Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

 • Theologica Cambrensis – darlith

  Theologia Cambrensis: cipdrem ar hanes diwinyddiaeth yng Nghymru, 1760-1900

  Ymunwch gydag Adran Athroniaeth Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru am ddarlith gyda’r Athro Densil Morgan fydd yn trafod themau o’i lyfr Theologia Cambrensis. Teitl y ddarlith fydd “Theologia Cambrensis: cipdrem ar hanes diwinyddiaeth yng Nghymru, 1760-1900”. Bydd y sesiwn o ddiddordeb i bawb sydd gyda diddordeb mewn syniadaeth Gymreig a’i ddatblygiad hyd at heddiw. 

  Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal drwy Zoom ar y 24ain o Chwefror, 7.30- 8.30 y.h. 

  Er mwyn cael mynediad at y manylion er mwyn cofrestru, cofrestrwch ar y dudalen hon, neu cysylltwch gyda iagogd@cardiff.ac.uk

  Trosolwg o gynnwys y sgwrs: 

  Disgrifiad ac asesiad o ddatblygiad y meddwl crefyddol Cymreig yw Theologia Cambrensis, y gyfrol gyntaf, a gyhoeddwyd yn 2018, yn trafod y cyfnod rhwng 1588 hyd 1760, a’r ail gyfrol, i’w chyhoeddi ym Medi 2021, yn ymestyn o 1760 hyd 1900. Bydd y sgwrs yn crybwyll y meddwl Methodistaidd, yn arbennig Thomas Jones o Ddinbych, Lewis Edwards a’i fab Thomas Charles Edwards, syniadaeth Anglicanaidd yng Nghymru, Calfiniaeth “gymedrol” ymhlith yr efengyleiddwyr, a dirywiad Calfiniaeth yn ail hanner Oes Victoria. Trafodir hfyd effaith Idealaeth athronyddol ar y meddwl diwinyddol a thwf sgeptigiaeth erbyn diwedd y ganrif’. 

  Chwefror 24, 2021
 • Dr Vivian Jones

  Gyda thristwch mawr y clywsom am farwolaeth Dr Vivian Jones, ein Llywydd Anrhydeddus. Ef, yn anad neb, oedd prif sefydlydd Cristnogaeth 21 yn 2008, a chyfrannodd yn hael o ran ei amser, ac yn ariannol, i geisio creu man diogel i ysgogi trafodaeth onest ac agored ar Gristnogaeth gyfoes, ymchwilgar. 

  Yn frodor o’r Garnant, bu’n weinidog yn yr Onllwyn, Blaendulais a’r Allt-wen. Derbyniodd ei addysg yng Ngholeg y Brifysgol, Bangor, a Choleg Bala–Bangor, ac wedyn yng Ngholeg Diwinyddol Princeton, U.D.A.

  Treuliodd 15 mlynedd yn weinidog ar eglwys fentrus a blaengar Plymouth, Minneapolis, cyn ymddeol i’r Hendy. Wedi dychwelyd i Gymru, cyhoeddodd nifer o gyfrolau diwinyddol pwysig megis Helaetha dy Babell (2004), Y Nadolig Cyntaf (2006), Menter Ffydd (2009), Byw’r Cwestiynau (2013) a Symud Ymlaen (2015), ac wedyn dilynodd ei hunangofiant, A Childhood in a Welsh Mining Valley (2017).

  Roedd yn ddiwinydd mawr ei ddylanwad, yn feddyliwr praff, yn llenor medrus, yn gyfaill ffyddlon ac yn gwmnïwr difyr, llawn direidi. Yn ei henaint, roedd yn benderfynol o feistroli’r dechnoleg ddiweddaraf er mwyn hyrwyddo gwaith C21 ar y wefan newydd. Bu ef a’i wraig, Mary, yn byw mewn cartref gofal yn Llanelli dros y blynyddoedd diwethaf.

  Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â Mary a’r merched, Anna a Heledd, a’u teuluoedd. Roedd yn fraint cael adnabod Vivian, ac mae dyled y byd crefyddol yng Nghymru yn fawr iddo.

  Ionawr 26, 2021
 • Darlith Cymdeithas Hanes Annibynwyr

   

  Y pla ac ymateb yr eglwys

  Darlith Flynyddol Cymdeithas Hanes Undeb yr Annibynwyr.

  Y Parchg Ddr Alun Tudur fydd yn edrych ar achosion o heintiau dros y canrifoedd, ac ymatebion yr Eglwys i’r sefyllfa.

  10 Chwefror, 2021 am 7.30 y.h.

  I dderbyn dolen i’r ddarlith dros Zoom, ebostiwch:-   undeb[at]annibynwyr[dot]cymru

  Ionawr 29, 2021
 • Gweddi’r Nadolig

  Neges gan Cynnal am eu gweddi ar gyfer y Nadolig.

  Pob Nadolig ar ran Cynnal a holl staff a defnyddwyr y Stafell Fyw, CAIS ac Adferiad Recovery, rydym yn anfon allan gyfarchion ar ffurf gweddi i Gymru gyfan.

  Y Nadolig hwn y Parchedig Denzil I John, gweinidog y Tabernacl, Caerdydd, sy’n gyfrifol am weddi Adfent 2020, sydd wedi ei hatodi. Diolch Denzil – am y gymwynas hon ymhlith nifer dros y blynyddoedd. 

  Cliciwch yma i lawrlwytho’r weddi ar ffurf .pdf

  Nid yw’n amser hawdd i lawer. Yr ydym lle’r ydym, er gwell, er gwaeth.  

  Ry’n ni’n ddiolchgar nad yw popeth yn dywyll. Ry’n ni’n ddiolchgar am y rhai sydd yna i ni yn ein hangen, yn cynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth a dealltwriaeth. Boed i ni mewn rhyw ffordd fach fod yna i’r rhai sydd ag anghenion nid annhebyg i ni. Boed i ni fod yn anrhegion y naill i’r llall. 

  Nadolig llawen ichi gyd ar waethaf popeth – a diolch am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn gythryblus a aeth heibio. Boed i Dduw tangnefedd roi ei dangnefedd i ni, beth bynnag a wnawn ac i ble bynnag yr awn heddiw a phob dydd. 

  Wynford Ellis Owen 

  Rhagfyr 5, 2020