Newyddion

Newyddion

 • Golwg ar y myth Cristnogol

  GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU
  CANGEN BANGOR

  ‘Dal i Gredu – Golwg ar y Myth Cristnogol’
  gan Cynog Dafis

  (Awdur ar y cyd ag Aled Jones Williams, Duw yw’r Broblem)

  Nos Wener, 19 Hydref 2018, am 6.00 p.m.
  Neuadd William Mathias, Yr Ysgol Gerdd, Prifysgol Bangor

  CROESO CYNNES I BAWB

  Hydref 9, 2018
 • Seithfed Sul Adferiad Cymru

  SEITHFED SUL ADFERIAD CYMRU

  Bydd dydd Sul 28ain o Hydref, 2018, yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau ac ymddygiadau niweidiol eraill yng Nghymru.

  Unwaith eto eleni, nodwyd Sul fel Sul Adferiad i annog eglwysi nid yn unig i ystyried sefyllfa’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth o ryw fath, i ddysgu mwy am eu sefyllfa, eu hangen a’r help sydd ar gael trwy ymdrechion mudiadau megis y Stafell Fyw, ond hefyd i weithredu yn ymarferol i estyn cymorth.  Gall y cymorth olygu cyfraniad ariannol tuag at y gwaith i rai, tra y bydd eraill yn cymryd sylw newydd o’r anogaeth sydd yn Hebreaid 13, 3 “Daliwch ati i gofio’r rheiny sy’n y carchar, gan feddwl sut brofiad fyddai hi i fod yn y carchar eich hunain!”  Efallai mai carchar llythrennol sydd dan sylw awdur y llythyr at yr Hebreaid, ond ar Sul Adferiad cofiwn fod caethiwed dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau, bwyd, rhyw, gamblo a mwy, yn garchar i gymaint o bobl heddiw

  Paratowyd y gwasanaeth gan y Parchedig Margaret Le Grice a chyfieithwyd gan y Parchedig Denzil I John (ar wahân i’r rhannau o Wasanaethau’r Eglwys yng Nghymru). Mae’r gwasanaeth yn seiliedig ar 12 Cam yr Alcoholigion Anhysbys.

  Ceir manylion y gwasanaeth a phoster YMA

  Nodiadau am y gwasanaeth 

  1   Mae’r gwasanaeth mewn isadrannau gyda chyflwyniad a diweddglo. Mae pob adran yn cynnwys myfyrdod fel cyflwyniad, darlleniad o’r Beibl, amser tawel, gweddi ac emyn neu siant Taize.  Nid oes pregeth.

  2   Mae’n bosibl y bydd eglwysi na all ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ar 28 Hydref am ba bynnag reswm. Gellir defnyddio un o’r adrannau neu’r eiriolaeth mewn cyd-destunau eraill, e.e. grŵp gweddi, astudiaeth Feiblaidd neu gyfnod defosiynol byr mewn math arall o gyfarfod. Byddai’n briodol gwneud hyn ar unrhyw adeg yn ystod y deng niwrnod o 18 Hydref i 28 Hydref. Diwrnod y Sant Luc yw 18 Hydref pan fyddwn yn gweddïo dros weinidogaeth iacháu ym mhob ffurf.

  3   Mae’r gwasanaeth yn fyfyrdodol.  Cofiwch ei arwain yn araf ac yn fyfyriol.  Argymhellir munud ar gyfer yr amser tawel. Mae’n amhosibl brasamcan hyd cyfnod o dawelwch ond pa beth bynnag fyddwch chi’n ei ddefnyddio fel amserydd, cofiwch na fydd yn cadw sŵn!

  4   Cofiwch roi darn o bapur a phensil i bawb yn y gynulleidfa.

  5   Mae’r rhifau wrth ochr yr emynau Cymraeg o Ganeuon Ffydd.  Gellir cael y gerddoriaeth ar gyfer y siantau Taize ar www.taize.fr/en_article10308.html.

  Hydref 6, 2018
 • Cynhelir Drydedd Gynhadledd Cynnal – (Cynnal yw’r gwasanaeth cwnsela i glerigwyr a gweinidogion yr efengyl a’u teuluoedd) – yn Eglwys Christ Church, 28 Lake Road North, Caerdydd CF23 5QN, ar y 24ain o Hydref rhwng 09.00 a 13.00. Bydd nifer o siaradwyr amlwg, gan gynnwys Archesgob Cymru, y Parchedicaf John Davies, Karen Owen, y Parchd Ddr R Alun Evans, Dr Iolo ap Gwynn ac eraill, yn trafod y testun ‘Beth mae’n golygu i fyw bywyd yn ei holl gyflawnder?’ Bydd adnoddau cyfieithu ar y pryd ar gael yn ogystal â lluniaeth ysgafn. Mae’r mynediad am ddim a bydd digon o lefydd parcio ar gael. 

  Lawrlwythwch y poster YMA

  Hydref 6, 2018
 • Newyddion – Encil 2018

  Encil 2018

  Encil Blynyddol C21
  Sadwrn Medi 22ain 10.00 – 3.30

  Eglwys Clynnog Fawr yn Arfon.

  Duw’r Creawdwr
  yng nghwmni
  Dr Hefin Jones, Y Tad Deiniol,
  Parch  Mererid Mair, Lloyd Jones a Gwawr Maelor

  Cost £25.00 (i gynnwys cinio)

  I gofrestu cysylltwch â Catrin Evans
  cyn Medi 12ed.
  catrin.evans@phonecoop.coop

  01248  680858

   

   

  Awst 20, 2018