Newyddion

Newyddion

 • Swydd – Cymdeithas y Beibl

   

  Swyddog Datblygu Rhanbarthol – De-Ddwyrain Cymru

  Yn gweithio o gartref
  3 diwrnod yr wythnos
  £27,000-£30,000 pro rata y flwyddyn a hefyd yn ychwanegol pecyn cystadleuol o fuddion sector-elusennol

  Mae Cymdeithas y Beibl yn cyflawni cenhadaeth fyd-eang i ddod â’r Beibl yn fyw i ddynion, merched a phlant. Yn gyrru’r genhadaeth mae argyhoeddiad y gall bywydau newid, er gwell, pan fydd pobl yn ymwneud â’r Beibl.

  Fel Swyddog Datblygu Rhanbarthiol De-Ddwyrain Cymru, byddwch yn gweithio i sicrhau lle Cymdeithas y Beibl fel partner mewn cenhadaeth, a magu hyder yn y Beibl o fewn yr Eglwys, gan annerch mewn eglwysi ac mewn digwyddiadau yn ogystal â recriwtio, hyfforddi a chefnogi rhwydwaith o wirfoddolwyr. Byddwch hefyd yn cefnogi twf a safonau Agor y Llyfr, prosiect sy’n rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd glywed tîm o bobl o’r eglwysi lleol yn cyflwyno straeon Beiblaidd.

  Os yw hyn yn apelio atoch, cysylltwch â ni. Gofynnir i chi ddarparu CV a datganiad 300 gair o hyd yn cyflwyno’r rhesymau dros gredu mai chi yw’r person gorau ar gyfer y swydd hon. Dylid anfon yr uchod i HR.Recruitment@biblesociety.org.uk.

  Dyddiad cau: 9 y bore, Gwener 14eg Mehefin 2019

  Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth 25ain Mehefin 2019

  Mehefin 11, 2019
 • Cynhadledd C21 – rhag hysbysiad

  Cynhelir ein Cynhadledd Flynyddol ar Orffennaf 6ed eleni, yng nghapel Salem, Caerdydd. Y cyfranwyr fydd Elin Royles, Aled Eirug a Gethin Rhys.

  Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos ar y wefan yn fuan.

  Cadwch y dyddiad yn rhydd!

  Mai 27, 2019
 • Cynhadledd Flynyddol C21

  Cynhadledd Flynyddol Cristnogaeth 21

  ‘Wynebu Yfory mewn Ewrop Newydd’

  Dydd Sadwrn, 6 Gorffennaf
  Capel Salem, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QF

  Cyfranwyr:
  Dr Aled Eirug
  Y Parchg Gethin Rhys
  Dr Elin Royles

  Tâl Cofrestru: £10 ar y dydd
  Gofynnir i bawb ddod â’u cinio eu hunain

   

  Trefn y Dydd

  10:00 Cyrraedd, Cofrestru a Choffi
  10:30 Defosiwn Agoriadol: Y Parchg T. Evan Morgan, Ysgrifennydd C21
  10:40 Gair o groeso gan y Parchg Ganon Enid Morgan, Cadeirydd C21
  10:45 Dr Aled Eirug
  11:45 Dr Elin Royles

  12:45 Cinio

  13:30 Y Parchg Gethin Rhys
  14:30 Seiat Holi (Cadeirydd: Geraint Rees)
  15:15 Cyfarfod Blynyddol Cristnogaeth 21
  15:45 Ymadael

  Mai 29, 2019
 • Apêl yr Hen Gapel

  Hen Gapel John Hughes, Pontrobert

  Clywsom eitem ar Radio Cymru’n ddiweddar yn rhoi sylw i’r argyfwng sy’n wynebu’r Hen Gapel ym Mhontrobert, a chyhoeddwyd manylion apêl newydd a lansiwyd drwy’r papurau bro i geisio codi arian.  Cawsom ninnau neges gan Nia Rhosier yn egluro beth yw natur y broblem bresennol:

  Sefyllfa Hen Gapel John Hughes Pontrobert (Gradd II*) a adferwyd gennym ni yma yn Sir Drefaldwyn gyda chefnogaeth Cymru gyfan ym 1995 a’i droi yn Ganolfan Undod ac Adnewyddiad Cristnogol yw bod y to yn gollwng ers blynyddoedd a’r adeiledd yn dioddef o’r herwydd. 

  Gyda’r Pwyllgor Llywio yn heneiddio a’r Trysorydd a minnau (Ysgrifennydd) wedi dioddef salwch yn 2017 a diffyg cael pobl iau i ymuno â’r Pwyllgor, mae’n amser pryderus am fod angen codi £80,000 ar gyfer to newydd. Mae “Apêl y Llechen” ar i bobl brynu llechen am £10 wedi ymddangos ym mhapurau bro Cymru yn ddiweddar fel ein hymdrech ddiweddaraf i godi arian. Buom mewn cysylltiad â “ADDOLDAI CYMRU” (Welsh Religious Buildings Trust) i ofyn a fyddai’n barod i gymryd cyfrifoldeb dros ddyfodol yr adeilad gan fod ein Hymddiriedolwyr yn barod i’w drosglwyddo iddynt am ddim, ond hyd yma ni fu hyn yn bosibl oherwydd eu bod hwythau hefyd yn brin o arian!

  Mae modd cyfrannu at yr apêl drwy ddilyn y ddolen hon.

  Gweddiwn am arweiniad Duw.

  Nia Rhosier

  Mai 13, 2019