Codi Gwên

Codi Gwên

Hayward-04.2013-26

Cavid Hayward

Cymeriad o bwys cynyddol i Gristnogion blaengar o fewn y byd rhithiol yw David Hayward, neu’r ‘Naked Pastor’. Wedi tyfu lan yn Fedyddiwr, ac wedyn yn Bentecostiad, cyn gweithio fel gweinidog yn un o eglwysi rhwydwaith Vineyard, cyrhaeddodd y Parchedig David Hayward ben ei dennyn yn 2010. Gadawodd y weinidogaeth amser llawn, gan deimlo na allai gynnal ei integriti personol tra bo’r eglwys yn dymuno dibrisio cymaint o ddysg gyfoes. Fodd bynnag, aeth ati i greu gweinidogaeth newydd, a hynny ar y we. Yn ôl yn 2006, roedd eisoes wedi sefydlu gwefan Naked Pastor, lle bu’n ysgrifennu a darlunio materion am gyflwr cyfoes crefydd a’r byd. Wedi hynny, aeth ati i greu gwefan yn unswydd ar gyfer ei gelfyddyd (mae’n disgrifio’i hunan fel ‘artist graffiti ar waliau crefydd’), a sefydlu ystafell drafod rithiol, sensitif iawn, o’r enw The Lasting Cartwn 1Supper. Yn ei waith celf, mae’r nakedpastor yn cyhoeddi cartŵn rheolaidd sy’n herio’n syniadau am grefydd, gan hyrwyddo Cristnogaeth gynhwysol, ystyriol, radical a chymunedol. Mae rhai o’i gartwnau yn gallu bod yn risque, ond nid oes amheuaeth am ei gymhelliad clodwiw a’r risg a gymerodd i’w les ei hunan wrth adael y weinidogaeth gyflogedig. Mae’r Lasting Supper yn cynnig gwasanaeth cwbl wahanol. Yno, mae blog achlysurol, ond yn bwysicach na hynny mae’n fan diogel ar y we i unigolion sydd wedi eu heithrio neu sydd ar fin cael eu heithrio o’r eglwys allu ffeindio lloches ysbrydol a chefnogol a rhannu profiadau. Mae’n debyg ei fod wedi creu’r hyn yr hoffai ef ei hun fod wedi ei Cartwn 2gael pan adawodd y weinidogaeth gyflogedig chwe blynedd yn ôl. Mae nifer o bobl yn cael eu brifo’n wael iawn pan fyddan nhw’n cyrraedd ‘diwedd y lein’ gyda’u cartref eglwysig, ac mae’r lle hwn yn fodd i’w helpu i aros o fewn cymuned cred, a hynny drwy’r we.     Am wybodaeth bellach, ewch i: http://nakedpastor.com/ neu https://thelastingsupper.com/