Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

 • Apêl Ariannol Cristnogaeth 21

  Apêl Ariannol Cristnogaeth 21

  Fel y gwyddoch, does dim tâl aelodaeth am gael ymuno â Cristnogaeth 21, ac ni fyddem yn dymuno i bethau fod yn wahanol. Mae’n bwysig bod ein holl ddeunyddiau ar gael yn rhad ac am ddim er mwyn i bawb gael cyfle i ddarllen yr erthyglau ar y wefan a medru mwynhau’r negeseuon sy’n cael eu rhannu yn yr e-fwletin ac ar y dudalen Facebook. Y nod yw cyrraedd y nifer mwyaf posibl o gefnogwyr, ond byddai codi tâl aelodaeth yn eithrio rhai pobl ac yn cyfyngu ar y niferoedd. Yr unig dro y byddwn yn gorfod codi tâl yw er mwyn clirio costau cynnal encil neu gynhadledd.

  Ychydig flynyddoedd yn ôl, penderfynwyd lansio apêl i dalu am ddatblygu’r wefan a sefydlu’r cylchgrawn digidol Agora, a chafwyd ymateb rhagorol mewn byr amser bryd hynny.

  Erbyn hyn, rydym yn gorfod cydnabod bod cynnal y wefan yn faich ariannol, a heb incwm o unrhyw fath mae’n amlwg nad yw’r fenter yn gynaliadwy. Gyda hynny mewn golwg rydym wedi lansio apêl ariannol newydd am gefnogaeth ariannol gyson. Yn hytrach na chodi tâl aelodaeth penodol, gofynnwn i’n cefnogwyr ystyried cyfrannu’n fisol neu’n flynyddol ar sail wirfoddol tuag at gostau rhedeg C21.

  Fe welwch dair ffurflen ar y wefan, i’w defnyddio yn ôl y gofyn gan ddibynnu ar sut y bwriadwch gyfrannu. Mae’r gyntaf ar gyfer archeb sefydlog drwy’r banc, sy’n ffordd hwylus a didrafferth o dalu. Mae’r ail ffurflen yn berthnasol i daliadau electronig neu drwy siec, ac mae’r ffurflen olaf yn rhoi caniatâd i ni hawlio 25c Rhodd Cymorth am bob £1 yr ydych yn ei gyfrannu.

  Bydd rhai caredigion yn siŵr o fod yn ceisio dyfalu pa fath o swm y dylid ei gyfrannu. Tybed a fyddai modd ystyried y canlynol:

  • isafswm o £30 y flwyddyn i rai sydd mewn gwaith
  • isafswm o £20 y flwyddyn i rai sydd wedi ymddeol
  • fydden ni ddim yn disgwyl unrhyw gyfraniadau gan fyfyrwyr na rhai diwaith.

  Diolch o galon am eich haelioni a’ch cefnogaeth gyson i Cristnogaeth 21.

  Gorffennaf 15, 2020
 • Bywydau Du o Bwys – datganiad yr Eglwys yng Nghymru

  Oddi ar wefan yr Eglwys yng Nghymru 

  Mae Grŵp Rhyngwladol yr Eglwys yng Nghymru yn cadarnhau ei ymrwymiad i frwydro yn erbyn hiliaeth yn ei ymateb i lofruddiaeth George Floyd yn yr Unol Daleithiau yr wythnos hon.

  Mewn datganiad a gyhoeddwyd heddiw, mae’r grŵp a gadeirir gan Joanna Penberthy, Esgob Tyddewi, yn datgan ei gefnogaeth i ymgyrch #BlackLives Matter.

  Mae’r datganiad llawn yn dilyn:

  Mae’r digwyddiadau presennol yn yr Unol Daleithiau wedi tynnu sylw’r byd at anghyfiawnder eithafol goruchafiaeth y dyn gwyn a hiliaeth. Wrth herio hiliaeth mae gan yr Eglwys lawer i’w ddysgu ac i edifarhau amdano. Fodd bynnag, mae’r ffydd Gristnogol yn glir fod pawb yn gyfartal o flaen Duw ac yn cael eu gwerthfawrogi. Wedi’n brawychu gan lofruddiaeth George Floyd, rydym yn cadarnhau ein hymrwymiad i weithio gydag eraill i frwydro yn erbyn hiliaeth. Rydym yn datgan, yn ddigamsyniol, fod Bywydau Du o Bwys #BlackLivesMatter.

  Mehefin 5, 2020
 • Addoli yn y Cyfnod Clo – Cynhadledd Zoom a Chyfarfod Blynyddol

  Cynhelir sesiwn ar Zoom ‘Addoli yn y Cyfnod Clo’ ar nos Fercher 15 Gorffennaf am 7 o’r gloch.
  Gweler yr hysbysiad uchod am y manylion llawn

  Fe fydd Cyfarfod Cyffredinol Cristnogaeth 21 yn dilyn y sesiwn.

   

   

  Mehefin 18, 2020
 • Y Groes a’r goeden grogi

  ‘Mae hwn yn gwbl ryfeddol. Martin Luther King newydd’

  Dyma ateb y gofyn, a phostio dolen at y bregeth ryfeddol.

  Mai 20, 2020