Arwyddbyst

Gofynnodd y Golygydd i rai o gefnogwyr C21 amlinellu beth fyddai’n codi eu calonnau yn ystod 2017. Dyma sylwadau personol Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y Bedyddwyr.

Arwyddbyst

Un peth fyddai’n codi fy nghalon yn 2017 yw gweld ein heglwysi yn gweithredu’n fwyfwy fel arwyddbyst i ddangos y ffordd yn glir tuag at egwyddorion, rhinweddau a moesau Cristnogol.

judith-morris-maint-600-3044

Judith Morris

Fel y gwyddom, bu’r llynedd yn gyfnod o bryder ac ansicrwydd mawr ledled y byd yn wyneb argyfyngau megis newid hinsawdd, y rhyfel yn y Dwyrain Canol a’r miliynau o ffoaduriaid a chwiliai am noddfa a lloches, heb sôn am ganlyniad y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd ac ethol Arlywydd newydd yn yr Unol Daleithiau. Yn wyneb  problemau dyrys ein byd, teimlwn yn aml yn gwbl ddi-rym a diymadferth. Am hynny, mae’r gwaith o gyflwyno gweddi gerbron gorsedd gras, anfon cyfraniadau ariannol i fudiadau dyngarol a chodi llais yn erbyn pob anghyfiawnder yn hollbwysig. Ond beth arall fedrwn ni ei wneud?  

Yn sicr un o gyfrifoldebau mawr yr Eglwys yw gweithredu fel arwyddbyst yn ein cymdeithas. Mae gwaith a swyddogaeth arwyddbyst yn hanfodol. Maent i fod yn glir, yn amlwg, yn hysbys i bawb ac yn gyfrwng i ddangos y ffordd.

Gwn am gapel yng nghefn gwlad Ceredigion sy’n anodd iawn i’w gyrraedd oni bai eich bod yn gyfarwydd â’r ardal neu’n barod i ddilyn yr arwyddbost sy’n dangos y ffordd tuag ato. Rai blynyddoedd yn ôl, cyn dyddiau’r sat-nav, aeth gweinidog i drafferthion mawr wrth iddo geisio mynd i bregethu yno adeg yr haf. Nid oedd y gennad wedi bod yno o’r blaen ac yn anffodus fe gollodd y ffordd am iddo fethu gweld yr arwyddbost. Nid bai’r gweinidog oedd hynny gan fod y glaswellt ar y clawdd wedi tyfu a’r arwydd o ganlyniad wedi’i orchuddio. Afraid yw dweud na chyrhaeddodd y gweinidog y capel y Sul hwnnw a chafodd ei hun yn crwydro o gwmpas lonydd gwledig Ceredigion am hydoedd cyn iddo benderfynu troi am adref.

1_1248318732_welsh-road-signSwyddogaeth yr Eglwys heddiw yw dangos ei hun yn arwyddbost clir a chadarn i’n cymdeithas a’n cymunedau. Er enghraifft, pan fyddwn yn clywed am frodyr a chwiorydd o wledydd eraill yn cael eu disgrifio mewn termau hiliol, onid ein cyfrifoldeb yw dangos y ffordd i frawdgarwch? Pan fyddwn yn clywed am arweinyddion gwledydd yn sôn am godi muriau, onid ein cyfrifoldeb yw ymateb gyda geiriau o drugaredd a goddefgarwch gan wneud yn siŵr bod y rhinweddau hynny yn amlwg yn ein bywydau? Gan nad yw llais yr Eglwys mor amlwg ym mywyd ein cenedl erbyn hyn mae angen inni sicrhau fod yr arwyddbyst hyn yn fwy gweladwy a chlywadwy nag erioed. Felly, fel aelodau o Eglwys Iesu Grist rhaid bod yn barod i fod yn arwyddion pendant neu fe fydd y ffordd i’r cymod a gaed yng Nghrist yn diflannu o dan don o hunanoldeb a diffyg brawdgarwch.

Yn sicr, byddai gweithredu fel hyn yn fodd i godi fy nghalon yn 2017.

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18YMATEB
Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, 
cliciwch YMA i adael sylw.