Golygyddol

Mwynhad a lwc y We

Mae golygu neu ysgogi cylchgrawn yn gymysgwch rhyfeddaf o rwystredigaeth a chyffro. Stryffaglu i gael ambell gyfrannwr i gadw addewid, ac yna rhodd rasol o enw a phersonoliaeth newydd a chyfraniad yn gytgordio’n hapus ag amcanion Agora.

Yn Agora2 cyfeiriais at anerchiad gwefreiddiol gan Esyllt Maelor yn ein hencil yn Nant Gwrtheyrn. Soniodd, a hithau mewn galar ar ôl colli ei mab, Dafydd, am y ffordd y daeth y geiriau ‘Tabitha Cwmi’ yn gyfrwng cysur ac ysbrydiaeth iddi. Trwy ‘gyd-ddigwyddiad’ roeddwn wrthi ryw bythefnos yn ddiweddarach yn chwilio am adnoddau pregeth ar Actau 9: 31–4. Dechreuais o wefan Progressive Christianity a gwasgu rhyw fotymau addawol yr olwg, a gweld cyfeiriad at y testun ar wefan broffesiynol iawn yr olwg dan yr enw, braidd yn anaddawol, fel y tybiwn ar y pryd, pastordawn.com.

Roedd hi’n bregeth ardderchog, yn mynd at y testun gyda thrylwyredd a dirnadaeth benigamp.

Pastor Dawn

Pastor Dawn Hutchinson

Mae’r Pastor Dawn Hutchinson yn blaen ac yn onest yn dweud nad yw rhai o straeon y Testament Newydd yn hanesyddol, hynny yw, yn ffeithiol wir. Ond mae hi’n argyhoeddedig bod ystyr a gwirionedd yn y straeon hynny. Wrth gymryd anadl ddofn i fagu’r plwc i ddweud: ‘Dw i ddim yn credu honna’, beth sy eisiau wedyn yw’r plwc a’r dyfalbarhad i ymaflyd codwm â’r testun (fel Jacob gyda’r angel); mae angen parchu ysgolheictod er mwyn i’r ‘gwirionedd uwch’ ddod i’r golwg a throi’n ‘Air Bywiol’ sy’n treiddio i’n calonnau yn ogystal â’n hymennydd.

Rhaid i ni beidio â chredu bod yr ysgrythurau wedi’u cyfyngu i ystyr lythrennol. Rhyw dybiaeth go fodern a chenhedlig yw honno. Gwir mai cyfyng yw’n crebwyll, ond Duw a’i rhoddodd i ni, a’n dyletswydd yw ei fwydo, ei ddisgyblu a’i ddefnyddio. Pan yw rhywun lleyg heb gymhwyster mewn astudiaethau beiblaidd yn holi: ‘Sut y

penderfynwyd pa lyfrau fyddai’n mynd i mewn i’r Testament Newydd?’, dyw ateb x, ‘Yr Ysbryd Glân’, ddim yn gwneud y tro.

Ateb diog ydyw ac nid ateb deallus i gwestiwn didwyll a chall.

Dyna felly sail i frwdfrydedd Golygydd Agora wrth ddarganfod gwefan, blog, adnoddau litwrgaidd, ayyb, gan Dawn Hutchinson.

Dyma fi felly, fel golygydd cydwybodol a gonest, yn lle codi defnydd da heb gydnabod y ffynhonnell, yn gyrru nodyn at y wefan yn egluro pam roeddwn i’n awyddus i ddefnyddio’r bregeth, a’i haddasu ychydig at ein cefndir ni yng Nghymru.

 A dyma neges ’nôl mewn rhyw ddwyawr o ardal i’r gogledd o Toronto yng Nghanada: ‘My father is Welsh (from Tredegar) and although the Welsh language is all but lost to our family, I know that he will be delighted to know that some small contribution to a Welsh-speaking community might find its way across the digital landscape back to Wales. Tangnefedd gyda chwi.’

Yn y dyfodol rwy’n siŵr y byddai’n benthyca gan pastordawn. Yn y cyfamser, cyfarchion iddi hi ac i’w thad, a diolch iddi hi am ei hymateb cynnes.

https://pastordawn.com/