Coch gwyn a gwyrdd

“Ar Fai y cyntaf helpwch yr Urdd
i droi’r diwrnod yn goch, gwyn a gwyrdd”

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi bod 1 Mai 2020, yn Ddiwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd, ac y bydd yn codi arian i Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru, ar y diwrnod arbennig yma. Mae aelodau a ffrindiau enwog yr Urdd yn annog pawb i gymryd rhan, trwy enwebu pum person i wisgo coch, gwyn a gwyrdd.

Mae teuluoedd, plant a hyd yn oed anifeiliaid anwes yn cael eu hannog i wisgo lliwiau’r Urdd. Gall pobl rannu eu lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #UrddLlamau ac enwebu 5 person i wneud yr un peth. Gallwch gyfrannu drwy decstio URDD a’r swm yr hoffech ei gyfrannu, e.e. URDD5 i gyfrannu £5, at 70085. Mae tudalen justgiving hefyd ar gael: https://www.justgiving.com/cochgwynagwyrdd.

Mae gwaith Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ar gyfer pobl ifanc a menywod sy’n agored i niwed, yn bwysicach nag erioed. Mae’r elusen yn adrodd cynnydd yn nifer yr achosion o drais domestig, yn ogystal â phobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd, gyda sofa surfers yn gadael cartrefi ffrindiau a theulu oherwydd y mesurau llymach ar hyn o bryd. Mae angen help ar Llamau i gefnogi’r bobl ifanc, y menywod a’r plant sydd yn eu gofal yn ystod y cyfnod hwn – gyda nifer heb fynediad i ardd na llefydd i chwarae ac ymlacio.

Dywedodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: “Fel mudiad ieuenctid mwyaf Cymru, roedden ni’n teimlo’n gryf y dylai’r Urdd fod yn gwneud rhywbeth positif i helpu ein partneriaid, Llamau. Mae’n gyfnod lle mae plant a phobl ifanc wedi dod yn ymwybodol iawn o anghenion cymdeithasol a sut gallan nhw helpu. Mae hefyd yn gyfnod lle mae croeso i rywbeth ychydig ysgafnach, felly gobeithio y bydd Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd yr Urdd yn rhoi gwên ar wynebau pobl, yn gyfle i rannu lluniau hwyliog ar-lein ac i godi rhywfaint o arian ar yr un pryd.”

Mae Llamau yn sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a menywod bregus. Mae eu gwasanaethau hanfodol yn cynnwys – llety i bobl ifanc 24 awr y dydd, llochesau cam-drin domestig a chyngor ar wasanaethau cymorth argyfwng i bobl ifanc a menywod sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu o ddioddef camdriniaeth ddomestig, gan gynnwys Llinell Gymorth Digartrefedd Ieuenctid.

Wrth i’r sefyllfa fyd-eang COVID-19 barhau i esblygu, gwyddom fod hwn yn gyfnod anodd i lawer. Mae’n debygol o fod yn gyfnod anodd dros ben i’r bobl y mae Llamau yn eu cefnogi. Nid oes gan lawer ohonynt gefnogaeth ffrindiau a theulu fel sydd gan lawer ohonom ni, a thra mae eraill yn byw ‘adref’, yn anffodus nid yw’r adref hwnnw’n debygol o fod yn lle diogel.

Mae hwn yn gyfnod ansicr a phryderus i bawb a gwyddom fod gennych eich pryderon a’ch blaenoriaethau eich hunain. Fodd bynnag, os ydych mewn sefyllfa i helpu, byddem yn gwerthgfawrogi eich cefnogaeth. DIOLCH.

Cofiwch ddefnyddio #UrddLlamau i ddangos eich cefnogaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am Llamau ar www.llamau.org.uk.