Newyddion

Newyddion

 • Gweddi Adfent Y Stafell Fyw Caerdydd

  Mae Gweddi Adfent (dwyieithog) Y Stafell Fyw Caerdydd, ar sail Salm 18,  i’w chael yma ar ffurf pdf.

  Rhagfyr 15, 2019
 • Wythfed Sul Adferiad Cymru

  WYTHFED SUL ADFERIAD CYMRU

  Annwyl Gyfaill,

  Bydd dydd Sul 27ain o Hydref, 2019, yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau ac ymddygiadau niweidiol eraill yng Nghymru.

  Unwaith eto eleni, nodwyd Sul fel Sul Adferiad i annog eglwysi nid yn unig i ystyried sefyllfa’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth o ryw fath, i ddysgu mwy am eu sefyllfa, eu hangen a’r help sydd ar gael trwy ymdrechion mudiadau megis y Stafell Fyw a CAIS, ond hefyd i weithredu yn ymarferol i estyn cymorth. Gall y cymorth olygu cyfraniad ariannol tuag at y gwaith i rai, tra bydd eraill yn cymryd sylw newydd o’r anogaeth sydd yn Hebreaid 13:3: “Daliwch ati i gofio’r rheiny sydd yn y carchar, gan feddwl sut brofiad fyddai hi i fod yn y carchar eich hunain!” Efallai mai carchar llythrennol sydd dan sylw awdur y llythyr at yr Hebreaid, ond ar Sul Adferiad cofiwn fod caethiwed dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau, bwyd, rhyw, gamblo a mwy, yn garchar i gymaint o bobl heddiw.

  Mae’r gwasanaeth eleni yn seiliedig ar hanes Jona, un o storïau mawr y Beibl. Byddwn yn gweld pa mor berthnasol yw’r stori i ni heddiw a bod yna Jona y tu mewn i ni i gyd. Y Parchedig Guto Llywelyn sy’n gyfrifol am baratoi’r gwasanaeth. Ganwyd a magwyd Guto yn Felin-fach, Ceredigion, ond mae’n byw yn Caerbryn, ger Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin, erbyn hyn. Ar ôl 25 mlynedd fel llyfrgellydd fe aeth i’r weinidogaeth yn 2013 ac mae’n weinidog gyda’r Annibynwyr yn ardal Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin. Mae’n briod gyda Catrin ac mae ganddynt ddau o blant, sef Mari a Dafydd.

  Mae croeso i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Gellir ei lawrlwytho o’n gwefan Stafell Fyw Caerdydd

  neu Cynnal Cymru 

  neu www.cynnal.wales

  Dyma wythfed Sul Adferiad Cymru. Ar y Sul hwn, gwahoddwn Gristnogion Cymru i uno mewn gweddi dros y rhai sy’n gaeth, yn ddibynnol; yn gofyn i Dduw ein helpu ni i’w helpu nhw.

  Diolch rhag blaen am bob cydweithrediad a chefnogaeth.

  Wynford Ellis Owen

  Ymgynghorydd Cwnsela Arbenigol
  CAIS Cyf/Ltd – Stafell Fyw Caerdydd
  58 Richmond Road, Caerdydd, CF24 3AT

  Gellir gweld y llythyr cyfan, dwyieithog ar ffurf pdf YMA

  Cliciwch YMA i weld trefn y gwasanaeth.

  Hydref 3, 2019
 • Coda 2020

  Cynhelir Gŵyl Coda 2020 o’r 24-26 Gorffennaf ar fferm Dol Llys, Llanidloes.

  Tachwedd 22, 2019
 • Encil 2019

  Cristnogaeth 21
  YR ENCIL FLYNYDDOL

  Y Cread a’r Cymod 2019
  yng nghwmni

  yr Athro Gareth Lloyd Jones,
  Dyfed Wyn Roberts,
  Sioned Webb ac Ifor ap Glyn

  Capel Berea Newydd, Bangor

  Dydd Sadwrn, Medi 21ain
  10.00 – 3.30

  Coffi am 10.00

  Cost : £20.00 (yn cynnwys cinio)

  Rhaid cofrestru erbyn Medi 14eg

  Catrin Evans

  01248 680858

   

  Gorffennaf 23, 2019