anghyffredin o gyflym. Gwerthwyd y mil o gopiau mewn ychydig iawn o amser ac y mae’r ail argraffiad yn gwerthu’n dda hefyd.

Ddwy flynedd yn ôl fe aeth y gyfrol Gyrru drwy Storom (Gol. Alaw Griffiths) i ail argraffiad cyn diwedd y flwyddyn honno. Efallai bod ymateb o’r fath yn ddealladwy oherwydd fod y ddwy gyfrol yn ymwneud â phrofiadau sy’n cyffwrdd bywydau y mwyafrif, yn arbennig galar efallai. Ond  ar wahan i’r gwerthiant cyflym y mae’n ddiddorol fod y galw â’r ymateb yn profi bod angen cyfrolau o’r fath. Mae’n ddiddorol hefyd nad ydynt yn gyfrolau ‘crefyddol’. Y maent, wrth gwrs, yn codi cwestiynau am y gwahaniaeth â’r berthynas rhwng y ‘crefyddol’ a’r ‘ysbrydol’ ac er bod rhai yn ymwrthod â’r gwahaniaethu hwnnw, ni ellir ei osgoi chwaith.

Fe fydd rhai o gyfranwyr i Galar a fi  yn siarad mewn noson arbennig yn y Morlan, Aberystwyth nos Fercher, Medi 27ain (mynediad am ddim, croeso i bawb).

Pryderi Llwyd Jones

Ethol Archesgob Cymru

Ethol Archesgob Cymru

Dewiswyd John Davies, a wasanaethodd fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu am y naw mlynedd ddiwethaf, fel 13eg Archesgob Cymru.

Mae’n olynu’r Dr Barry Morgan a ymddeolodd ym mis Ionawr ar ôl 14 mlynedd fel arweinydd yr Eglwys yng Nghymru. Mae ei etholiad hefyd yn un hanesyddol gan mai hwn yw’r tro cyntaf i Esgob Abertawe ac Aberhonddu gael ei ethol yn Archesgob Cymru.

 

Rhagor o wybodaeth ar wefan yr Eglwys yng Nghymru

Newid trefn cynhadledd ‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred’

SYLWER!

Newid trefn cynhadledd ‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred’

Mae trefniadau’r diwrnod cyntaf y gynhadledd isod wei newid.

‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred?’
15-16 Medi 2017
Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dydd Gwener 14.00 – 17.00 
Huw L Williams a Garmon Iago – ‘Yr argyfwng gwacter ystyr 2016’
Cynog Dafis a Gareth Wyn Jones – ‘Dyneiddiaeth Cristnogol’

Dydd Sadwrn 10.00 – 13.00
Yr Athro Steve Edwards – ‘Gwirionedd a’r ôl-ffeithiol’
Yr Athro Howard Williams – ‘Athroniaeth T H Parry Williams’
Rhianwen Daniel – ‘Iaith ac Hunaniaeth’

Esgob Tyddewi a Gay Pride

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy oedd un o’r rhai a arweinodd orymdaith Gay Pride drwy strydoedd Caerdydd ar y dydd Sadwrn olaf o Awst. Hi hefyd oedd yr Esgob cyntaf i weinyddu’r Cymun Sanctaidd yn yr ŵyl liwgar hon a gŵyl sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd. Fe weinyddwyd y cymun yn #pabellffydd sydd wedi bod yn rhan o’r ŵyl o’r dechrau. Y mae #pabellffydd yn gydweithrediad rhwng grwp o’r enw The Gathering (LGBT), Church for Everone a CATAC ( sef, Changing attitude/trawsnewid agwedd Cymru) . Roedd yr esgob yn arwain trafodaeth ar rywioldeb hefyd. Roedd nifer o bynciau eraill, fel ffoaduriaid, yn destun trafod yn y babell , yn ogystal â’r addoli.

Diolch i Emlyn

Nawr bod Iestyn yn dechrau setlo i mewn i’r gwaith o gynnal y wefan, mae’n briodol, ac yn fraint cael diolch i Emlyn Davies am ei wasanaeth fel Golygydd y Wefan. Emlyn sydd wedi golygu’r wefan ers i Cristnogaeth 21 ddechrau dros ddeng mlynedd yn ôl. Bu yn gwbwl allweddol yn ein gwaith ac er na fyddai ef yn barod i gydnabod hynny y mae Pwyllgor C21 yn gwybod mai ef, yn fwy na neb arall, sydd wedi ein cynnal, ein symud ymlaen a’n hysbrydoli. Y mae wedi rhoi o’i amser, ei ddoniau a’i argyhoeddiad Cristnogol yn hael, yn llawen ac yn ddi-flino. Y newyddion da yw y bydd Emlyn yn parhau yn un o’r tim bychan sydd yn credu bod angen a bod gwerth i wefan fel C21 a’r hyn sydd wedi datblygu ohoni.

Golygydd y Wefan

Golygydd y Wefan

Mae’r pwyllgor canolog yn falch o gael cyhoeddi mai golygydd newydd y wefan yw Iestyn Hughes o Aberystwyth. Mae Iestyn  yn ffotograffydd medrus gyda chefndir yn y byd digidol, ac rydym yn dymuno’n dda iddo wrth y gwaith.