Newyddion

Newyddion

 • Encil 2019

  Cristnogaeth 21
  YR ENCIL FLYNYDDOL

  Y Cread a’r Cymod 2019
  yng nghwmni

  yr Athro Gareth Lloyd Jones,
  Dyfed Wyn Roberts,
  Sioned Webb ac Ifor ap Glyn

  Capel Berea Newydd, Bangor

  Dydd Sadwrn, Medi 21ain
  10.00 – 3.30

  Coffi am 10.00

  Cost : £20.00 (yn cynnwys cinio)

  Rhaid cofrestru erbyn Medi 14eg

  Catrin Evans

  01248 680858

   

  Gorffennaf 23, 2019
 • Swydd – Cymdeithas y Beibl

   

  Swyddog Datblygu Rhanbarthol – De-Ddwyrain Cymru

  Yn gweithio o gartref
  3 diwrnod yr wythnos
  £27,000-£30,000 pro rata y flwyddyn a hefyd yn ychwanegol pecyn cystadleuol o fuddion sector-elusennol

  Mae Cymdeithas y Beibl yn cyflawni cenhadaeth fyd-eang i ddod â’r Beibl yn fyw i ddynion, merched a phlant. Yn gyrru’r genhadaeth mae argyhoeddiad y gall bywydau newid, er gwell, pan fydd pobl yn ymwneud â’r Beibl.

  Fel Swyddog Datblygu Rhanbarthiol De-Ddwyrain Cymru, byddwch yn gweithio i sicrhau lle Cymdeithas y Beibl fel partner mewn cenhadaeth, a magu hyder yn y Beibl o fewn yr Eglwys, gan annerch mewn eglwysi ac mewn digwyddiadau yn ogystal â recriwtio, hyfforddi a chefnogi rhwydwaith o wirfoddolwyr. Byddwch hefyd yn cefnogi twf a safonau Agor y Llyfr, prosiect sy’n rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd glywed tîm o bobl o’r eglwysi lleol yn cyflwyno straeon Beiblaidd.

  Os yw hyn yn apelio atoch, cysylltwch â ni. Gofynnir i chi ddarparu CV a datganiad 300 gair o hyd yn cyflwyno’r rhesymau dros gredu mai chi yw’r person gorau ar gyfer y swydd hon. Dylid anfon yr uchod i HR.Recruitment@biblesociety.org.uk.

  Dyddiad cau: 9 y bore, Gwener 14eg Mehefin 2019

  Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth 25ain Mehefin 2019

  Mehefin 11, 2019
 • Encil C21 2019

  Cristnogaeth 21

  Yr Encil Flynyddol

  Y CREAD A’R CYMOD 2019

  Capel Berea Newydd, Bangor.

  Dydd Sadwrn Medi 21.

  Mwy o fanylion i ddilyn.

  Gorffennaf 2, 2019
 • Cynhadledd Flynyddol C21

  Cynhadledd Flynyddol Cristnogaeth 21

  ‘Wynebu Yfory mewn Ewrop Newydd’

  Dydd Sadwrn, 6 Gorffennaf
  Capel Salem, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QF

  Cyfranwyr:
  Dr Aled Eirug
  Y Parchg Gethin Rhys
  Dr Elin Royles

  Tâl Cofrestru: £10 ar y dydd
  Gofynnir i bawb ddod â’u cinio eu hunain

   

  Trefn y Dydd

  10:00 Cyrraedd, Cofrestru a Choffi
  10:30 Defosiwn Agoriadol: Y Parchg T. Evan Morgan, Ysgrifennydd C21
  10:40 Gair o groeso gan y Parchg Ganon Enid Morgan, Cadeirydd C21
  10:45 Dr Aled Eirug
  11:45 Dr Elin Royles

  12:45 Cinio

  13:30 Y Parchg Gethin Rhys
  14:30 Seiat Holi (Cadeirydd: Geraint Rees)
  15:15 Cyfarfod Blynyddol Cristnogaeth 21
  15:45 Ymadael

  Mai 29, 2019