Aberth

ABERTH

Mae aberthu yn elfen hanfodol o fywyd.  Mae angen i bob un ohonom fod yn barod i aberthu rhai pethau os ydym am lwyddo gydag unrhyw dasg heriol mewn bywyd.

‘Roedd aberth yn elfen sylfaenol a chanolog mewn Iddewiaeth fel mewn crefyddau eraill yn y Dwyrain Canol tua mil o flynyddoedd Cyn Crist.  Mae Lefiticus, (penodau 1-7, 14, 22 a 27), a Lefiaid, yn frith o ganllawiau a chynghorion manwl ynglŷn â’r ddefod o aberthu. (Gweler hefyd Numeri, penodau 18 a 19). Pencadlys yr arferiad yn Israel oedd y “ffwrn” (tophet, gw. Eseia 30:33) lle llosgid y plant yn nyffryn Hinnon (Gehenna) dan furiau Jerwsalem (Jer 7: 31).

‘Roedd yn ddychryn i fi fel plentyn, pan oeddwn yn mynychu’r ysgol Sul genhadol yn Nolgarrog, i glywed yr hanes am barodrwydd Abraham i aberthu ei fab Isaac.

“Rhoddodd Duw brawf ar Abraham. “Cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy’n annwyl gennyt, a dos i wlad Moreia, ac offryma ef yno yn boethoffrwm  ar y mynydd a ddangosaf i ti“ (Genesis 22).

Mae Efengyl Luc yn cyfeirio’n eglur at aberth gwaedlyd ddwywaith; y tro cyntaf, pan ddywed fod rhieni’r Iesu wedi mynd i Jerwsalem “ i roi offrwm yn unol â’r hyn sydd wedi ei ddweud yng Nghyfraith yr Arglwydd: ‘Pâr o durturod neu ddau gyw  golomen. ’ ” Dyna oedd gorchymyn y Gyfraith Offeiriadol (P) yn ôl Lefiticus 12:8 er puredigaeth y fam, “Os na all fforddio oen, gall ddod a dwy durtur neu ddau gyw colomen, y naill yn BOETHOFFRWM  a’r llall yn aberth dros BECHOD; bydd yr offeiriad yn gwneud cymod drosti, a bydd yn lân.”

Y mae’r ail enghraifft at aberth gwaedlyd yn cynnwys siars Iesu ei hun i’w ddau ddisgybl, Pedr ac Ioan, i baratoi ar gyfer “bwyta gwledd y Pasg”. “Daeth dydd Gŵyl y Bara Croyw, pryd yr oedd yn rhaid  lladd oen y Pasg”.(Luc 22: 7-13)  Ar ôl eistedd wrth y bwrdd a’r apostolion gydag ef. Meddai wrthynt, “Mor daer y bûm yn dyheu am gael bwyta gwledd y Pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef”. (Luc 22: 15)

Meddai’r Athro Dafydd Rhys Ap-Thomas o Brifysgol Bangor, “O’r ddwy enghraifft hyn , gellir casglu nad oedd rhieni Iesu, na Iesu ei hun, yn ymwrthod a’r arfer o aberthu; ond yn anffodus nid oes dim gair yn egluro beth oedd arwyddocâd y defodau a’r aberthau i’r rhai oedd yn cymryd rhan yn ynddynt.”

Cyflwynodd Ioan Fedyddiwr  Iesu i’r gynulleidfa wrth yr Iorddonen, “Dyma oen Duw sy’n cymryd ymaith bechod y byd”. (Ioan 1:29)  A oes arwyddocâd i’r ffaith mai Efengyl Ioan yn unig sy’n defnyddio’r term “Oen Duw”? Mae Efengyl Marc a’r efengylau eraill yn cofnodi cyflwyniad Ioan  fel hyn: “Â dŵr y bedyddiais i chwi, ond â’r Ysbryd Glân y bydd ef yn eich bedyddio.” (Marc 1: 8) Y brif neges oedd addewid o’r Ysbryd Glân.

Ymhellach dywed Marc, “ymddangosodd Ioan Fedyddiwr yn yr anialwch , yn cyhoeddi  bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau”. (Marc 1:4)

Yn ddiddadl nid yw maddeuant yn weithredol heb edifeirwch. ‘Roedd edifeirwch yn ganolog yng ngweinidogaeth Iesu o’r cychwyn, “ daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi Efengyl Duw a dweud ‘ Y mae’r amser wedi ei gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl.’” (Marc 1: 15)

Yn yr Hen Destament mae dros dri deg o enwau ar wahanol aberthau. Mae’r term ’asham yn golygu “aberth/offrwm dros gamwedd.” (Lefiticus 5:18) Ystyr y term koper yw Iawn – ‘rhywbeth a roir yn gyfwerth neu’n gyfnewid,’ naill ai mewn cyswllt cyfreithlon (Exodus 30:12) neu’n anghyfreithlon, sef llwgrwobrwyo (Amos 5:12).

Yn y Testament Newydd yr unig enghraifft o’r term ‘iawn’ oedd am y Groeg hilasterion (Rhuf. 3:25). Y mae cryn gymhlethdod wrth geisio un cyfieithiad i’r gair hilasterion yn ôl Yr Athro Dafydd Ap-Thomas.  Dewis doeth y BCN yw ‘moddion puredigaeth’.

Mae’r adnod a’r term arbennig yma wedi chwarae rhan ddylanwadol iawn mewn diwinyddiaeth Cristnogol.  Mae’n her enfawr a chyfrifol i ddehongli a iawn ddeall pwyslais rhannau o’r T.N. ar aberth a iawn.

Yn y cyd destun yma dylem ystyried y newid agwedd at aberth mewn sawl rhan yn yr H.D fel:

“Oherwydd ffyddlondeb a geisiaf, ac nid aberth, gwybodaeth o Dduw yn hytrach nag offrymau” (Hosea 6:6)

“Nid wyt yn hoffi aberth ac offrwm –

Rhoddaist i mi glustiau agored-

Ac nid wyt yn hoffi aberth ac offrwm

Rhoddaist imi glustiau agored-

Ac nid wyt yn gofyn poethoffrwm ac aberth dros bechod” (Salm 40:6)

“Y mae gwneud cyfiawnder a barn yn fwy derbyniol gan yr Arglwydd  nag aberth.” Diarhebion 21:3

Gwilym Wyn Roberts

Gweler: Efrydiau Beiblaidd Bangor 3. “Offrwm ac Aberth”, (Dafydd Rhys Ap-Thomas.)   [1978]