Credo’r Mewnfudwr

Credo’r Mewnfudwr

Credaf yn Nuw Hollalluog,
a arweiniodd y bobl mewn alltudiaeth ac mewn ecsodus,
Duw Joseff yn yr Aifft a Daniel ym Mabilon,
Duw’r estroniaid a’r mewnfudwyr.

Credaf yn Iesu Grist, Galilead wedi ei ddadwreiddio,
a anwyd ymhell o’i bobl a’i gartref,
a ffodd o’i wlad gyda’i rieni pan oedd ei fywyd mewn perygl.
Pan ddychwelodd i’w wlad fe ddioddefodd dan ormes Pontius Pilat,
gwas i rym estron.
Dioddefodd orthrwm, cafodd ei guro, ei arteithio a’i roi i farwolaeth anghyfiawn.
Ond ar y trydydd dydd cododd Iesu o farw,
nid fel estron dirmygedig ond er mwyn cynnig i ni ddinasyddiaeth yn nheyrnas Dduw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,
mewnfudwr parhaol o deyrnas Dduw yn ein plith,
sy’n siarad pob iaith, yn byw ymhob gwlad
ac sy’n uno pob hil.
Credaf mai’r Eglwys yw’r cartref diogel
i estroniaid ac i’r holl gredinwyr.
Credaf fod cymundeb y saint yn dechrau
pan fyddwn yn cofleidio holl bobl Dduw yn eu hamrywiaeth.
Credaf mewn maddeuant, sy’n ein gwneud i gyd yn gydradd gerbron Duw,
ac mewn cymod sy’n iacháu ein cyflwr toredig.
Credaf y bydd Duw, yn yr Atgyfodiad,
yn ein huno fel un pobl
lle mae pawb yn unigryw a thebyg yr un pryd.
Credaf mewn bywyd tragwyddol lle na fydd unrhyw un yn estron
ond bydd pawb yn ddinasyddion y deyrnas
lle mae Duw’n teyrnasu am byth bythoedd. Amen.

José Luis Casal
Cyn Genhadwr Cyffredinol Gofalaeth Tres Rios, Eglwys Bresbyteraidd yr Unol Daleithiau
Cyf. Anna Jane Evans

The Immigrants Creed by Jose Luis Casal,
(General Missioner Tres Rios Presbytery of the Presbyterian Church USA):

I believe in Almighty God,
who guided the people in exile and in exodus,
the God of Joseph in Egypt and Daniel in Babylon,
the God of foreigners and immigrants.

I believe in Jesus Christ, a displaced Galilean,
who was born away from his people and his home, who fled
his country with his parents when his life was in danger.
When he returned to his own country he suffered under the oppression of Pontius Pilate, the servant of a foreign power. Jesus was persecuted, beaten, tortured, and unjustly condemned to death.
But on the third day Jesus rose from the dead,
not as a scorned foreigner but to offer us citizenship in God’s kingdom.

I believe in the Holy Spirit,
the eternal immigrant from God’s kingdom among us,
who speaks all languages, lives in all countries,
and reunites all races.
I believe that the Church is the secure home
for foreigners and for all believers.
I believe that the communion of saints begins 
when we embrace all God’s people in all their diversity.
I believe in forgiveness, which makes us all equal before God,
and in reconciliation, which heals our brokenness.
I believe that in the Resurrection
God will unite us as one people
in which all are distinct and all are alike at the same time.
I believe in life eternal, in which no one will be foreigner
but all will be citizens of the kingdom
where God reigns forever and ever. Amen.