Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

 • Gweddi’r Nadolig

  Neges gan Cynnal am eu gweddi ar gyfer y Nadolig.

  Pob Nadolig ar ran Cynnal a holl staff a defnyddwyr y Stafell Fyw, CAIS ac Adferiad Recovery, rydym yn anfon allan gyfarchion ar ffurf gweddi i Gymru gyfan.

  Y Nadolig hwn y Parchedig Denzil I John, gweinidog y Tabernacl, Caerdydd, sy’n gyfrifol am weddi Adfent 2020, sydd wedi ei hatodi. Diolch Denzil – am y gymwynas hon ymhlith nifer dros y blynyddoedd. 

  Cliciwch yma i lawrlwytho’r weddi ar ffurf .pdf

  Nid yw’n amser hawdd i lawer. Yr ydym lle’r ydym, er gwell, er gwaeth.  

  Ry’n ni’n ddiolchgar nad yw popeth yn dywyll. Ry’n ni’n ddiolchgar am y rhai sydd yna i ni yn ein hangen, yn cynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth a dealltwriaeth. Boed i ni mewn rhyw ffordd fach fod yna i’r rhai sydd ag anghenion nid annhebyg i ni. Boed i ni fod yn anrhegion y naill i’r llall. 

  Nadolig llawen ichi gyd ar waethaf popeth – a diolch am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn gythryblus a aeth heibio. Boed i Dduw tangnefedd roi ei dangnefedd i ni, beth bynnag a wnawn ac i ble bynnag yr awn heddiw a phob dydd. 

  Wynford Ellis Owen 

  Rhagfyr 5, 2020
 • Diweddariad 9 Tachwedd – canllawiau ail-agor addoldai yng Nghymru

  https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html?

  Tachwedd 9, 2020
 • Gosber

  Oedfaon ZOOM Cymraeg gan Esgobaeth Bangor, pob nos Sul yn ystod yr Adfent, am 6.30

  Dilynwch y ddolen i gofrestru

  Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol
  i gasglu o’i gwmpas gymuned i gyd-fyw bywyd cytûn;
  caniatâ i ni weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd,
  gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr.

  Rhagfyr 1, 2020
 • Gwasanaeth Sul Adferiad 2020 ar gael i’w wylio

  Hydref 25, 2020