Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

 • CODA 2021

  Nos Iau 10 Mehefin am 8yh bydd cymuned CODA yn ymgynnull ar-lein ac yn ailedrych ar ein hethos: 

  “YSBRYDOLI FFYDD A GWEITHREDU” – cyfle gwych i rannu gyda’n gilydd, ysbrydoli ein gilydd ac i gael ein hannog!

  Mae YMGYSYLLTU A GWEITHGAREDDyn allweddol i ddwyn newid. Ymunwch â ni i drafod gyda’n gilydd sut mae ymgysylltu ac actifiaeth yn edrych yn ymarferol.

  Mae CREADIGRWYDD A’R CELFYDDYDAU yn rhan sylweddol o CODA. Rydym wrth ein bodd yn dathlu llawenydd creadigrwydd ond rydym hefyd yn gwerthfawrogi sut y gall creadigrwydd ysbrydoli, herio ac ysgogi.

  UNO’R DOTIAU – rydym yn well gyda’n gilydd. Mae rhwydwaith CODA yn sylfaen i’r hyn ydym ni a beth rydym yn ei wneud.

  Mae Coda Cymru yn ei hanfod yn ‘fan cyswllt; yn uno ein celfyddydau, ffydd, creadigedd a gweithredu ac yn creu gofod ble gallwn ysgogi ein gilydd’. Fel y gobeithiwn eich bod yn gwybod erbyn hyn, bwriadwn gyfarfod bob yn ail flwyddyn mewn cynulliad ar ffurf gŵyl, a chreu cyfleoedd rhyngddynt ar gyfer unrhyw un a fyddai’n ystyried eu hunain yn rhan o’r rhwydwaith i ddod ynghyd gyda’r un amcanion.

  Mehefin 7, 2021
 • Darlith Cytûn

   

  “Diwedd y Byd? Apocalyptic Cristnogol ac ymatebion i newid hinsawdd”Parch. Gethin Rhys

  “The End of the World? Christian apocalyptic and responses to climate change”Rev Gethin Rhys

  Please register for the event and the details for the webinar will be sent out via email.

  Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad a mi fydd ebost yn cael ei yrru gyda manylion y webinar.

  Meddai Gethin, “Mae llawer o bobl yn galw sylwadau pobl megis Greta Thunberg a rhai gwyddonwyr, llenorion ac ymgyrchwyr am newid hinsawdd yn ‘apocalyptaidd’ – ystyrier yr enw ‘Gwrthryfel Difodiant’ er enghraifft. Defnyddir yr un gair i gyfeirio at rannau o’r Beibl, megis rhannau o Lyfr Daniel, Marc pennod 13 neu Llyfr y Datguddiad. Rwy wedi bod yn ystyried beth yw’r berthynas rhwng yr hen lenyddiaeth apocalyptaidd Feiblaidd a’r apocalyptic seciwlar newydd sydd yn codi. Ai arwydd o anobaith yw arddel y syniad o apocalyps, ynteu arwydd o obaith – fel y bwriadai’r awduron Beiblaidd? Dyna fydd maes y ddarlith.”

  Fe draddodir y ddarlith yn ddwyieithog, gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg, a bydd cyfle i holi cwestiynau ar y diwedd.

  Gethin said, “Many people call the comments of people like Greta Thunberg and some scientists, writers and campaigners about climate change ‘apocalyptic’ – consider the name ‘Extinction Rebellion’ for example. The same word is used to refer to parts of the Bible, such as sections of the Book of Daniel, Mark chapter 13 or the Book of Revelation. I have been considering the relationship between the old Biblical apocalyptic literature and the emerging secular apocalyptic. Is the idea of ‘apocalypse’ a sign of despair, or a sign of hope – as the Bible writers intended? That’s what I will be exploring in this lecture.”

  The lecture will be delivered bilingually, with simultaneous translation from Welsh to English, and there will be an opportunity to ask questions at the end.

  Mai 9, 2021
 • Cynhadledd Flynyddol C21 – John Bell

  Dyddiad i’ch dyddiadur

  27 Mehefin 2021, Cynhadledd Flynyddol C21.

   

   

   

   

   

  Mai 11, 2021
 • Ymddeoliad Archesgob Cymru

  Fe fydd y Gwir Barchedig John Davies, Archesgob Cymru, yn ymddeol ar 2 Mai.

  Darlledir cyfweliad gydaf ef ar raglen (Saesneg) Roy Jenkins ar y dydd Sul hwnnw  (Radio Wales),

  BBC Radio Wales – All Things Considered, The Most Revd John Davies, Archbishop of Wales.

   

   

  Ebrill 29, 2021