Pytiau

PYTIAU

 

Mae gwadu’r Drindod yn beryg i’n hiachwdwriaeth;
mae ceisio egluro’r Drindod yn beryg i’n pwyll.
(-Martin Luther)

 

Nid yw crefydd yn bennaf yn set o gredoau, nac yn gasgliad o weddïau, nac yn gyfres o ddefodau. Y mae crefydd yn gyntaf ac yn bennaf yn ffordd o weld. All e ddim newid y ffeithiau am y byd yr ydyn ni’n byw ynddo, ond gall newid y ffordd yr ydyn ni’n gweld y ffeithiau, ac mae hynny weithiau ynddo’i hun yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn.

(-Rabbi Harold Kushner yn Who Needs God?)

Mynnwch feithrin tangnefedd ynoch eich hunan,
yna fe allwch ei rannu â phobl eraill.
(-Thomas à Kempis)

Duw yw popeth sy’n dda. Duw wnaeth bopeth a wnaed ac mae Duw yn  caru pob rhan ohono. Os wyt yn caru pawb oherwydd cariad Duw, fe fyddi di’n caru popeth sydd, am dy fod yn caru’r creawdwr. Canys y mae Duw ym mhob person, a phob person yn Nuw. Os wyt yn caru yn y ffordd hon, fe fyddi di’n caru popeth.

(-Julian o Norwich 1342–1416)

BENDITH

Cariad yw Duw ac y mae Cariad yn drech na ffiniau.
Does dim terfynau i Atgyfodiad, felly byddwch byw ynddo nawr.
Rhowch eich hyder nawr yn yr hyn sydd y tu hwnt i eiriau, 
Bydd Duw yr hyn a fyddo Duw.
IHWH yr ‘Ydwyf’ Mawr,
Crist sy’n gariad Duw,
A’r Ysbryd Glân sy’n anadlu’r bywyd dwyfol 
Yn a thrwy bawb sy’n credu mewn cariad.
Amen
       Gweddi'r Arglwydd
       (Dehongliad Posib:)
Ti, yr Un sy’n esgor ar y Cread,
Canolbwyntia dy oleuni ynom ni a’i wneud yn ddefnyddiol:
Crea deyrnas unedig yn awr –
A bydd dy chwennych di yn cydweithredu â’n chwennych ninnau
ym mhob goleuni, ym mhob ffurf.
Dyro i ni heddiw yr hyn sydd arnom ei angen mewn bara a dirnadaeth.
Datod gortynnau’r camsyniadau sy’n ein rhwymo
Wrth i ni ollwng gafael ar edafedd euogrwydd pobl eraill.
Paid â gadael i bethau arwynebol ein twyllo
Ond gwared ni rhag y pethau sy’n ein dal ’nôl,
Oddi wrthyt ti y genir pob bwriad lywodraethol,
Y nerth a’r bywyd i weithredu,
Y gân sy’n harddu popeth
Ac yn adnewyddu popeth o genhedlaeth i genhedlaeth.
Yn wir, bydded i hyn i gyd – trwy’r gosodiadau hyn
Fod yn dir y bydd fy holl weithredoedd yn tyfu ynddo:
Amen