Cymunedau Ffydd ar y We

Cymunedau Ffydd ar y We

Springfield Community Christian Church

Mae nifer cynyddol o bobl sydd wedi dieithrio oddi wrth eglwysi nawr yn dod yn rhan o gymunedau eglwysig sy’n cyfuno’r rhithiol gyda rhywbeth mwy personol. Gallwch gael pregeth wythnosol, neu gymryd rhan mewn grwpiau trafod trwy Skype neu Facetime, a gallwch gael deunydd darllen. Ymddengys fod nifer fawr erbyn hyn yn gwirfoddoli, dyweder, gyda chynllun i’r digartref yn lleol neu fudiad cyfiawnder global, ac yn ymwneud â chymuned eglwysig rithiol i wreiddio’u bywydau defosiynol. Er nad yw’n ddewis sy’n apelio at lawer, mae’n amlwg fod posibiliadau cynyddol i’r dull hwn. Dyma gwpwl o lefydd y gallwch droi iddynt i gael cymuned o’r fath.

Springfield

Springfield Community Christian Church  http://www.spfccc.org/

Y gweinidog yw’r Parchg. Ddr Roger Ray. Gallwch gael podlediad wythnosol o’i bregethau. Maen nhw fel arfer yn werth gwrando arnyn nhw: ugain munud o bregeth sy’n plethu’r deallusol, yr ysbrydol, yr heriol ac yn ceisio cymhwyso ffydd i fywyd bob dydd.

Roger Ray

Y Parchg. Ddr Roger L. Ray

Os ewch ar ei gwefan, mae’r eglwys yn Printholi a ydych wedi rhoi lan ar fynd i gapel. Os ydych wedi rhoi lan, maen nhw’n eich deall chi!

Os ydych yn deall fod ffydd yn fater i’r galon ac i’r enaid, ac yn cymryd y Beibl yn rhy ddifrifol i’w gymryd yn llythrennol, maen nhw’n eich deall chi.

Os ydych yn gwybod fod Duw yn anwesu pob person yn gydradd, heb ystyried rhyw, hil neu hunaniaeth rywiol, maen nhw’n eich deall chi.

Os ydy amrywiaeth, goddefgarwch a chynhwysiant yn gryfderau i’w dysgu ac yn bwysig i chi …

Os ydych yn credu fod Crist yn eich galw i fod yn ddinesydd llawn o’r byd, yn mynegi cariad cymdeithasol drwy weithredu cyfiawnder, a bod ystyriaethau ysbrydol yn anwahanadwy oddi wrth y byd naturiol …

Os ydych wedi dymuno bod yn rhan o gymuned ffydd agored a gofalgar i feithrin eich hysbryd a chodi eich plant, ond heb eto’i darganfod …

Mae gwahoddiad i chi yn Springfield ac eglwys Dr Roger Ray …

Mae’r pregethau yma: http://progressivechristianity.org/resources/faith-in-the-face-of-terrorism/

The Omega Course

Peter_Rollins_2015

Peter Rollins

 http://peterrollins.net

Gwyddel o Belfast yw Rollins, ond mae’n byw yn LA erbyn hyn. Mae e wedi gweithio’i ffordd drwy waith ieuenctid, prifysgolion a llawer o bethau eraill. Mae’n awdur y bydd llawer o ddarllenwyr AGORA yn gyfarwydd ag ef, mae’n debyg. Bydd llawer ohonom wedi dod ar ei draws yn Greenbelt dros y ddau ddegawd diwethaf.

Rollins Quote 2 Erbyn hyn mae Rollins wedi creu cwrs o’r enw ‘The Omega Course’, lle mae nifer cyfyngedig o bobl yn gallu cofrestru ar gyfer defosiwn ar-lein. Pan fyddwch yn gwneud hynny, cewch restr ddarllen, gyda’r gobaith y byddwch yn darllen rhywfaint cyn y sesiynau dydd Sul. Trwy Fehefin a Gorffennaf bydd e wedyn yn cynnal darlith a thrafodaeth wythnosol ar-lein i’r rheiny sydd wedi cofrestru.

Rollins quoteTrwy gofrestru, mae’r aelodau wedi dod i adnabod ei gilydd ychydig yn yr wythnosau cyn y cwrs, ac mae’n amlwg o’r tudalennau Facebook (sy’n gaeedig i aelodau’r cwrs yn unig) fod amrywiaeth arbennig o unigolion yn mynd i gamu trwy’r Omega Course gyda Rollins. Os bydd yn llwyddiant, mae’n debyg y bydd Rollins yn rhoi cyfleoedd eraill i bobl ymuno â grŵp astudio a thrafod rhithiol. Edrychwch allan amdano.