Archifau Categori: Agora 8

Trydydd Cam yr AA

Parhad gyda’r

Astudiaeth o Ddeuddeg Cam yr AAWynford

Wynford Ellis Owen,
Prif Weithredwr Stafell Fyw Caerdydd

Sefydlwyd Alcoholigion Anhysbys yn 1935 gan Bill Wilson a Dr Bob Smith – y ddau yn alcoholigion cronig, un yn gweithio yn y byd ariannol a’r llall yn feddyg teulu. Credent mai salwch ysbrydol oedd alcoholiaeth a hwnnw felly’n mynnu iachâd ysbrydol. Yn 1939 cyhoeddwyd llyfr o’r enw The Big Book sy’n crynhoi sut y bu i’r can aelod cyntaf o frawdoliaeth AA gyrraedd sobrwydd ac adferiad o’u halcoholiaeth.

Crisialwyd hyn yn y 12 Cam – rhaglen sydd, dros y blynyddoedd, wedi achub miliynau drwy’r byd o grafangau dieflig alcoholiaeth a dibyniaethau eraill. Ond mae’n rhaglen y gallwn ni i gyd elwa ohoni.  Yn wir, mae Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Stafell Fyw Caerdydd, yn grediniol y dylid dysgu’r 12 Cam ym mhob ysgol drwy’r wlad. Yn y gyfres hon o erthyglau, mae Wynford yn disgrifio’r gwahanol gamau.

CAM TRI

‘FE WNAETHOM BENDERFYNIAD I DROI EIN HEWYLLYS A’N BYWYD I OFAL DUW – FEL YR YDYM YN EI DDEALL.’

Rydym wedi edrych ar Gam 1 a Cham 2 ac wedi ildio i’r ffaith nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y cyffur neu’r ymddygiad niweidiol sydd wedi ein caethiwo. Rydym wedi dangos ein parodrwydd i drio cysylltu â phŵer mwy na ni ein hunain – pŵer a all, o bosib, wneud drosom yr hyn na allwn ei wneud drosom ein hunain. Mae hyn wedi ein llenwi am y tro cyntaf â’r ymdeimlad cryf o obaith. Ond os na wnawn ni droi’r gobaith hwnnw’n weithredu – a hynny’n gyflym, fe ddiflanna mor sydyn â niwl y bore, ac fe fyddwn ni ’nôl lle dechreuson ni. Y gweithredu angenrheidiol yw Cam 3.

logo-stafell-fyw-300x177Y weithred ganolog yng Ngham 3 yw gwneud penderfyniad. Mae’r syniad o wneud penderfyniad yn ein dychryn, yn enwedig pan ystyriwn beth rydym yn bwriadu ei wneud yn y cam hwn. Mae ‘gwneud penderfyniad’ yn rhywbeth nad ydym wedi’i wneud ers tro byd. Yn y gair Saesneg ‘decide’ yr un yw’r elfen ‘-cide’ ag yn y gair ‘suicide’ (sef lladd), ac ofnwn y bydd gwneud penderfyniad yn lladd hanner ein hopsiynau. Gwell gennym yn aml eistedd ’nôl a disgwyl i’r penderfyniad gael ei wneud drosom gan ein dibyniaeth, gan yr awdurdodau neu, yn niffyg hynny, gan ryw ymyrraeth ddwyfol. Pan ychwanegwn at hyn y cysyniad o ymddiried y gofal am ein hewyllys a’n bywyd i rywbeth nad yw’r mwyfafrif ohonom yn ei ddeall ar hyn o bryd, mae peryg inni feddwl bod y cyfan yn ormod inni, a dechrau chwilio am ffordd rwyddach o weithredu’r 12 Cam. Mae’r rhain yn feddyliau peryglus, oherwydd pan gymerwn ffordd rwyddach, esmwythach, mae peryg inni danseilio’n hadferiad.

Mae’n arwyddocaol fod y cam hwn yn awgrymu ein bod yn troi ein hewyllys a’n bywyd i ofal Duw, fel yr ydym yn ei ddeall. Mae’r geiriau hyn yn arbennig o bwysig. Drwy gymryd Cam 3, rydym yn caniatáu i rywun neu rywbeth ofalu amdanom – yn hytrach na’n rheoli. Dyw’r cam hwn ddim yn golygu ein bod yn robotiaid sydd heb y gallu i fyw ein bywydau ein hunain. Yr unig beth rydym yn ei wneud yw newid cyfeiriad – a derbyn yr arweiniad a gawn ni gan y pŵer yma sydd am ofalu amdanom. ar-ryw-adeg

Ar ryw adeg ym mywydau pob un ohonom yn ddiwahân mae’n rhaid i ni ateb dau gwestiwn: ‘Pwy neu beth ydw i?’ a ‘Pwy neu beth ydy Duw?’ Ac mae’n rhaid i ni ddarganfod yr atebion i’r ddau gwestiwn drosom ein hunain. Rhaglen o hunan-adnabyddiaeth yw’r 12 Cam – ac fe ddown i adnabod a chofleidio ni ein hunain, y da a’r drwg, yng Ngham 4. Ond yng Ngham 3, mae’n rhaid inni ddod i ryw fath o gasgliad ynglŷn â beth mae’r gair ‘Duw’ yn ei olygu i ni fel unigolion. Does dim rhaid i’r casgliad hwnnw fod yn gymhleth nac yn gyflawn. Does dim rhaid iddo fod yn debyg i un neb arall, chwaith – a gall fod yn wrywaidd neu’n fenywaidd, yn Ef neu Hi. Cofiwch mai gwneud penderfyniad yn unig yr ydym yng Ngham 3. Yr unig beth sy’n hanfodol yw ein bod yn dechrau taith fydd yn caniatáu inni ddwysáu ein dealltwriaeth o’r ysbrydol.

herbert-spencer

Herbert Spencer

Ac yma canfyddwn broblem y down ar ei thraws yn aml iawn yn y Stafell Fyw: ystyfnigrwydd y meddwl caeedig.

Yn ôl Herbert Spencer, ‘Mae un egwyddor sy’n rhwystr i bob gwybodaeth, yn brawf yn erbyn pob ymresymiad, ac sy’n cadw dyn yn fythol anwybodus – a’r egwyddor honno yw dirmygu cyn chwilio.’

Mae’r gwrthwynebiad i’r cam hwn, sut bynnag, yn naturiol iawn os yw’r Duw sydd yma yn cael ei gysylltu â’r Duw a fradychodd yr adict pan oedd yn blentyn. ‘Pwy yw’r Duw hwn sy’n cadw’r bobl ddrwg ond yn cymryd y bobl dda?’ neu ‘Pa fath o Dduw fyddai’n cymryd fy Nhaid/Nhad-cu oddi arnaf?’ Yn fy achos i, roeddwn yn arfer meddwl mai marwolaeth fy nhad oedd wedi fy chwerwi – ond rwy’n deall nawr mai colled fwy o lawer oedd y colli ffydd yn fy nghalon.

gabor_mate

Gabor Maté

Nid yw plant, yn ôl Gabor Maté, yr awdur a’r cyn-golofnydd meddygol, yn deall metafforau. Pan glywant y geiriau ‘Duw’r Tad’ nid ydynt yn deall eu bod yn cynrychioli’r cariad, yr undod a’r pŵer creadigol cynhenid sydd yn y bydysawd. Dychmygant hen ddyn rywle uwchben y cymylau.

I rai, gall hyd yn oed ymdebygu i’r taid/tad-cu wnaeth eu treisio. I bobl ifanc, os nad yw’r Duwdod yn amlygu ei hun yng ngweithredoedd y bobl hynny sy’n llanw’u byd, mae’r gair ‘Duw’ yn troi’n rhagrith.

Mae AA yn awgrymu felly ein bod yn dewis Duw sy’n gariadus a gofalus ac yn fwy na ni ein hunain. Gall hyn gwmpasu cynifer o ddeongliadau o Dduw ag sydd yna o aelodau yn AA.  Nid oes neb yn cael eu cau allan, felly. Bydd ein cysyniad o Dduw yn tyfu wrth inni dyfu yn ein hadferiad. A bydd gweithredu Cam 3 yn ein helpu i ddarganfod beth sy’n gweithio orau i ni. Yn Stafell Fyw Caerdydd anogwn bawb i fabwysiadu meddwl agored wrth ystyried beth mae’r gair ‘Duw’ yn ei olygu iddynt.

quote-wynford

Mae Cam 3 yn bwysig oherwydd ein bod wedi gweithredu ar hunan-ewyllys cyhyd, gan afradu ein hawl i wneud dewisiadau a phenderfyniadau. Felly, beth yn union ydy hunan-ewyllys (self-will)? Yn aml iawn mae’n golygu ein bod yn celu ein gwir emosiynau rhag ein hunain a rhag y byd, gan greu ynom yr ymdeimlad o arwahanrwydd – rhwng yr hyn yr ydym a’r hyn y dylem fod. Ei ben draw yw bod y dioddefwr yn bodoli (yn hytrach na byw) dan faich annioddefol unigrwydd, heb falio am ddim byd arall ond am leddfu ei boen ei hun; mae fel byw gyda’r ddannodd yn barhaus. Anwybyddwn anghenion a theimladau pawb arall, gan yrru’n orffwyll drwy fywydau aelodau’r teulu, ffrindiau ac estroniaid fel ei gilydd, heb fod yn ymwybodol o’r llanast a’r dinistr a adawn o’n hôl. Mor brysur ydym yn trio cael ein ffordd ein hunain fel y collwn bob cysylltiad â’n cydwybod a chyda’r Creawdwr. Rydym fel llong fechan ar fôr tymhestlog heb lyw a heb gapten. Fe’n teflir o don i don ac â’n bywydau’n anhydrin a di-drefn. Mae’n ddisgrifiad reit agos o Uffern– a chan mai dim ond yr adict sy’n gwybod gwir ystyr unigrwydd, mae ar ei ben ei hun yn yr Uffern honno.

I weithredu Cam 3, mae’n rhaid i bob un ohonom fod yn onest a chyfaddef yr amryfal ffyrdd yr ydym wedi gweithredu ar sail hunan-ewyllys, a’r niwed mae hynny wedi’i achosi i ni ein hunain ac i eraill.

Mae’n siŵr fod rhai ohonoch yn dechrau meddwl beth yn union yw ewyllys Duw ar ein cyfer, a bod y cam yma’n gofyn inni ddarganfod hynny. Ni fyddwn yn canolbwyntio ar ddarganfod ewyllys Duw ar ein cyfer nes inni gyrraedd Cam 11. Dechrau’r broses yn unig a wnawn yng Ngham 3. Serch hynny, gallwn ddod i rai casgliadau syml fydd yn help inni ar ddechrau’r daith. Er enghraifft, ewyllys Duw i ni yw ein bod yn peidio ag yfed alcohol (neu gymryd cyffur neu ymhél ag ymddygiad niweidiol arall) ac yn gwneud pethau fydd yn help inni adfer ein hunain – fel mynd i gyfarfodydd AA, neu fynychu’r Stafell Fyw, a dechrau bod yn onest am yr hyn rydym yn ei wir deimlo ac yn ei wir feddwl.

I grynhoi a symleiddio’r broses hyd yma, felly:

CAM 1: Alla i ddim. (Rwy’n ddi-bŵer dros y cyffur neu’r ymddygiad niweidiol.)

CAM 2: Gall Ef neu Hi. (Dof i gredu y gall pŵer mwy na fi fy hunan fy adfer i’m hiawn bwyll fel y gallaf wrthsefyll yr ysfa i gymryd y cyffur.)

CAM 3: Ildiaf iddo Ef neu iddi Hi. (Gadawaf iddo Ef neu iddi Hi wneud drosof yr hyn na allaf ei wneud drosof fy hunan.)     

Ar ôl gweithreud Cam 3 daw’r dirgel yn hysbys – weithiau’n raddol ac weithiau’n sydyn. Yn aml iawn, o fethu cofio enghreifftiau o ymddygiad niweidiol tuag at eraill, yn sydyn, mae fel petai llen yn cael ei thynnu i ddatgelu’r gwir mewn paratoad ar gyfer Cam 4 – pan fydd y dioddefwr yn gorfod derbyn rhai gwirioneddau anghyfforddus ac annifyr amdano’i hun. Bydd yn gorfod wynebu a derbyn fod mwy fyth o ddüwch yn ei enaid nag yr oedd wedi’i ddychmygu’n wreiddiol. ‘Caru’r cancr tu fewn’ dwi’n galw’r broses hon yn y Stafell Fyw. Mae’r cysyniad o garu rhywbeth sy’n ein lladd yn elyniaethus inni. Ond yn y frwydr ysbrydol hon, dyna’r unig ffordd. Mae’r adict yn gorfod derbyn a chofleidio’r annerbyniol – yn wir, mae’n gorfod dysgu ‘caru ei elynion’ (ochr ddu ei enaid) fel y’i cynghorwyd ef i wneud gan yr Iesu. Ond mwy am hynny’r mis nesaf.

candles-1323090_960_720

Dyma’r weddi y byddaf yn ei defnyddio yn y Stafell Fyw pan fyddaf yn gweithredu Cam 3. Yn bersonol, byddaf yn mynd ar fy ngliniau i weddïo’r weddi drawsnewidiol hon ac yn gofyn i bawb arall barchu’r tawelwch sy’n ei dilyn bob amser:

 

‘Duw, rydw i’n cynnig fy hun i ti – i adeiladu gyda mi ac i wneud gyda mi fel y mynnot. Rhyddha fi o gaethiwed yr hunan fel y gallaf wneud dy ewyllys di yn well. Dwg ymaith oddi wrthyf fy holl anawsterau fel bod goruchafiaeth drostynt yn dystiolaeth i’r rhai y gwnawn eu helpu, o dy nerth, dy gariad, a dy ffordd di o fyw. Boed imi wneud dy ewyllys di’n wastadol. Amen.’

Wedi gweddïo’r weddi hon yn ddyddiol, dwi’n gofyn am ddim, yn disgwyl dim, ac yn derbyn popeth sy’n dod.

 

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18
YMATEB
Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, 
cliciwch YMA i adael sylw.

Beth yw ystyr darlleniadau’r Nadolig?

Enid Morgan yn gofyn

BETH YW YSTYR DARLLENIADAU’R NADOLIG?

Helpu cynulleidfaoedd i ddeall

Â’r Nadolig yn agosáu a mwy o bobl nag arfer yn debygol o droi at wasanaeth carolau neu ‘Gyngerdd Nadolig’, mae nhw’n debyg o gael  detholiad o ddarlleniadau traddodiadol byrion heb unrhyw eglurhad ar eu cefndir na’u hystyr.  Mae llawer iawn ohonyn nhw wedi eu gosod gan Handel yn y Meseia, ac wedi bod ar hyd y canrifoedd yn destunau priodol i’r tymor. Sut y mae modd cyflwyno’r darlleniadau traddodiadol mewn ffordd sy’n dangos eu bod yn codi o angen pobl trwy draddodiad Israel am ffordd amgenach o fyw? Nid ffeithiau sydd yma, ond mynegiant o angen a dyhead y ddynoliaeth a’r ffordd ryfeddol, ond dynol, yr oedd y ‘proffwydi’ yn meddwl am Dduw. Sut mae cyfleu bod ystyr i’r hyn a ystyrir gan lawer yn ‘ddim ond’ chwedlau tlws? Oes modd dweud, heb darfu’n ormodol ar y ffyddloniaid, ein bod yn credu bod Iesu wedi cael ei eni fel ni, ond nad ydyn ni’n gwybod yn fanwl pryd na ble y ganed ef? Ydi ‘ofn tarfu’ yn beth teilwng? Onid agor llygaid sydd ei angen?

Mae gennym ni ddwy stori yn efengylau Luc a Mathew sy’n wahanol iawn i’w gilydd. Ddylen ni ddim ceisio’u cysoni, dim ond dechrau ar y dasg enbyd o anodd o gyfleu beth oedd bwriad a dealltwriaeth Luc a beth oedd bwriad a dealltwriaeth Mathew. Heb i ni fentro, er yn betrus, ar y dasg, fe fydd pobl yn dal i gael eu maglu gan feddwl nad oes dewis ond llyncu’r gwbl neu wrthod y cwbl.

handel

Handel

Sut felly mae gwneud i’r defodau Nadolig sy’n llawn potensial gyfathrebu gwirioneddau mawr y ffydd? Braf iawn yw canu cerddoriaeth odidog Handel a derbyn y testunau fel mynegiant traddodiadol yr eglwys o ystyr bywyd Iesu, y Meseia. Ond heb y gerddoriaeth i helpu i gyfleu (ac weithiau’n camddehongli) ystyr, beth wnawn ni i geisio gwneud y darlleniadau hyn o werth eneidiol yn ogystal â bod o werth mewn harddwch diwylliannol? A sut mae rhoi’r gorau i fabïo’r ffydd mewn dramâu i blant? Heblaw ysgogi dagrau teimladwy gan rieni o weld plant bach yn gwneud beth wnaeth eu rheini slawer dydd, pa gynnwys sy’n cael ei gyfleu i’r oedolion?

Byddai dweud stori Luc a Mathew ar wahân yn gam i’r cyfeiriad iawn. (Roedd yr hen flwyddyn eglwysig yn gwneud hynny drwy gofio stori’r doethion ar Ŵyl y Seren, yr Ystwyll.)

Amcan ymarferol a chyfyngedig ddigon sydd i’r cyfraniad ysgrythurol yn y rhifyn hwn drwy awgrymu cyflwyniadau cynnil i ddetholiad o ddarlleniadau sy’n cael eu defnyddio’n aml adeg y Nadolig. Tybed, cyn drama’r plant, na fyddai gair esboniadol i’r oedolion am natur stori symbolaidd a midrash yn help i ddileu’r tlysni all lygru stori’r Nadolig? Gall fod clustiau bach yn gwrando’n ddigon deallus hefyd!

christmas-crib-figures-1080132_960_720Mae’n arbennig o bwysig gwneud synnwyr o’r darlleniadau o’r Hen Destament sy’n cael eu darllen fel pe baent rywsut yn rhag-weld y dyfodol. Ac mae’n rhaid bod mor gryno a bachog ag sy’n bosibl. Does dim lle (na chlust) i draethawd manwl. Dim ond awgrymiadau sydd yma, nid fformiwlau wedi eu cerfio ar garreg. Fel hyn, neu mewn ffordd debyg i hon, mae modd helpu pobl i feddwl yn gadarnhaol am ystyr y dalleniadau cyfarwydd.

‘Cysurwch, cysurwch fy mhobl’ (Eseia 40:1–5)

Nid rhag-weld y dyfodol yw proffwydo yn yr Hen Destament, ond dweud rhywbeth am sut un yw Duw. Dyma Eseia yn siarad dros Dduw wrth bobl Israel sydd wedi cael amser caled, ac yn mynnu bod pethau’n mynd i wella.

Haggai 2:6–7; Micha 3:1–3

Neges gyson gan y rhai oedd yn mentro siarad dros Dduw oedd dweud mor ffôl a drwg oedd pobl a sut y byddai’r canlyniadau’n enbyd iawn. Maen nhw’n disgrifio canlyniadau arswydus y drygioni ac yn cymryd yn ganiataol fod Duw yn digio wrth bobl. Doedd y bygythion cas a’r addewidion cariadus ddim yn cael fawr o effaith ar bobl.

Eseia 7:14 (Mathew 1:23)

Mewn amser o enbydrwydd ar Israel mae Eseia’n gweld bod gobaith mewn merch ifanc yn rhoi enw arbennig i’w phlentyn, sef Emaniwel. Ystyr y gair yw ‘Duw gyda ni’ – ar ein hochr ni. Yn Nuw mae’n gobaith ni o hyd.

eseia

Fe gymerodd y ddau Efengylwr Mathew a Luc y geiriau hyn a helaethu arnyn nhw gan gam-gyfieithu’r gair geneth fel morwyn. Arweiniodd hynny at gambwyslais wrth ddeall lle Mair yn y stori. Y neges yw fod Duw ar waith drwy gydweithrediad merch ifanc, a honno’n cynrychioli’r ddynoliaeth i gyd.

Eseia 53:3–8

Roedd Iesu’n dyfynnu’n gyson o’r Hen Destament, yn enwedig o lyfrau Eseia a Jeremeia.  Mewn set o ganeuon hynod mae Eseia’n disgrifio rhyw ŵr ‘cynefin â dolur’ a fyddai, wrth ddioddef cam heb ddymuno dial, rywsut yn dangos i ni natur Duw mewn cnawd dynol. Dyma un o ganeuon y gwas dioddefus.

Matthew 1:18–25

Mae’r Mathew’r Efengylydd yn gyson yn hawlio bod pobl yn yr Hen Destament yn gwybod ymlaen llaw beth fyddai Duw yn ei wneud. Wrth ddisgrifio bywyd Iesu mae’n gyson yn edrych yn yr Hen Destament ac yn dweud ‘Dyna fe!’ Mae wrthi’n dweud wrth bobl Israel mor bwysig fu eu hanes yn amcanion Duw yr holl genhedloedd.

Luc 1:26–38

merry-christmas-590226_960_720Dyma stori’r negesydd, yr ‘Angel’ Gabriel yn dweud wrth Mair am fwriad Duw iddi eni plentyn fyddai’n cyflawni holl fwriadau Duw i’r ddynoliaeth. Dyma ‘gyfarchiad Mair’. Ac un neges i ni yw fod Duw yn gofyn i ninnau hefyd gydweithio ag Ef er lles pawb – a gallwn ninnau, fel Mair, ddewis dweud ‘Ie’, ac nid ‘Na’.

Luc 2:1–8

Dyma Luc yn cysylltu geni Iesu â byd hanes yr ymerodraeth Rufeinig a disgwyliadau pobl  Israel. Ac mae’n dangos taw i dlodi, nid i gyfoeth, y ganed y plentyn Iesu.

Luc 2:8–20

Dyma ffordd Luc o ddweud mai tlodion y ddaear oedd y cyntaf i ymateb i Iesu. Yn stori’r bugeiliaid, clywn am bobl heb barch iddyn nhw yn ymateb i neges o ryfeddod, a neb o’r pwysigion yn sylwi.

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18
YMATEB
Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, 
cliciwch YMA i adael sylw.

 

Tanysgrifwyr

Tanysgrifwyr

Pan soniwyd gyntaf am lansio’r cylchgrawn digidol, mynegodd nifer o bobl eu dymuniad i gyfrannu’n ariannol tuag at y fenter. Dywedodd pwyllgor Cristnogaeth 21 y byddem yn falch iawn o gyhoeddi enwau’r tanysgrifwyr hyn fel arwydd o’n gwerthfawrogiad. Rydym yn diolch yn gynnes iawn i’r selogion a anfonodd roddion at y Trysorydd. Byddwn yn diweddaru’r rhestr ymhen ychydig fisoedd.

Parhau i ddarllen

Gweddïau Adfent

teitl-gweddiau-adfent

Adfent 1

O Dduw, ti sy’n ffynnon bod ac yn graig i’n byw,
Wrth i ni baratoi i gofio am eni Iesu
Cadw ni rhag meddalwch meddwl
A rho i ni’r gwytnwch i ryfeddu at dy amcanion,
I benlinio er mwyn deall, deall y rhyfeddod 
a ddigwyddodd yn Iesu
Er mwyn i ni adnabod Emaniwel,
Duw gyda ni ar ddydd Nadolig. Amen.

O Dduw ein hanwylyd,
A aned o gorff gwraig;
Daethost er mwyn i ni fedru dy weld
A’th gyffwrdd â’n dwylo;
Pan ofalwn am ein gilydd, pan gyffyrddwn â’n gilydd,
Gad i ni gael ein cyffwrdd gennyt Ti –
Y Gair a wnaethpwyd yn gnawd,
Iesu Grist, Amen.

Adfent 2

Dduw ystyr a phwrpas, mae hi’n anodd i ni ddeall dy amcanion
I’r ddynoliaeth, i dy eglwys, yn ein bywydau.
Ond eto, yn dy air cawn fod yr amcanion yn ymwneud â gobaith
A’th amcan i achub dy fyd rhag llanast.

Arglwydd, yn dy drugaredd
Gwrando ein gweddi … 

O Dduw, yr wyt ti’n teyrnasu mewn gwyleidd-dra a gwendid,
Felly, gweddïwn
Dros y rhai sy’n meddu ar bŵer a dylanwad yn ein byd 
er mwyn cyflawni dy amcanion.
Cofiwn yn arbennig am ………..
Rho awydd yn eu calonnau am gyfiawnder a thrugaredd,
Ac i chwilio am dangnefedd.

Arglwydd, yn dy drugaredd
Gwrando ein gweddi … 

Y mae dy gariad yn hael a di-ffael.
Gweddïwn dros y rhai sydd mewn angen:
Y newynog, y digartref, y rhai sydd heb ddim.
Dysg i ni ymateb i’w hangen a bod yn ddwylo i ti heddiw.

Arglwydd, yn dy drugaredd
Gwrando ein gweddi … 

Rwyt ti’n bwriadu iechyd a chyfanrwydd i ni.
Gweddïwn dros y cleifion mewn corff, meddwl ac ysbryd,
Dros y rhai na allant ymgysuro yn dy amcanion di 
ac sy’n dwyn beichiau trwm.

Arglwydd, yn dy drugaredd
Gwrando ein gweddi … 

Rwyt ti’n ein nerthu a’n harwain.
Gweddïwn dros yr eglwys, yma a thrwy’r byd, 
gan gofio am …...
Rho i ni ddealltwriaeth o’th amcanion a gweledigaeth 
o’r hyn rwyt am i ni ei wneud.
Dduw ystyr a phwrpas, gweddïwn drosom ein hunain
y bydd i ysbryd Crist ein brenin deyrnasu yn ein calonnau
ac yn rhoi i ni faddeuant, tangnefedd, llawenydd a chariad,
bywyd yn ei holl gyfanrwydd,
Dad trugarog,
Derbyn y gweddïau hyn, a dysg ni fyw’n debycach i Iesu.
Amen.

Arglwydd gobaith,
Gweddïwn dros ein dyfodol:
Am ddyfodol ein byd, ein cymuned, ein heglwys,
Am ein dyfodol ein hunain a’r rhai rydyn ni’n eu caru.

Arglwydd gobaith,
Helpa ni i rodio yn dy oleuni di.

Arglwydd cyfiawnder, dysg i ni dy ffyrdd,
Agor ein llygaid i ddirnad ymelwa a gorthrwm;
Dangos i ni sut i fyw’n gyfiawn mewn byd cymhleth.
Agor feddyliau arweinwyr y cenhedloedd;
Dangos iddynt fod cyfiawnder yn ffordd ddoeth 
sy’n arwain at heddwch.

Arglwydd tangnefedd, dysg i ni dy ffyrdd di.
Agor ein llygaid i hunanoldeb a thrachwant.
Dangos i ni sut i fyw mewn goddefgarwch a dealltwriaeth

Arglwydd gobaith,
Helpa ni i rodio yn dy oleuni di.

Arglwydd gobaith, dysg i ni dy ffyrdd,
Agor ein llygaid i dy weld ar waith yn ein byd.
Dangos i ni’r pethau yr wyt yn galw arnom i’w gwneud.
Agor ein meddyliau a gwna ni’n barod i dy adnabod,
Ac agor ein calonnau i gariad dy Fab.

Arglwydd gobaith,
Helpa ni i rodio yn dy oleuni di.

O Dduw, yng Nghrist daethost i ddangos i ni ffyrdd cyfiawnder, 
heddwch a chriad.
Daethost i roi i ni obaith drosom ein hunain a thros y byd,
nawr ac am byth.
Gweddïwn yn enw ein Gwaredwr ac yn yr hyder a’r gobaith
y mae ef yn eu rhoi.

gweddiau-gwyl-ystwyll
Gweddïwn dros y rhai sy’n treulio’u hoes yn ceisio arwain eraill atat ti,
gan gynnal a chalonogi pobl ar eu pererindod.
Dyro iddynt dy adnabod di, a derbyn dy gariad,
dy lawenydd a’th wyleidd-dra di.
Distawrwydd

Nefol Dad, heddiw a phob dydd
arwain ni atat ti dy hun.

Gweddïwn dros ein harweinwyr ym myd gwleidyddiaeth a busnes,
ym myd addysg ac iechyd.
Deisyfwn am werthoedd cadarn a gonestrwydd,
am diriondeb a chryfder i sefyll dros yr hyn sy’n iawn.
Nefol Dad, heddiw a phob dydd
arwain ni atat ti dy hun.

Gweddïwn dros ein perthynas â phobl eraill sy’n gymdogion 
a chyd-weithwyr,
a thros aelodau o’n teuluoedd;
gofynnwn am ras i faddau’n hael,
i wrando’n ofalus a bod ar gael pan fo ar bobl ein hangen ni.
Nefol Dad, heddiw a phob dydd
arwain ni atat ti dy hun.
 
Gweddïwn dros y gwan a’r clwyfedig,
dros y rhai sydd wedi drysu ac mewn anobaith,
am obaith mewn dioddefaint, am gysur,
am iachâd i gorff, meddwl ac ysbryd.

Nefol Dad, heddiw a phob dydd
arwain ni atat ti dy hun.

Gweddïwn dros y rhai a fu farw,
a thros y rhai sy’n galaru ac yn unig;
gweddïwn am ras i farw’n dangnefeddus
ac ymddiried yn dy amcanion tragwyddol di.

Nefol Dad, heddiw a phob dydd
arwain ni atat ti dy hun.

Gweddïwn dros y rhai a’n helpodd ar ein pererindod
a’n hysbrydoli;
am y profiadau hynny a’n dygodd i’th adnabod a’th garu’n well.
Nefol Dad,
derbyn y gweddïau hyn
er mwyn dy Fab,
ein gwaredwr Iesu Grist,
Amen.

advent_candles_first_lit

 
email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18
YMATEB
Os hoffech chi ymateb i’r adran hon, 
cliciwch YMA i adael sylw.