Neges Nadolig Sabeel 2018

Neges Nadolig Sabeel 2018
(Canolfan Gristnogol Ecwmenaidd Jerwsalem )

‘Peidiwch ag ofni, oherwydd yr wyf yn cyhoeddi i chwi newydd da am lawenydd mawr i’r holl bobl.’ (Luc 2:10)

Annwyl gyfeillion,

Wrth edrych yn ôl ar 2018, bu’n flwyddyn anodd iawn: gwadu hawliau i ffoaduriaid a blwyddyn arall o feddiant yn Gasa, y Llain Orllewinol a Dwyrain Jerwsalem. Bu mwy o drais, dinistrio cartrefi, carcharu heb gyhuddiad a chyfyngu ar yr hawl i deithio. Nid oes dim yn newydd yn y pethau hyn, ond eleni mae penderfyniadau gwleidyddol wedi gwaethygu’r sefyllfa. Mae hyn yn cynnwys Cadarnhau’r ‘Nation State Law’, symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem, a dod â therfyn ar gronfa’r Cenhedloedd Unedig i gynorthwyo ffoaduriaid Palesteinaidd.

Er ein bod yn galaru oherwydd y colli bywyd ac yn gweddïo dros y rhai a anafwyd – yn Balestiniaid ac Israeliaid – yr ydym yn dathlu’r Nadolig gyda gobaith. Un ffynhonnell gobaith yw’r cynnydd yn yr ymateb di-drais mewn sefyllfa sy’n gwaethygu. Mae ‘Taith y Dychwelyd’ yn parhau ers mis Mawrth yn Gasa (gyda niferoedd wedi eu lladd a miloedd wedi eu hanafu) trwy gerdded i’r ffin am hanner dydd bob dydd Gwener i ofyn am yr hawl i ddychwelyd i’r pentrefi … Mae rhai pentrefi, fel Khan a-Ahar, yn parhau â’u brwydr rhag cael eu diwreiddio i wneud lle ar gyfer ffordd newydd i Israel. Ond diolch bod mwy o arweinwyr gwleidyddol a’r werin Balesteinaidd yn cymryd y ffordd ddi-drais o ddifrif yn eu brwydr erbyn hyn.

Yr ydym yn obeithiol am y dyfodol er bod y Cenhedloedd Unedig yn methu gweithredu ei datganiadau ei hun, oherwydd bod America yn rhwystro hynny. Ond yr ydym yn obeithiol oherwydd na fydd Duw yn caniatáu i anghyfiawnder a gormes barhau am byth.

Fel Cristnogion Palesteina mae ein gobaith yn tarddu o Iesu Grist a anwyd ym Methlehem. Y rhai cyntaf a ddaeth i’w weld oedd y bugeiliaid, sef y bobl leol o fro Bethlehem-Beit Sahour, ac i ni y maent yn cynrychioli’r Palestiniaid heddiw, a ddaeth yn ddilynwyr ac yn ddisgyblion iddo.

Ond daeth eraill o bell ac a gynrychiolir heddiw gan y rhai sy’n parhau i ddod i Fethlehem o bedwar ban byd i dalu teyrnged i’r Cynghorwr Rhyfeddol, Tad Tragwyddoldeb a Thywysog Tangnefedd. Mae’r rhain yn cynnwys Teulu (Cyfeillion) Sabeel, sy’n gweddïo’n gyson ac yn gweithredu gyda ni er mwyn cyfiawnder Duw ym Mhalesteina ac Israel.

Heddiw, nid yw’n hawdd ymweld â Bethlehem, oherwydd ei bod rhan hanfodol o’r Balesteina sydd wedi ei meddiannu gan fyddin Israel ers dros 50 mlynedd ac, yn groes i Gyfraith Ryngwladol, mae’r Wal wedi ei adeiladu o’i chwmpas. Mae milwyr Israel yn gwarchod nifer o checkpoints fyddai wedi rhwystro’r Doethion rhag cyrraedd Bethlehem.

Er bod y sefyllfa’n gwaethygu a’r nos yn rhy dywyll ac yn rhy hir, yr ydym yn gwybod bod y Nadolig yn sôn am gariad Duw tuag at ei fyd, ac mae’n stori am gariad sy’n gorlifo, yn ddiamodol ac yn aberthol. Ac fe wyddom, lle mae cariad i’w weld a lle mae cyfiawnder ar waith, y bydd rhyddid a heddwch yn dilyn.

Dyma her y Nadolig i bobl Palesteina barhau â’u brwydr ddi-drais yn wyneb y trais cynyddol gan Fyddin Israel a’r ymateb treisgar gan rai mudiadau Palesteinaidd. Mae’n her hefyd i Israel a phob Iddew o gydwybod glywed cri’r Palestiniaid o’u caethiwed ac i weithredu ar sail Cyfraith Ryngwladol.

Dathlwn eni Tywysog Tangnefedd a rhannwn gariad, gobaith a llawenydd y tymor arbennig hwn.

Y Parchedig Naim Ateek
Cadeirydd Bwrdd Sabeel, Jerwsalem, 6 Rhagfyr

Fe allwch dderbyn cylchlythyr pythefnosol Sabeel 

Mae llawer o wybodaeth i’w chael am y sefyllfa yn y Dwyrain Canol ar nifer o wefannau.

Fel man cychwyn, awgrymwn wefan Cyngor Eglwysi’r Byd ac yn arbennig y rhaglen EAPPI

Hefyd

Jewish Voce for Peace 

Amos Trust

Palestinian Solidarity Campaign