Newyddion

Newyddion

 • Paderau ar y ffin

  Arwyddion yr amserau?

  Gweddio’r paderau ar y ffin

  Protest anghyffredin a dadleuol – Sadwrn, 7 Hydref, pan oedd miloedd unwaith eto’n dangos eu lliwiau yn Catalonia a Sbaen – oedd gweithred Catholigion Gwlad Pwyl yn cynnal Protest Weddi’r Rosari ar hyd 2,000 o filltiroedd ar y ffin rhwng Pwyl a Gwlad Siec. Roedd 320 o eglwysi wedi creu 4,000 o ‘Ardaloedd Gweddi’, a hynny i geisio atal llif seciwlareiddio a lledaeniad Islam yn Ewrop. Gyda chefnogaeth cwmnïau yng Ngwlad Pwyl, roedd y digwyddiad nid yn unig yn cael ei gynnal ar Ŵyl Mair y Rosari ond hefyd yn cofio Bwydr Lepanto yn 1571 rhwng milwyr Cristnogol ar orchymyn y Pab a’r Ymerodraeth Otomanaidd. Dyma’r frwydr lle’r honnir bod byddin fechan y milwyr Catholig wedi gorchfygu’r fyddin fawr Islamaidd ac chadw Ewrop rhag Islam.

  A oedd Protest Weddi’r Rosari, ddydd Sadwrn, 7 Hydref, yn adlais o hen frwydrau a’r un pryd yn arwydd o’r hen frwydrau yn newydd yn Ewrop 2017? Arwyddion yr amserau?

  Hydref 10, 2017
 • Cynhadledd Pantycelyn 14 Hydref

  Cynhadledd Pantycelyn, 14 Hydref

  Llun: LlGC

  Cynhelir y gynhadledd undydd eleni yn y Drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol ddydd Sadwrn 14 Hydref 2017. Y mae’n briodol iawn mai agweddau ar waith William Williams Pantycelyn a fydd dan sylw am ein bod yn dathlu tri chanmlwyddiant ei eni eleni. Bydd pum papur yn cael eu cyflwyno, a’r siaradwyr fydd yr Athro E. Wyn James, Dr Eryn M. White, Gwynn Matthews, yr Athro Densil Morgan a’r Athro Ceri Davies. Yn sesiwn olaf y diwrnod, bydd panel o dri (Dafydd IwanGareth Bonello a Lleuwen Steffan) o dan gadeiryddiaeth Delyth Morgans Phillips yn sôn am ddylanwad emynau Pantycelyn arnynt hwy, ac am yr her o gyflwyno emynau’r Pêr Ganiedydd mewn cyd-destun cyfoes.

  Trefnodd y Llyfrgell Genedlaethol arddangosfa arbennig ar Bantycelyn a bydd hon i’w gweld yn ystod y dydd yn Ystafell Summers. Yn ystod y dydd hefyd, bydd Cymdeithas Emynau Cymru yn lawnsio cyfrol o ysgrifau’r diweddar Glyn Tegai Hughes ar Bantycelyn.

  Trefnir y digwyddiad gan Adran Diwylliant y 18-19 Ganrif, Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, gyda chydweithrediad a chefnogaeth yr Adrannau Athroniaeth, Clasuron, Diwinyddiaeth, a Llên Gwerin ac Ethnoleg, ynghyd â Chymdeithas Emynau Cymru. Cafwyd cefnogaeth gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a chan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd hefyd. Noddir y digwyddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

  Bydd y diwrnod yn dechrau am 9.30 ac yn gorffen am 4.30. Bydd y tâl cofrestru yn £5 am y diwrnod a gofynnir i bob un gofrestru ymlaen llaw. Gellir cofrestru trwy anfon siec am £5 yn daladwy i ‘Prifysgol Cymru’ a’i hanfon i’r Ganolfan Uwchefrydiau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH. Gellir cofrestru trwy anfon ebost at: canolfan@cymru.ac.uk. Rhif ffôn y Ganolfan yw: 01970.636543.

  Bydd Caffi Pendinas yn y Llyfrgell ar agor yn ystod y dydd.

   

   

   

   

  Hydref 2, 2017
 • Cyfarfod nesaf Cristnogaeth21

  CYFARFOD NESAF CRISTNOGAETH21

  ‘Beth yw ystyr dysgu gan Iesu mewn byd sy ar ddymchwel?’

  Dyna’r cwestiwn y bydd y diwinydd disglair James Alison yn ceisio’i ateb yng nghyfarfod nesaf cristnogaeth21 ddydd Mercher, 1 Tachwedd. Bydd y cyfarfod yn Llyfrgell Gladstone (Llyfrgell Deiniol gynt) ym Mhenarlâg, 10.30am – 4.30pm.

  Yn ei ail ddarlith bydd James yn sôn am ei ffordd bersonol ef o ddwyn ynghyd feddwl amheugar y sceptig a thraddodiad eglwysig.

  Dydd Mercher, 1 Tachwedd 2017, 10.30 – 4.30

  Llyfrgell Gladstone Penarlâg

   DIWRNOD GYDA DR JAMES ALISON

   Rhaglen y Dydd:

   10.30am – Croeso, coffi a chofrestru

  11am : Sesiwn 1

   What does it mean to be taught by Jesus
  in the midst of a world in meltdown?

   Cylchoedd Trafod

  12.30pm Cinio

  1.30pm Sesiwn 2:

   The sceptical mind and Church tradition

  – a personal approach.

  Cylchoedd Trafod

  3pm Sesiwn: Holi’r darlithydd

  3.30pm Defosiwn

  4.15pm Te ac Ymadael.

  Pris: £45.00 am y darlithiau, coffi, cinio a the

  Nifer cyfyngedig, felly gyrrwch air a siec o £20 i gadw lle at 

  Enid Morgan, Rhiwlas, Allt y Clogwyn, Aberystwyth SY23 2DN
  01070624648 enid.morgan@gmail.com

  Hydref 3, 2017
 • Arddangosfa William Salesbury 450

  Fe fydd arddangosfa i ddathlu 450 mlynedd o’r Testament Newydd Cymraeg ar agor yn Byd Mary Jones ger y Bala, o ddydd Sadwrn 30 Medi tan 29 Hydref.

  Mae’r oriau agor a chostau ymweld i’w canfod yma

   

   

   

   

  Medi 28, 2017