Archifau Categori: Newyddion

Darlith Cytûn

 

“Diwedd y Byd? Apocalyptic Cristnogol ac ymatebion i newid hinsawdd”Parch. Gethin Rhys

“The End of the World? Christian apocalyptic and responses to climate change”Rev Gethin Rhys

Please register for the event and the details for the webinar will be sent out via email.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad a mi fydd ebost yn cael ei yrru gyda manylion y webinar.

Meddai Gethin, “Mae llawer o bobl yn galw sylwadau pobl megis Greta Thunberg a rhai gwyddonwyr, llenorion ac ymgyrchwyr am newid hinsawdd yn ‘apocalyptaidd’ – ystyrier yr enw ‘Gwrthryfel Difodiant’ er enghraifft. Defnyddir yr un gair i gyfeirio at rannau o’r Beibl, megis rhannau o Lyfr Daniel, Marc pennod 13 neu Llyfr y Datguddiad. Rwy wedi bod yn ystyried beth yw’r berthynas rhwng yr hen lenyddiaeth apocalyptaidd Feiblaidd a’r apocalyptic seciwlar newydd sydd yn codi. Ai arwydd o anobaith yw arddel y syniad o apocalyps, ynteu arwydd o obaith – fel y bwriadai’r awduron Beiblaidd? Dyna fydd maes y ddarlith.”

Fe draddodir y ddarlith yn ddwyieithog, gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg, a bydd cyfle i holi cwestiynau ar y diwedd.

Gethin said, “Many people call the comments of people like Greta Thunberg and some scientists, writers and campaigners about climate change ‘apocalyptic’ – consider the name ‘Extinction Rebellion’ for example. The same word is used to refer to parts of the Bible, such as sections of the Book of Daniel, Mark chapter 13 or the Book of Revelation. I have been considering the relationship between the old Biblical apocalyptic literature and the emerging secular apocalyptic. Is the idea of ‘apocalypse’ a sign of despair, or a sign of hope – as the Bible writers intended? That’s what I will be exploring in this lecture.”

The lecture will be delivered bilingually, with simultaneous translation from Welsh to English, and there will be an opportunity to ask questions at the end.

Lansio Cenn@d

 

Mae’r wythnosolyn digidol newydd Cenn@d yn awr ar gael yn rhad ac am ddim.

Gwefan 

Facebook 

Twitter 

“Wythnosolyn bywiog, mewn lliw llawn, sy’n cael ei gyhoeddi ar y cyd rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb y Bedyddwyr yw Cenn@d. Mae’n ffrwyth trafodaethau rhwng gwahanol enwadau Anghydffurfiol, a bydd yn dwyn y gorau o’r Goleuad a Seren Cymru at ei gilydd i greu cyhoeddiad perthnasol i’n cenhedlaeth. Edrychwn ymlaen at gael clywed lleisiau cyfarwydd cyfranwyr cyson ynghyd â lleisiau newydd. Bydd Cenn@d yn cynnwys pytiau defosiynol, newyddion ar draws Cymru, hanes mudiadau a gweithgareddau, ac adnoddau. Bydd y newyddion oedd yn arfer bod yn rhan o’r 4 Tudalen cydenwadol a rennid gan y tri chyhoeddiad, sef Y GoleuadSeren Cymru a’r Tyst, yn ganolog i’r Cenn@d newydd.”

Theologica Cambrensis – darlith

Theologia Cambrensis: cipdrem ar hanes diwinyddiaeth yng Nghymru, 1760-1900

Ymunwch gydag Adran Athroniaeth Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru am ddarlith gyda’r Athro Densil Morgan fydd yn trafod themau o’i lyfr Theologia Cambrensis. Teitl y ddarlith fydd “Theologia Cambrensis: cipdrem ar hanes diwinyddiaeth yng Nghymru, 1760-1900”. Bydd y sesiwn o ddiddordeb i bawb sydd gyda diddordeb mewn syniadaeth Gymreig a’i ddatblygiad hyd at heddiw. 

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal drwy Zoom ar y 24ain o Chwefror, 7.30- 8.30 y.h. 

Er mwyn cael mynediad at y manylion er mwyn cofrestru, cofrestrwch ar y dudalen hon, neu cysylltwch gyda iagogd@cardiff.ac.uk

Trosolwg o gynnwys y sgwrs: 

Disgrifiad ac asesiad o ddatblygiad y meddwl crefyddol Cymreig yw Theologia Cambrensis, y gyfrol gyntaf, a gyhoeddwyd yn 2018, yn trafod y cyfnod rhwng 1588 hyd 1760, a’r ail gyfrol, i’w chyhoeddi ym Medi 2021, yn ymestyn o 1760 hyd 1900. Bydd y sgwrs yn crybwyll y meddwl Methodistaidd, yn arbennig Thomas Jones o Ddinbych, Lewis Edwards a’i fab Thomas Charles Edwards, syniadaeth Anglicanaidd yng Nghymru, Calfiniaeth “gymedrol” ymhlith yr efengyleiddwyr, a dirywiad Calfiniaeth yn ail hanner Oes Victoria. Trafodir hfyd effaith Idealaeth athronyddol ar y meddwl diwinyddol a thwf sgeptigiaeth erbyn diwedd y ganrif’. 

Darlith Cymdeithas Hanes Annibynwyr

 

Y pla ac ymateb yr eglwys

Darlith Flynyddol Cymdeithas Hanes Undeb yr Annibynwyr.

Y Parchg Ddr Alun Tudur fydd yn edrych ar achosion o heintiau dros y canrifoedd, ac ymatebion yr Eglwys i’r sefyllfa.

10 Chwefror, 2021 am 7.30 y.h.

I dderbyn dolen i’r ddarlith dros Zoom, ebostiwch:-   undeb[at]annibynwyr[dot]cymru

Dr Vivian Jones

Gyda thristwch mawr y clywsom am farwolaeth Dr Vivian Jones, ein Llywydd Anrhydeddus. Ef, yn anad neb, oedd prif sefydlydd Cristnogaeth 21 yn 2008, a chyfrannodd yn hael o ran ei amser, ac yn ariannol, i geisio creu man diogel i ysgogi trafodaeth onest ac agored ar Gristnogaeth gyfoes, ymchwilgar. 

Yn frodor o’r Garnant, bu’n weinidog yn yr Onllwyn, Blaendulais a’r Allt-wen. Derbyniodd ei addysg yng Ngholeg y Brifysgol, Bangor, a Choleg Bala–Bangor, ac wedyn yng Ngholeg Diwinyddol Princeton, U.D.A.

Treuliodd 15 mlynedd yn weinidog ar eglwys fentrus a blaengar Plymouth, Minneapolis, cyn ymddeol i’r Hendy. Wedi dychwelyd i Gymru, cyhoeddodd nifer o gyfrolau diwinyddol pwysig megis Helaetha dy Babell (2004), Y Nadolig Cyntaf (2006), Menter Ffydd (2009), Byw’r Cwestiynau (2013) a Symud Ymlaen (2015), ac wedyn dilynodd ei hunangofiant, A Childhood in a Welsh Mining Valley (2017).

Roedd yn ddiwinydd mawr ei ddylanwad, yn feddyliwr praff, yn llenor medrus, yn gyfaill ffyddlon ac yn gwmnïwr difyr, llawn direidi. Yn ei henaint, roedd yn benderfynol o feistroli’r dechnoleg ddiweddaraf er mwyn hyrwyddo gwaith C21 ar y wefan newydd. Bu ef a’i wraig, Mary, yn byw mewn cartref gofal yn Llanelli dros y blynyddoedd diwethaf.

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â Mary a’r merched, Anna a Heledd, a’u teuluoedd. Roedd yn fraint cael adnabod Vivian, ac mae dyled y byd crefyddol yng Nghymru yn fawr iddo.

Gweddi’r Nadolig

Neges gan Cynnal am eu gweddi ar gyfer y Nadolig.

Pob Nadolig ar ran Cynnal a holl staff a defnyddwyr y Stafell Fyw, CAIS ac Adferiad Recovery, rydym yn anfon allan gyfarchion ar ffurf gweddi i Gymru gyfan.

Y Nadolig hwn y Parchedig Denzil I John, gweinidog y Tabernacl, Caerdydd, sy’n gyfrifol am weddi Adfent 2020, sydd wedi ei hatodi. Diolch Denzil – am y gymwynas hon ymhlith nifer dros y blynyddoedd. 

Cliciwch yma i lawrlwytho’r weddi ar ffurf .pdf

Nid yw’n amser hawdd i lawer. Yr ydym lle’r ydym, er gwell, er gwaeth.  

Ry’n ni’n ddiolchgar nad yw popeth yn dywyll. Ry’n ni’n ddiolchgar am y rhai sydd yna i ni yn ein hangen, yn cynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth a dealltwriaeth. Boed i ni mewn rhyw ffordd fach fod yna i’r rhai sydd ag anghenion nid annhebyg i ni. Boed i ni fod yn anrhegion y naill i’r llall. 

Nadolig llawen ichi gyd ar waethaf popeth – a diolch am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn gythryblus a aeth heibio. Boed i Dduw tangnefedd roi ei dangnefedd i ni, beth bynnag a wnawn ac i ble bynnag yr awn heddiw a phob dydd. 

Wynford Ellis Owen