E-fwletin Ebrill 30, 2017

E-fwletin Ebrill 30, 2017

Ers talwm roedd hi’n bosib cael rhyw syniad am beth oedd ein cyd-aelodau’n ei gredu wrth wrando ar y trafod mewn dosbarth ysgol Sul neu seiat neu ddosbarth Beiblaidd. Prin yw’r pethe yna bellach. Fe ddaw pobl i oedfa heddiw i ganu’r hen emynau neu ambell gân gyfoes, a mynd trwy ddefod yr addoli, ond does dim rhaid i neb, ar wahân i’r pregethwr, ddweud dim. Er ein bod ni’n rhan o weithred gyhoeddus mewn lle arbennig, yn gwneud rhai pethau arbennig, mae crefydd wedi mynd yn rhywbeth preifat a phersonol iawn i lawer. Fy ffydd i. Fy nghredo i.

Ymarferiad bach i’w ystyried. Ysgrifennu 10 peth (deg gair, deg brawddeg) fyddai’n crisialu’r hyn ‘da chi’n ei gredu. Fydda hynny’n dasg anodd? Ac yna, ar y cyfle cynta’, trefnu cwrdd â rhai o’ch cyd-grefyddwyr i rannu a thrafod y deg gair. Dwi’n siŵr bydda oedfa o drafod yn ddiddorol, dadlennol  a gwerthfawr.  Falle  bydda gwneud hynny’n help i ni weld yn gliriach lle’r ydan ni, beth yw sail a phwrpas y Gristnogaeth yma ‘da ni’n honni sy’n rhoi siâp a chyfeiriad i’n bywydau fel unigolion, ac i fywyd y gymuned Gristnogol boed gapel neu eglwys, neu beth bynnag. Ac os nad trafod mewn oedfa, mae wastad Bwrdd Clebran C21.

Mae llawer ohonom ni, y mwyafrif, pob un ohonom efallai, wedi’n geni i mewn i fyd ffydd a chred,  wedi’n magu, wedi tyfu a heneiddio yn sŵn geiriau fel Duw, Iesu, iachawdwriaeth, pechod, nefoedd, uffern, bywyd tragwyddol. Pa mor aml yda ni wedi meddwl – beth mae’r geiriau yma’n eu golygu?  Duw – beth mae’r gair yna’n ei olygu i ni? Iesu –  beth mae’r gair yna’n ei olygu i ni? Iachawdwriaeth – beth mae’r gair yna’n ei olygu i ni? Nefoedd, uffern. Bywyd tragwyddol – beth yw ystyr hynny?

Mae gen i eiriadur diwinyddol – A Dictionary of Christian Theology. Mae hwnnw’n diffinio’r gair “ffydd” o ddau safbwynt – y Catholig a’r Protestaniaid.

Y diffiniad Catholig i ddechrau: ‘Faith’ in Catholic Theology means mental assent to divinely revealed truth, that is, to ‘the faith’ of which the Church is the custodian and interpreter. A’r diffiniad Protestannaidd: ‘Faith’ in classical Protestant (as in modern biblical) theology means obedient trust or trustful obedience towards God as he is revealed in his Word.

Dyna chi wahaniaeth amlwg – ffydd sydd ynghlwm â’r Eglwys, a ffydd ynghlwm â’r Beibl. Dwi ddim yn siŵr faint o help yw hynny, oherwydd mae’n agor y drws i gwestiynau am Eglwys a Beibl.

I rai, mae byd ffydd a chred yn broblem, a’r apêl i’r pen a’r galon yn methu. I eraill, mae byd ffydd a chred yn iawn hyd at ryw bwynt. Ac mae rhai, wrth gwrs, yn medru amenio popeth heb ddim trafferth.

Val Webb

Lle bynnag ‘da ni’n sefyll, fe ddyle fod rhywbeth i bawb yng Nghynhadledd C21 yn y Tabernacl, Efail Isaf ar Mai 20fed, lle bydd Val Webb [www.valwebb.com.au] yn siarad ar y canlynol: Always Progressing and Evolving: present and future progressive directions” a  “Testing Tradition and Liberating  Theology: finding your own voice”.

Gobeithio gallwch weld eich ffordd yn glir i fod yno.