Archif Awdur: Golygydd

Encil 2022

Encil y Pentecost, 18 Mehefin

Encil 2022

‘Mae’r gwynt yn chwythu lle y mynno’ (neu ‘Mae’r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad’, Beibl.net) oedd y thema i’n hysgogi a chadarnhau’r rhai sy’n ystyried bod lle i C21 a’i angen fel rhan o’r dystiolaeth Gristnogol yng Ngymru. Yn anorfod, mae’n bwyslais anghyfforddus ac anodd i’r traddodiadau a‘r enwadau sydd wedi eu caethiwo i’w hanes. Gyda phum o bobl yn arwain, ein hofn mwyaf oedd y gallai’r diwrnod fynd yn gynhadledd ac nid yn encil. Ond encil a gawsom – amser a lle i fyfyrio, gweddïo a gwrando ar ‘sŵn yr Ysbryd’ a dilyn ‘cyfeiriad yr Ysbryd’. Yr oeddem wedi ymgynnull yn eglwys hardd y Santes Fair, Porthaethwy.

Yr oedd arweiniad Archesgob Cymru ar ddechrau’r dydd yn ymateb gonest ac arwyddocaol. Wedi’r cyfan, mae’n cario baich a chyfrifodeb sefydliad eglwysig. Mae’r hen bwyslais (sef Duw yn gweithio trwy ei eglwys), meddai Andy John, yn cyfyngu Duw ac yn anwybyddu tystiolaeth y Testament Newydd, yn arbennig Llyfr yr Actau. Yr alwad i’r eglwys yw bod yn rhan o waith Duw yn ei fyd – gweld lle mae Duw ar waith ac ymuno ag ef. Mae’r arweiniad traddodiadol, ‘Datblygwch ac na wyrwch oddi wrth yr Ysgrythur’, yn mynnu ein bod yn cofio mai geiriau Crist i Nicodemus yw thema’r encil am y gwynt yn chwythu lle y mynno. Ysbryd rhydd ydyw, ond Ysbryd Crist ydyw. Beth a wnawn pan mae Duw ar waith yn ei fyd ac yn mynd yn groes i’r hyn mae’r eglwys wedi ei ddysgu? Mae’n sefyllfa newydd, amgylchiadau newydd, yn her a gwahoddiad newydd. Mae tystiolaeth yr Ysbryd yn ein harwain i’r man lle mae gwirionedd a chariad a ffrwythau’r Ysbryd i’w gweld. Wrth gydnabod e.e. fod perthynas a phriodas hoyw yn un o’r meysydd sydd mewn perygl o rwygo ei enwad ei hun, mae Duw, meddai’r Archesgob, yn galw ei bobl i gariad, daioni a gonestrwydd. Ac y mae’n ddyletswydd arnom i ddilyn arweiniad yr Ysbryd.

Ymhlith y cwestiynau yr oedd yr Archesgob wedi eu rhoi i ni i’w rhannu mewn grwpiau bychan – cyn cael cyfnod tawel o weddi – yr oedd y ddau yma: ’Oes ffiniau i ddatblygiad ffydd sydd yn ei thynnu oddi wrth yr Ysgrythur ?‘ a ‘Sut y gwyddom fod daioni’r byd yn dod oddi wrth yr Ysbryd?’

Mae’r Parchedig Sara Roberts yn ficer ym Methesda ac yn datblygu patrwm newydd o eglwys sy’n gymdeithas yn hytrach nag enwad neu adeilad, yn gymdeithas rydd yn hytrach na chyfyngedig. Gyda phenodi rhywun i hybu ‘eco-eglwys’ yng Nghymru erbyn hyn, arweiniodd Sara ni ar draws yr A5 i dawelwch byw Coed Cyrnol i ymdawelu a bod yn un â’r creu ac ‘Ysbryd Duw’ yn ‘ymsymud’ o’n cwmpas. Lle gwell a lle mwy naturiol i ddarllen Salm 104 (pawb yn llafar â’i adnod a rhannu bara? Er mor hardd yr eglwys, harddach y goedwig. Er bod y term ‘Cristnogaeth/eglwys wyllt’ yn cael ei ddefnyddio’n aml erbyn hyn, doedd dim yn llai gwyllt na’r hanner awr yn y coed.

Ar gyfer y pnawn roedd C21 wedi gwahodd tri gyda doniau arbennig ym myd cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelf i rannu dylanwad yr Ysbryd creadigol ar eu gwaith a’u gwelediaeth o fywyd.

Wedi cinio blasus a chymdeithas dda, dechreuodd y prynhawn gydag awelon hyfryd o gyfeiriad yr Ysbryd di-ffiniau gyda Manon Llwyd a’i chân. Oherwydd iddi bellhau oddi wrth y ffydd heb wybod beth na phwy oedd yr Ysbryd na’i brofi, dywedodd ei bod bellach ar ‘ail siwrnai’. Cafodd wahoddiad gan Bwrw Golwg i gyfansoddi tôn i ran o Salm 31 sydd yn boblogaidd iawn yn Wcráin bellach, ac yn fuan wedyn daeth y gwahoddiad i gyfrannu i’r encil. Bu’r ddau brofiad yn ddechrau’r siwrnai newydd i Manon. Clywsom dair cân: un gan Bobby Macferrin am ‘deimlo’r Ysbryd’ ‘Every time I feel the spirit’, un arall gan y canwr jas James Ingram ‘Blessed assurance’ a chôr rhyngweithiol Eric Whitacre gyda dros 17,000 o leisiau ac wynebau o 129 o wledydd. Un llinell oedd i’r gân a gyfansoddwyd gan Whitacre: ‘Canwch yn dyner, fel un’. Mae gwylio’r fideo yn brofiad rhyfeddol: yr holl wynebau’n llithro i’w gilydd yn fap o’r byd. Yn y cyfan a thrwy’r cyfan bu’r Ysbryd sy’n ‘chwythu lle y mynno’ ar waith, ac mae Manon bellach yn gwybod ei bod mewn lle hapus a bodlon, a bron nad yw’r gân a’r gerddoriaeth wedi bod yn ail gyfle iddi.

Mae cyfraniad Y Parchedig Aled Lewis Evans i lenyddiaeth ddefosiynol yn fawr ac mae hynny’n rhan allweddol o’i weinidogaeth erbyn hyn, trwy’r deunydd y mae’n ei baratoi ar gyfer addoli ei eglwys. Ond yn ei gyflwyniad ni ddarllenodd Aled ei waith ei hun. Soniodd fod ambell gerdd yn ‘encil’ynddi ei hun ac yn fan i dychwelyd yno’n gyson. Nid yw’r encil honno o angenrheidrwydd yn un bersonol oherwydd mae‘r delweddau a’r geiriau yn gyfrwng rhyngweithio gydag eraill sy’n cael y fraint o rannu’r profiad. Dyfynnodd gerdd Menna Baines am griw bach ar doriad gwawr fore’r Pasg yn cerdded o’r coed i ben bryn:

Pererindod munudau
Yw hon o’r coed i ben y bryn,
O gaddug i oleuni,
Ac eto mae’n faith.

‘Rhwng dau olau’ yw teitl y gerdd (Cristion, Gorffennaf/Awst 2021). Dyfynnodd hefyd rai o’i gyfeithiadau o waith Nick Fawcett, J. M. Kendall, Eddie Askew ac eraill. Mae ysbryd gwylaidd a thawel Aled ynddo’i hun yn dystiolaeth fod barddoniaeth a llên yn gyfrwng sy’n gofyn am wyleidd-dra i’w werthfawrogi. Dyna pam yr oedd dyfyniad o gerdd gan Askew yn ddiwedd grymus i fyfyrdod Aled:

Rho i ni’r gwyleidd-dra
i dderbyn Dy wyleidd-dra Di.

Mae’r rhai sydd yn gwerthfawrogi’r Beibl fel llenyddiaeth yn unig yn awyddus iawn i bwysleisio fod llenyddiaeth hefyd yn gyfrwng i’n tynnu a’n cyfeirio tuag at yr Ysbryd sy’n chwythu fel y myn ac i bob cyfeiriad.

Mae gan Cefyn Burgess arddangosfa yn Oriel Storiel, Bangor, tan Orffennat 2ail. ‘Tu ôl i’r blwch’ yw’r teitl ac mae’n cynnwys trefluniau cyfoes mewn pwyth, print a thecstil o Fryniau Casia. Mae’n arddangosfa drawiadol, ond cip cyflym ar fideo a ddangosodd o’i waith yn yr encil.

Yn hytrach canolbwyntiodd, gyda dyfyniad o’r Efengyl – ‘Chwi yw goleuni’r byd … nid oes neb yn golau cannwyll a’i rhoi dan lestr’– ar yr hyn a ddarganfu yn ei ugain ymweliad ag India. Mae’r golau yn yr hanes yn prysur ddiffodd yn ein plith, fel y gwnaeth yn ei brofiad ef ei hun. Soniodd am ffydd pobl Bryniau Casia i gadw’r fflam yn fyw a dylanwad parhaol rhai fel Thomas Jones, Dr Arthur Hughes, Helen Rowlands a rhai llai adnabyddus fel Beryl Edwards. Soniodd am y fraint o gael darllen dyddiadur Beryl Edwards, fu’n nyrsio yn Ysbyty Shillong.

Soniodd Cefyn hefyd am Mair Jones fu’n cydweithio ag ef am rai blynyddoedd tan ei marwolaeth yn ddiweddar. Daeth Cefyn i’w hadnabod hyd yn oed yn well yn ei gwaeledd. Roedd gan Mair ddoniau cerddorol arbennig a daeth yn rhan o brosiect India Cefyn i ddathlu canmlwyddiant yr ysbyty yn Shillong. Rhoddodd wersi piano i Cefyn. Yn ei gwaeledd aeth Cefyn a hithau ati i recordio rhai o’n hemynau i gyfeiliant telyn a phiano., er mwyn eu hanfon fel cyfarchiad i India. Bu farw Mair ar ôl recordio chwe emyn yn unig. Ym Mair y gwelodd Cefyn y goleuni a thrwy ei berthynas â hi y daeth pob pennill o ‘Diolch i ti’ yn ystyrlon. Mae’n diolch y bydd ei llais, ei thelyn a’r ysgoloriaeth y mae wedi ei chyflwyno i’r eglwys ym Mryniau Casia yn dod yn rhan o’r golau yn y Bryniau ac yn yr ysbyty. Yn Mair a’i ffydd y gwelodd Cefyn ‘rywbeth glân yn golau’, fel y gwêl eraill yr Ysbryd sy’n parhau i chwythu yn y golau a’r lliwiau a welwn yng ngwaith Cefyn Burgess.

Y Parchedig Anna Jane, Cadeirydd C21, oedd yn arwain yr encil. Ar ddechrau’r dydd rhanwyd ffrwythau’r Ysbryd rhyngom fel cymdeithas oedd yn cyfarfod i fyfyrio, ymdawelu ac ymdeimlo â phresoldeb yr Ysbryd ac yn barod i ddilyn arweiniad yr Ysbryd: cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanddisgyblaeth. Hyn roddodd gynnwys i’n gweddi ar ddechrau’r encil.

Ar ddiwedd yr encil, dan arweiniad Anna Jane, yn ddirybudd ond yn gwbwl naturiol ac amserol, daeth y dydd i ben wrth wrando a chydweddïo gyda chôr eglwysig o Wcráin yn canu Gweddi’r Arglwydd yn eu hiaith eu hunain. Mae’r gwynt yn chwythu lle y mynno ac o bob cyfeiriad.

P.Ll.J.

E-fwletin 26 Mehefin 2022

 

E-fwletin 26 Mehefin 2022

Annwyl gyfeillion,

Dyma e-fwletin olaf Mehefin ac yr ydym yn diolch  i un ymhlith niferoedd erbyn hyn sydd wedi croesi pont yr iaith, yn llafar ac yn ysgifenedig.

I gofio fy nhad a Bruce Kent.

Rwyf newydd gwblhau taith gerdded 19 diwrnod ar gyfer Cymorth Cristnogol rhwng 22ain o gestyll Gogledd Cymru. Fe wneuthum y daith hefyd er cof am fy nhad. Mae’r cestyll hyn wedi cydio yn fy nychymyg er pan aethom gyda fy annwyl dad i weld y rhan fwyaf o brif gestyll de Cymru yn ystod gwyliau hir yr ysgol. Yn wahanol i amgueddfeydd sych roedd y cestyll yn fannau lle gallech deimlo hanes mewn carreg a thŵr. Roedd y prynhawn pob amser yn dod i ben gyda gêm cuddio a honno yng nghastell Penfro yn para am dros awr!

Meddylfryd byd-eang sylfaenol fy nhad oedd (a thybed, ar y pryd, a oedd yn iawn?)  ‘might is right’, sef bod pŵer a chyfoeth a rhagoriaeth filwrol yn diffinio’r byd yn enillwyr a chollwyr, yn fuddugol a’r rhai a drechwyd. Yn amser Iesu parhaodd yr hyn a elwir yn Pax Romana –  heddwch trwy rym – am 200 mlynedd o 27 CC hyd at farwolaeth Marcus Aurelius yn 180 OC, yr olaf o’r ‘Pump Ymerawdwr Da’ fel y’i gelwir. 

Mewn cyferbyniad, mae Pax Christi Iesu yn cynnig i drefn fyd-eang a threisgar, heddwch na all y byd ei roi ac na fydd byth yn ei ddeall chwaith. Dyma  ffordd cyfiawnder, cymod a di-dreisedd yn hytrach na  phŵer, rheolaeth a goruchafiaeth. Ffordd ymwacau Crist oedd llwybr un nad oedd yn cyfrif cydraddoldeb â Duw yn rhywbeth i’w hawlio nac i ddal gafael ynddo. Yn hytrach, dewisodd Iesu, yn wahanol i Adda, y ffordd ddrutach o hunan-ymwadu, o ildio i bwerau gormesol y byd .Oherwydd hynny daeth rhywbeth hollol annisgwyl a thrawsnewidiol i’r amlwg trwy dywyllwch marwolaeth, methiant ac unigrwydd mawr. Yn sydyn, mewn gwendid, datgelir cryfder, daw golau trwy dywyllwch, drygioni a marwolaeth yn ildio i fywyd annisgwyl o obaith, daioni a chariad. Mae’r atgyfodiad yn arwain i drefn byd newydd lle mae Iesu yn Arglwydd – ac nid rhyw bŵer daearol nac unben hurt.

Heddiw, wrth i mi ysgrifennu hwn, byddai Bruce Kent, a fu farw ar 8fed o Fehefin, wedi bod yn 93 oed. Cefais fy nghymryd i’w glywed yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd pan oeddwn yn 16 oed gan fy offeiriad plwyf a deuthum yn aelod o CND. Nid oedd hyn yn gwneud unrhyw synnwyr i fy nhad, yn enwedig ymgyrch diarfogi unochrog CND. Ffordd y byd yw grym arfau, a’r ‘heddwch’ a ddaw o’r bygythiad niwclear, gyda’i stalemate yr hunllefus MAD sef mutual assured distruction. CDLl – Cytundeb Dinistr Llwyr.

Mae’r Efengyl – ffordd  y groes, ffordd yr ildio – yn ffolineb i’r rhai nad ydynt yn deall, meddai Paul yn 1 Corinthiaid, ond i ni sy’n credu, gallu Duw yw hi,  ‘..i’r rhai a alwyd, gallu Duw a doethineb Duw yw Crist. Oherwydd y mae doethineb Duw yn ddoethach na dynion, a gwendid Duw yn gryfach na dynion’

Pan fu farw yr oedd Bruce Kent yn Is-lywydd CND, yn Is-lywydd Pax Christi, ac yn Llywydd Emeritws y Mudiad tros Ddiddymu Rhyfel. Gedy weddw, Valerie Flessati a miloedd o gyfeillion yn diolch am ei arweiniad ac yn gweddio y bydd ei ddylanwad yn parhau.

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy eu galw’n blant i Dduw.

Ein cofion atoch.
Cristnogaeth 21

 

E-fwletin 19 Mehefin 2022

Cristnogaeth 21

e-fwletin 19 Mehefin 2022

 

Annwyl gyfeillion,

Dyna neges arall, gyda’n cyfarchion.

 Y Jiwbilî

‘Digwyddodd, darfu, megis seren wib’, meddai’r bardd, a phrofiad tebyg fu dathliadau Jiwbilî Blatinwm y Frenhines Elizabeth II yn ddiweddar. Bu cryn hwyl am wythnosau a thrwy gydol un penwythnos, gyda gorymdeithiau, partïon stryd, gigiau cerddorol, a byntings coch, glas a gwyn rif y gwlith yn gorchuddio amryw fannau ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Bu’n achlysur o lawenydd, yn gyfle i fynegi balchder cenedlaethol, i rai, ond i eraill, roedd yn destun beirniadaeth, yn dân Prydeinllyd ar groen, ac yn ysgogiad i nifer wneud rhywbeth an-Jibilïaidd mewn protest. Waeth ein bod ni’n frenhinwyr ai peidio, wedi ffoli ar y pomp a’r seremoni neu wedi sefyll mewn protest, nid oes amheuaeth nad oedd y digwyddiad yma wedi tanlinellu pwysigrwydd blwyddyn benodol, a chysyniad y Jiwbilî.

A ninnau’n byw mewn gwlad gynyddol seciwlar ac yn rhan o gasgliad o wledydd sy’n ymddangosiadol Gristnogol ond sydd, mewn difri, yn fwy aml-grefyddol na dim, teg fyddai dweud fod y Jiwbilî Blatinwm wedi bod yn sbardun i amryw ystyried yr hyn yw ‘Jiwbilî’ ac i amryw ganfod bod i’r cysyniad gynseiliau Beiblaidd.

O droi at Lefiticus 25, gwelir y cofnod am Flwyddyn y Jiwbilî yr oedd disgwyl i’r Hebreaid ei chadw unwaith iddynt gyrraedd Gwlad yr Addewid. Y flwyddyn honno, byddai ‘rhyddid’ yn teyrnasu; rhyddheid y caethion yn y wlad; dychwelid yr holl dir a gollwyd drwy dlodi neu dwyll; a dileid holl ddyledion pobloedd Israel. Delfryd o flwyddyn yn ddi-os. Ond ai blwyddyn anymarferol o iwtopaidd ydoedd? Mae ysgolheigion Beiblaidd ar hyd y canrifoedd wedi trin a thrafod y Jiwbilî Feiblaidd, gydag amryw’n pwysleisio pa mor unigryw ydoedd o’i chymharu efo’r hyn oedd i’w weld yn yr Hen Ddwyrain Agos. Ond, ac yn enwedig yn ddiweddar, gwelwyd barn gadarnach a ddywedai na ddigwyddodd y Jiwbilî mewn difri, ac mai’r cyfan ydoedd oedd blwyddyn ddelfrydol, freuddwydiol, ddymunol.

Ond a yw hynny’n golygu ei bod yn ddi-werth? A oes diben troi ati o gwbl? A oes pwrpas ei chadw yn y Beibl?

Dadleuodd amryw ar hyd y canrifoedd fod diben troi ati a phwrpas i’w chadw yn y Beibl. Enghraifft ddiddorol yn hyn o beth oedd cyfnod y 19eg ganrif, pan oedd yr ymgyrchoedd yn erbyn caethwasiaeth mewn bri. Ceid amryw’n defnyddio’r Beibl i gefnogi caethwasiaeth, drwy gyfeirio at ddeddfau sut i drin caethion yn Exodus a llythyr Paul at Philemon. Fodd bynnag, ceid eraill yn dadlau i’r gwrthwyneb, ac un o’r testunau a ddefnydddid fynychaf oedd Lefiticus 25. Roedd Blwyddyn y Jiwbilî yn ddelfryd yr ymlafniai’r gwrth-gaethiwyr a’r diddymwyr tuag ati. Dyma flwyddyn a fyddai’n rhyddhau’r caethion, yn sicrhau hawliau dynol, yn gofalu am chwarae teg, a daeth y Jiwbilî yn arwyddair yr ymgyrch gwrth-gaethwasiaeth yn fuan iawn.

A beth amdanom ni heddiw? A allem ni gadw’r Jiwbilî? Diau y byddai’n anodd ei rhoi ar waith, ond gallem ni oll gofio egwyddorion Blwyddyn y Jiwbilî: rhyddid, tegwch a chyfiawnder, a’u harddel i’r eithaf. Gofalwn am ein cyd-ddyn, gofalwn am ryddid, gofalwn am yfory.

Ein cofion atoch. 

Cristnogaeth 21

e-fwletin 12 Mehefin 2022

E-fwletin 12 Mehefin 2022

Annwyl gyfeillion,

Dyma ein e-fwletin, drannoeth Gŵyl y Pentecost. Ond does dim trannoeth i dymor y Pentecost, wrth gwrs.

 Diflaniad yr enwadau – eto

Eto fyth! Daeth ystadegau pellach, y tro hwn gan Fudiad Twf Eglwysig (Church Growth) sy’n llawn jargon fel Calibration Strategy. Gŵr o’r enw John Hayward yw’r awdur, a bu trafodaeth ar yr adrodddiad ar Bwrw Golwg ar Sul y Pentecost. Academydd yw’r awdur ond, ac yn bwysicach, mae’n ‘Gristion efengylaidd’ – ac y mae hynny’n allweddol.

The Welsh denominations are doing particularly poorly: the Welsh Presbyterians, the Church in Wales and the Union of Welsh Independents. Are there some peculiar factors in Wales that act against Christianity?

Fe wyddom y ffeithiau, ond bellach rhoddir ‘dyddiad diflaniad’ (extinction) ar sail yr ‘R factor’ fel yn y Cofid. Mae atodiad arbennig i’r eglwys Bresbyteraidd, ond mae’r adroddiad yn ‘profi’ y bydd yr Annibynwyr a’r Bedyddwyr yn diflannu yn fuan wedyn: P yn 2030, A a B yn 2040, oni bai eu bod yn derbyn arweiniad yr awdur. Mae’r adroddiad, mae’n debyg, ar wefan y Presbyteriaid gyda gwahoddiad i unrhyw un ymateb.

Dyma fentro ateb byr a chwbwl annigonol. Y rheswm (eto fyth) am ddirywiad yr enwadau  (yn ôl JH) yw iddynt ‘gofleidio rhyddfrydiaeth’ (progressive Christianity). Ond nid oes unrhyw ymdrech i ddiffino’r ‘rhyddfrydiaeth’ honno, nac i gydnabod fod rhyddfrydiaeth yn enfys o liw ac yn rhan o hanes Cristnogaeth ers dyddiau’r Testament Newydd. Ar ei gorau, mae’n radical, yn Feiblaidd a’i gwreiddiau yn yr Efengylau.

Ond, yn ogystal â’r rhyddfrydiaeth honedig hon, y rheswm arall dros ddirywiad yr enwadau, yn ôl JH, yw SSM (same sex marriage). Ond y mae’r Presbyteriaid wedi llusgo’u traed ar y mater gan roi’r argraff ei fod yn fater canolog i’r eglwys a’r Efengyl ei hun. Nid yw JH yn nodi’r ffaith, gyda llaw, fod yna eglwysi Efengylaidd sydd yn bendithio a phriodi cyplau hoyw. Efallai nad yw’r awdur wedi clywed am Sojourners chwaith. Does gan neb fonopoli ar ddehongli, tystio, nac atebion syml i argyfwng yr eglwysi.

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi mai diffyg ‘tröedigaethau’ yw’r rheswm arall tros farwolaeth yr enwadau anghydffurfiol. Eto, nid oes unrhyw ymdrech i egluro pa fath o dröedigaeth, mwy nag oes ystyriaeth i gydnabod fod yr un neges am ‘dröedigaeth’ o hyd ac o hyd wedi diflasu cenedlaethau lawer a adawodd y capeli ers degawdau lawer. ‘Does dim,’ meddai‘r diwinydd Bruggemann, ‘yn waeth i’r Efengyl na’i gwneud yn ddiflas, undonnog a di-liw.’

Siomedig oedd y drafodaeth ar Bwrw Golwg. Roedd cyfraniadau unigol gwerthfawr, ond ar y cyfan, hen gân ydoedd. Ni soniwyd am y sylfaenol, syml: i fyw yfory, mae’n rhaid paratoi heddiw. Adfer Cymru i Grist a Christ i Gymru. Mae hynny’n golygu diwygio’r ffordd y cynlluniwn ac y gweithredwn – er mwyn Crist yn unig. Methiant i wneud hynny yw meddwl yn enwadol bellach. Yn iaith yr Ysbryd, hau gobaith yw paratoi a chynllunio, a dyna mae Duw yn ei ddisgwyl gan ei ddisgyblion. Dim llai. Ac os nad heddiw, pa bryd? Yr un pynciau fydd ar agenda flynyddol pob enwad eleni eto ac enwadol fydd y trafod. Ni fydd hyd yn oed ystyriaeth na dechrau paratoi yr un rhaglen fentrus, i bob enwad, wedi ei gwreiddio mewn gweddi a gweithredu. Dyna ddagrau pethau. 

Gyda’n cofion.

www.cristnogaeth21.cymru

Mae’r rhai sydd yn gyfrifol am baratoi’r bwyd yn barod i aros tan fory (dydd Llun) cyn derbyn y nifer terfynol ar gyfer yr Encil. Cysylltwch â

catrin.evans@phonecoop.coop   01248 680858

 

 

E-fwletin 5 Mehefin 2022

Cristnogaeth 21 E-fwletin 5 Mehefin 2022                                                     

Halen y ddaear.

Fe allaf ddychmygu rhai ohonoch, wrth weld y pennawd hwn, yn disgwyl imi sôn am ragorolion y byd, yn union fel rhestr anrhydeddau’r Frenhines. Yn wir y mae’r ymadrodd wedi cael ei ddefnyddio gennym yn Gymraeg dros y blynyddoedd gyda’r dehongliad hwnnw iddo. Fe welsom rai o’n cyd-Gymry yn cael eu henwi a’u anrhydeddu, a hynny yn hollol haeddiannol. Arwyr oeddent, yn helaeth eu cyfraniad i fywyd eu bro ac i fywyd y genedl, ac yn haeddu cydnabyddiaetth. A’r ffordd i wneud hynny oedd rhoi’r teitl anrhydeddus iddynt, “halen y ddaear”.

O weld Iesu’n galw’i ddisgyblion yn halen y ddaear fe aethom ni bregethwyr ati gydag arddeliad i ymhelaethu ar arwyddocâd halen yn nghyfraniad y disgyblion. Rhoi blas ar ymborth oedd yr elfen gyntaf gan lawer ohonom yn ein pregeth mae’n siwr. Dilynwyr Iesu yn rhai a roddai flas hyd yn oed ar fywyd diflas, gan dynnu allan ohono wedyn fendithion a roddai arbenigrwydd i fodolaeth ddiddim.  

Byddai ambell un ohonom a gawsai ei fagu ar fferm yn cofio’r cig moch yn cael ei halltu cyn dyddiau’r oergell, heb sôn am rewgell. Yr halen a ddefnyddid i gadw’r daioni rhag ei ddirywio a’i lygru. Cadw’r hyn sy’n werthfawr ar gyfer ein hyfory: hynny eto’n rhan o wasanaeth halen.

Yna byddem yn sôn am halen yn difa. A chyfrifoldeb dilynwyr Iesu fyddai difa’r elfennau drwg mewn cymdeithas. Efallai y mentrem awgrymu’r cyfrifoldeb i fod yn halen er mwyn difa’r drygioni yn ein calonnau ni ein hunain.

Byddem yn cofio wedyn mai siarad y mae Iesu â chynulleidfa’r ganrif gyntaf, ac wrth fentro pedwerydd pen i’r bregeth fe soniem am halen yn gwrteithio’r tir. Mae dilynwyr Iesu yn cael y fraint i fynd i’r mannau diffaith, lle mae bywyd yn galed. Maent yn cyfoethogi daear cymuned a fu’n ddiffrwyth a phridd cymdeithas na welsai dyfiant.

O glywed hyn i gyd byddem yn ymchwyddo gan falchder wrth feddwl fod gennym ni wasanaeth gwirioneddol werthfawr i fyd mor dlawd a gwag. Tybed a fyddai Pedr neu Iago neu Tomos wedi ymchwyddo wrth glywed Iesu yn eu galw hwy yn halen y ddaear. Go brin. Yr oeddent hwy mae’n siwr yn nabod eu hathro yn well na hynny. Mae fy mhregeth ffansïol bedwar-pen yn amherthnasol.

Oherwydd nid rhannu anrhydeddau a wnâi Iesu yn yr adnodau hyn. Gresyn inni ddwyn un o’i ymadroddion gan roi iddo ystyr hollol gamarweiniol. Nid gwobrwyo’r disgyblion a wnâi Iesu yn y cyd-destun hwn ond eu herio. Yn wir y mae’r “bregeth ar y mynydd” drwyddi yn ddifrifol o heriol. Her sydd yn yr adnod, “Chwi yw goleuni’r byd.” Nid canmoliaeth a welaf yn yr adndod honno eto, ond Iesu yn gosod y gofynion a’r disgwyliadau yn eithriadol o uchel.

Yn yr un bregeth down at ymadrodd caled arall sy’n drallodus o heriol y dyddiau hyn: “Gwyn eu byd y  tangnefeddwyr.” Rwy’n cofio meddwl flynyddoedd lawer yn ôl fod yna ryw naws neis i’r adnod hon. Druain ohonom heddiw. Beth yw eich ymateb chi i’r gwrandawr newyddion sy’n teimlo ton fach o ryddhad  pan glyw am awyren o Rwsia wedi ei saethu i’r llawr ?

Gyda’n cofion a’n bendith ar Ŵyl Y Pentecost.

Cofiwch mai heddiw yw’r diwrnod olaf i gofrestru ar gyfer Encil y Pentecost,Sadwrn Mehefin 18ed. yng nghwmni Archesgob Cymru, Sara Roberts,Aled Lewis Evans,Manon Llwyd,Cefyn Burgess ac Anna Jane Evans. Cysylltwch â

catrin.evans@phonecoop.coop   01248 680858

www.cristnogaeth21.cymru

 

 

 

E-fwletin 5 Mehefin 2022

Cristnogaeth 21 E-fwletin 5 Mehefin 2022                                                     

Halen y ddaear.

Fe allaf ddychmygu rhai ohonoch, wrth weld y pennawd hwn, yn disgwyl imi sôn am ragorolion y byd, yn union fel rhestr anrhydeddau’r Frenhines. Yn wir y mae’r ymadrodd wedi cael ei ddefnyddio gennym yn Gymraeg dros y blynyddoedd gyda’r dehongliad hwnnw iddo. Fe welsom rai o’n cyd-Gymry yn cael eu henwi a’u anrhydeddu, a hynny yn hollol haeddiannol. Arwyr oeddent, yn helaeth eu cyfraniad i fywyd eu bro ac i fywyd y genedl, ac yn haeddu cydnabyddiaetth. A’r ffordd i wneud hynny oedd rhoi’r teitl anrhydeddus iddynt, “halen y ddaear”.

O weld Iesu’n galw’i ddisgyblion yn halen y ddaear fe aethom ni bregethwyr ati gydag arddeliad i ymhelaethu ar arwyddocâd halen yn nghyfraniad y disgyblion. Rhoi blas ar ymborth oedd yr elfen gyntaf gan lawer ohonom yn ein pregeth mae’n siwr. Dilynwyr Iesu yn rhai a roddai flas hyd yn oed ar fywyd diflas, gan dynnu allan ohono wedyn fendithion a roddai arbenigrwydd i fodolaeth ddiddim.  

Byddai ambell un ohonom a gawsai ei fagu ar fferm yn cofio’r cig moch yn cael ei halltu cyn dyddiau’r oergell, heb sôn am rewgell. Yr halen a ddefnyddid i gadw’r daioni rhag ei ddirywio a’i lygru. Cadw’r hyn sy’n werthfawr ar gyfer ein hyfory: hynny eto’n rhan o wasanaeth halen.

Yna byddem yn sôn am halen yn difa. A chyfrifoldeb dilynwyr Iesu fyddai difa’r elfennau drwg mewn cymdeithas. Efallai y mentrem awgrymu’r cyfrifoldeb i fod yn halen er mwyn difa’r drygioni yn ein calonnau ni ein hunain.

Byddem yn cofio wedyn mai siarad y mae Iesu â chynulleidfa’r ganrif gyntaf, ac wrth fentro pedwerydd pen i’r bregeth fe soniem am halen yn gwrteithio’r tir. Mae dilynwyr Iesu yn cael y fraint i fynd i’r mannau diffaith, lle mae bywyd yn galed. Maent yn cyfoethogi daear cymuned a fu’n ddiffrwyth a phridd cymdeithas na welsai dyfiant.

O glywed hyn i gyd byddem yn ymchwyddo gan falchder wrth feddwl fod gennym ni wasanaeth gwirioneddol werthfawr i fyd mor dlawd a gwag. Tybed a fyddai Pedr neu Iago neu Tomos wedi ymchwyddo wrth glywed Iesu yn eu galw hwy yn halen y ddaear. Go brin. Yr oeddent hwy mae’n siwr yn nabod eu hathro yn well na hynny. Mae fy mhregeth ffansïol bedwar-pen yn amherthnasol.

Oherwydd nid rhannu anrhydeddau a wnâi Iesu yn yr adnodau hyn. Gresyn inni ddwyn un o’i ymadroddion gan roi iddo ystyr hollol gamarweiniol. Nid gwobrwyo’r disgyblion a wnâi Iesu yn y cyd-destun hwn ond eu herio. Yn wir y mae’r “bregeth ar y mynydd” drwyddi yn ddifrifol o heriol. Her sydd yn yr adnod, “Chwi yw goleuni’r byd.” Nid canmoliaeth a welaf yn yr adndod honno eto, ond Iesu yn gosod y gofynion a’r disgwyliadau yn eithriadol o uchel.

Yn yr un bregeth down at ymadrodd caled arall sy’n drallodus o heriol y dyddiau hyn: “Gwyn eu byd y  tangnefeddwyr.” Rwy’n cofio meddwl flynyddoedd lawer yn ôl fod yna ryw naws neis i’r adnod hon. Druain ohonom heddiw. Beth yw eich ymateb chi i’r gwrandawr newyddion sy’n teimlo ton fach o ryddhad  pan glyw am awyren o Rwsia wedi ei saethu i’r llawr ?

Gyda’n cofion a’n bendith ar Ŵyl Y Pentecost.

Cofiwch mai heddiw yw’r diwrnod olaf i gofrestru ar gyfer Encil y Pentecost,Sadwrn Mehefin 18ed. yng nghwmni Archesgob Cymru, Sara Roberts,Aled Lewis Evans,Manon Llwyd,Cefyn Burgess ac Anna Jane Evans. Cysylltwch â

catrin.evans@phonecoop.coop   01248 680858

www.cristnogaeth21.cymru

 

 

 

E-fwletin 29 Mai 2022

Rhoi Llaw ar yr Aradr.

Mae hi’n wythnos o wyliau yr wythnos nesaf i rai ohonan ni. Mae hi hefyd yn wythnos dwy Ŵyl arbennig yma yng Nghymru – Eisteddfod yr Urdd a Gwyl y Gelli. Mae hi hefyd yn gyfnod arholiadau allanol i nifer o ieuenctid.

Mae Gwyl y Gelli yn dathlu’r gair ysgrifenedig yn fwy na dim arall a cherddorion rhyngwladol yn perfformio yno hefyd. Mae Eisteddfod yr Urdd yn dathlu pob math o gampau a chelfyddydau erbyn hyn. Yr hyn sy’n gyffredin i’r cyfan ydi fod yna baratoi manwl yn digwydd dros gymaint o fisoedd i gael y perfformiad clodwiw yna ar lwyfan neu i gael llyfr i’r wasg. Nid edrych yn ôl ond edrych ymlaen am gymeradwyaeth fyddarol mae’r perfformiwr. Edrych ymlaen tuag at ddal llyfr printiedig yn ei law mae’r awdur. A thuag at gyfnod pellach yn eu hanes mae myfyrwyr yn anelu hefyd drwy astudio a sefyll arholiadau.

Gwn o brofiad beth yw paratoi a deisyfu’r wobr gyntaf yn Eisteddfod yr Urdd, fel pianydd ac fel athrawes. Does dim arall yn cyfri nac yn tycio bron. Mae’r meddwl wedi’i hoelio ar y gwaith caled. Ac os daw llwyddiant, dyna’r safon ddisgwyliedig wedyn – does wiw troi’n ôl a llaesu dwylo y flwyddyn ganlynol. Mae cael llyfr i’r wasg yn golygu’r un ymroddiad. Job ddiflas yw gorfod mynd drwy broflen ar ôl proflen. Ond gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati a rhedeg y ras sydd o’n blaenau i’w diwedd,” meddai Paul gan annog yr Hebreaid i ddyfalbarhau fel Cristnogion.

Yn Luc 9:61-62, mae Iesu’n sgwrsio gyda dyn arall am y gost o’i ddilyn:

Dwedodd rhywun arall wedyn, “Gwna i dy ddilyn di, Arglwydd, ond gad i mi fynd i ffarwelio â’m teulu gyntaf.” Atebodd Iesu, “Dydy’r sawl sy’n gafael yn yr aradr ac yn edrych yn ôl ddim ffit i wasanaethu’r Duw sy’n teyrnasu.”

Aradwr go dila fyddai’n edrych yn ôl wrth aredig a thorri cwys gam. Nid yw’r cyfan mor syml â hynny, wrth gwrs. Mae’n rhaid i rywun golli os oes rhywun arall yn ennill mewn eisteddfod a’r un modd mewn ras neu gêm bel droed. Yn hytrach, meddyliwn am y cyfan fel cyflawni ras pellter penodedig, yn araf neu’n gyflym, ond i’w diwedd. Yr hyn mae Iesu’n ei bwysleisio yma ydi’r ymroddiad i’r Deyrnas. Ddylai dim oll ein llygad dynnu oddi wrth ddilyn Iesu. Ymlaen â ni gan beidio ag edrych yn ôl. Pan gawn ein denu ar hyd llwybr arall, pan syrthiwn, pan faglwn, mae croeso inni droi trwyn ein calonau nôl at Iesu a dal ati. Nid galwad i fynd nôl at yr hen ffyrdd, yr hen atebion, yr hen gredoau ac arferion yw goblygiadau gafael yn yr aradr. Mae’r hyn fu’n ein llorio a’n caethiwo, y methiannau a’r rhwystredigaethau i gyd yn y drych hwnnw sy’n dangos yr hyn sydd tu cefn ichi. Gan brofi’r rhyddid bendigedig hwn, pob dymuniad da i bawb sy’n torri cwys newydd yn yr wythnosau nesaf.

Pob Bendith

www.cristnogaeth21.cymru

COFIWCH AM: 
 

Cristnogaeth 21: Encil y Pentecost

DYDDIAD CAU 5 Mehefin…

“Y gwynt sy’n chwythu lle mynno”. (Ioan 3:8)

Cyfranwyr:

 • Yr Archesgob Andy John
 • Parch Anna Jane Evans
 • Parch Sara Roberts
 • Manon Llwyd
 • Parch Aled Lewis Evans
 • Cefyn Burgess

18 Mehefin 2022 yn Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy.

Cost: £25 (gan gynnwys bwffe)

I archebu lle cysylltwch â Catrin Evans erbyn 28ain Mai:

catrin.evans@phonecoop.coop

01248 680858

E-fwletin 22 Mai, 2022

O lle dwi’n dod a lle ydw i heddiw.

Llyfr bach coch sydd wedi f’arwain i at lle ydw i heddiw. Llyfr bach, clawr meddal 10x16cms, 50c neu am ddim. Dwi wedi ei roi fel anrheg i gyfeillion, ac unwaith neu ddwy wedi teimlo mod i’n or-frwd gyda’m cydnabod.

Roedd yn arferiad gan Anti Neli roi copi o’r Testament Newydd yn anrheg geni i’n blant ni. Tu mewn i’w glawr mae hi wedi ysgrifennu cerdd T. E. Nicholas, ‘Y Beibl’:

“Triniwch ei ddail yn dyner, Y mae’r blodau sydd rhwng ei ddail yn llawn goleuni a lliw a rhin ei ddail yn llifo o’r adnodau, Yn falm i wella’r claf a lleddfu ei friw …”

Mae e yn “lyfr y llyfrau” ond ai gair yr Arglwydd ydy e? Nid fi ofynnodd hynny ond Jeffrey John yn narlith ddiweddar Morlan. Teitl cyfan y ddarlith ysgubol hon oedd The Word of the Lord? – Making the Bible Make Sense. Ro’n i mor falch mod i wedi mynd i wrando arno. Un o’i bwyntiau oedd nad ydy addysg ddiwinyddol yn mynd i’r afael a ‘gwneud sens’ o’r Beibl. Geiriau pwy ydynt? Storiâu pwy ydynt? Pryd a beth oedd cyd-destun yr ysgrifau?

Fe ges i fagwraeth gyfforddus, gynnes mewn dau gapel annibynnol gyda gweinidogion fel Herman Jones, Huw Ithel, Ted Lewis Evans a Hedley Gibbard. Mae’u henwau a’u natur wedi aros gyda fi ynghyd â nhad oedd yn flaenor anfodlon. Canllaw bywyd ges i ganddyn nhw drwy’r ‘dail tyner’ hefyd gydag amryw o athrawon Ysgol Sul annwyl a hirymarhous er ein haerllugrwydd fel dosbarth ‘glasoed’ hyf, yn fwy parod i drafod pics nos Sadwrn na Dameg yr Heuwr.

Mae hi wedi cymryd chwe deg mlynedd i fi ddarganfod y llyfr bach coch sy’n gwneud sens i mi. Mae’n rhoi cyngor ar bob agwedd o fywyd. Daw rhai o’r cynghorion o’r ddeunawfed ganrif fel ‘cynghorion cyffredinol’ i’r Cyfeillion hynny oedd yn Grynwyr ym Mhrydain. Mae ystod eang i’r 42 cyngor sydd o fewn y llyfr bach coch hwn – Cynghorion a holiadau. Dros y blynyddoedd mae’r testun wedi ei ddiwygio’n gyson, gyda’r adolygiad diwethaf yn 1994.

Chwilfrydedd ar ôl darllen hwn ddaeth a fi at y Crynwyr. Mae’r deunydd o’i fewn wedi’i wreiddio mewn Cristnogaeth, ac i mi hwnnw’n Gristnogaeth ymarferol i’r 21G. I bob ymholiad ceir cyngor e.e.

rhif 25 Y mae perthynas tymor-hir yn dwyn tyndra yn ogystal â boddhad – a’r cyngor …;

 rhif 42 Nid ni piau’r byd, ac nid eiddom ni mo’i oludoedd i’w gwaredu fel y mynnom – a’r cyngor…;

rhif 1 Ystyriwch, Gyfeillion annwyl gymhellion cariad a gwirionedd yn eich calonnau – a’r cyngor …

Mae ‘na hefyd lyfr mawr coch sef Ffydd ac Arferion y Crynwyr sy’n orlawn o ddarllen perthnasol i heddiw. Mae pob cenhedlaeth wedi teimlo’r angen i’w adolygu. Y pumed argraffiad yw’r un presennol. Nid yn unig bod hwn yn cynnwys ysgrifau byr, hen a newydd ond mae hyd yn oed yn cynnwys, canllaw ar weinyddiaeth mewnol y Cyfeillion. Dull y dylai pob pwyllgor ei ddilyn.

“Mae’r llythyren yn lladd ond yr ysbryd sy’n bywhau.”

 

Cristnogaeth 21: Encil y Pentecost

“Y gwynt sy’n chwythu lle mynno”. (Ioan 3:8)

Cyfranwyr:

 • Yr Archesgob Andy John
 • Parch Anna Jane Evans
 • Parch Sara Roberts
 • Manon Llwyd
 • Parch Aled Lewis Evans
 • Cefyn Burgess

18 Mehefin 2022 yn Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy.

Cost: £25 (gan gynnwys bwffe)

I archebu lle cysylltwch â Catrin Evans erbyn 5 Mehefin:

catrin.evans@phonecoop.coop

01248 680858

E-fwletin 15 Mai 2022

Mae Bywyd yn Llawn Pegynau

Dwi’n hoff o Aberaeron. Dwi ddim yn hoffi Aberaeron ym merw tymor yr haf ond yn hytrach yn ystod y gaeaf neu ar ddechrau diwrnod braf o wanwyn. Ac felly roedd hi’n ddiweddar, awr o segura a chyfle i yfed paned a darllen papur ar un o feinciau’r harbwr. Rhyw ddilyn yr un patrwm fydda i wrth ddarllen papur, rhyw fras edrych drwy’r cyfan i ddechrau, sylwi ar ambell i hysbyseb, edrych ar adran y coffâd ac yna dychwelyd at unrhyw bennawd sydd wedi dal fy sylw. Un o’r penawdau y bore hwnnw oedd ‘Survivors who escaped Azovstal describe horror’ ac ym mhlethiad geiriau’r awdur dyma ddod ar draws Anna. Mae Anna yn fam i blentyn chwe mis oed ac yn un o’r rhai hynny sydd bellach wedi dianc o gaethiwed gwaith dur Azovstal, Mariupol, yr Wcráin. Fe geisiodd ddianc dair gwaith.

“Dan ymosodiadau parhaol, yn cysgu ar fatiau dros dro, yn teimlo effaith y ffrwydradau, yn rhedeg gyda’ch mab ac yn cael eich lluchio i’r ddaear – roedd popeth yn erchyll. Mae magu plentyn yn anodd dan unrhyw amgylchiadau ond mae magu plentyn mewn byncer, mewn tywyllwch, yn anoddach fyth!”

Ac yna geiriau Elina Vasylina, yn sôn am y frwydr ddyddiol i ddarganfod dŵr a bwyd, a’r ffaith nad oedd wedi gweld bara am chwe wythnos. Ac wrth ymadael: “Fe ges fy ngalw’n ‘scum’ gan filwyr Rwsia!”

Am ryw ychydig funudau fe gollais ddiddordeb yn y baned goffi a llun o Anna ddagreuol yn gyfrwng i fynd a rhywun ymhell o olwg ac awyrgylch un o drefi bach glan y môr Ceredigion.

“Helo ti!” Doeddwn i ddim yn adnabod y perchennog ond fe ddaeth ei gi i synwyro wrth fy nhraed ac fe ddiflannodd Anna, Elina ac ambell i un arall, a dyna’r perygl. Stori ymhlith straeon a rhywun yn symud ymlaen at y nesaf ac ar ei waethaf yn anghofio ac yn datod oddi wrth unrhyw empathi. Hawdd caledu calon mewn byd hunanol!

Fel arfer fe fydd unrhyw bapur dyddiol yn cael ei daflyd i’r bin ailgylchu ond nid y tro yma. Wrth ysgrifennu’r ychydig eiriau yma mae llun Anna ddagreuol a’i phlentyn o’m blaen a bellach yn fy atgoffa’n ddyddiol:

 1. Fod Anna a phob un tebyg iddi yn rhan annatod o’n bywydau fel pobl ffydd. ‘Os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn cyd-ddioddef; neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae pob aelod yn cydlawenhau.’
 2. Yr alwad i adnabod trugaredd yn ein bywydau. Henry Nouwen ddywedodd,

‘Y mae trugaredd yn rhodd gan Dduw… Wrth i Dduw ddod yn un â ni yng Nghrist y mae’n caniatáu i ni fynediad i ddirgelwch y bywyd ysbrydol… o ganlyniad gallwn gyfranogi yn ei drugaredd.’

 • Yr alwad i wasanaethu mewn gair a gweithred, gwasanaeth aruchel Crist, ‘yn gymaint ag ichwi ei wneud i un o’r lleiaf o’r rhain, fy nghymrodyr, i mi y gwnaethoch.’

Da cofio hynny ar unrhyw adeg ond yn arbennig felly ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol.

Pob bendith 
www.cristnogaeth21.cymru
 

 Cristnogaeth 21: Encil y Pentecost
“Y gwynt sy’n chwythu lle mynno”. (Ioan 3:8)

Cyfranwyr:

Yr Archesgob Andy John

Parch Anna Jane Evans

Parch Sara Roberts

Manon Llwyd

Parch Aled Lewis Evans

Cefyn Burgess

18 Mehefin 2022 yn Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy.

Cost: £25 (gan gynnwys bwffe)

I archebu lle cysylltwch â Catrin Evans erbyn y 5ed o Fehefin:

catrin.evans@phonecoop.coop / 01248 680858

 

 

 

Encil C21 Porthaethwy

Rhaglen

10.00 Coffi a chofresru

10.30
Arweiniad a chroeso
Y Parchedig Anna Jane Evans (Cadeirydd Cristnogaeth 21)

10.45—11.30
Yr Ysbryd sy’n diwygio ac yn adfywio
Yr Archesgob Andy John

11.45—12.30
Yr Ysbryd sy’n gwneud pob peth yn newydd
Y Parchedig Sara Roberts, Bethesda

12.45—1.45 Cinio bwffe

2.00—3.30
Yr Ysbryd sy’n creu
Manon Llwyd
Aled Lewis Evans
Cefyn Burgess

3.45
Myfyrdod ar ddiwedd yr encil

Cost yr encil £25.00
Talu ar y diwrnod.
I archebu lle cysylltwch â
Catrin Evans
catrin[dot]evans[at]phonecoop[dot]coop
Ffôn: Dim un dau pedwar wyth 680858

Erbyn Mai 28ain (estynwyd hyd 5 Mehefin)
Gan nodi unrhyw anghenion arbennig
(Nifer cyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin)

Lleoliad

Eglwys y Santes Fair
Ffordd Mona
Porthaethwy
LL59 5EA

Manylion eglwysi Bro Tysilio – https://bangor.eglwysyngnghymru.org.uk/ficerbrotysilio/