Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

CRISTNOGAETH 21
Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL
URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU

Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

29–30 Mawrth 2019

Festri Capel Seion a Chanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth

A’r capeli a’r eglwysi ar drai, a llawer yn wynebu difancoll, mae angen ailystyried cyfraniad Cristnogaeth i’n cymdeithas mewn ffordd sylfaenol. Dyna farn y rhai sydd wedi trefnu cynhadledd arbennig, Cynhadledd Dechrau o’r Newydd, i’w chynnal yn Aberystwyth 29–30 Mawrth. Mae’r gynhadledd yn cael ei noddi gan Cristnogaeth 21, Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rhai o’r cwestiynau sydd wedi ysgogi’r gynhadledd yw:

  • Beth yw ystyr bod yn Gristion yng Nghymru’r 21fed ganrif?
  • Sut mae cysoni credo grefyddol â byd-olwg gwyddonol?
  • Ai fel myth y dylid dehongli stori Cristnogaeth?
  • Pa elfennau o’n traddodiad crefyddol y dylid eu cadw?

Rhaglen

Nos Wener (yn festri Capel Seion, Stryd y Popty)

7.00 Bregus, sef cyflwyniad/perfformiad am fenywod yn y capel yng ngofal Rhiannon Williams a Lowri Davies

Sadwrn (yng nghanolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, SY23 1JH)

Cadeirydd: y Canon Enid Morgan, cadeirydd Cristnogaeth 21

9.30 Cofrestru a Choffi
10.00 Cynog Dafis: Croeso a chyflwyniad: Pam ŷn ni yma?
10.15 Arwel Jones: Achos i faddau, achos i feddwl: pererindod bersonol
11.00 Seibiant
11.15 Catrin Williams: Agweddau ar ‘Ffydd’ a ‘Chredu’
12.00 Gareth Wyn Jones: Mytholeg Feiblaidd ac Esblygiad ein Hymddygiad

12.45 Cinio

1.15 Huw Williams: Dechrau newydd i ddyneiddwyr: troi ’nôl at grefydd?
2.00 Cynog Dafis: Crynhoi’r trafodaethau
2.30 Bord Gron
3.15 Beth Nesaf (os rhywbeth)?

Tâl cofrestru: £15 i’w dalu ar y dydd. I gofrestru cysyllter â Cynog Dafis: cdafis@me.com neu 07977093110

Nodyn am y cyfranwyr
Arwel Jones, blaenor yng Nghapel y Morfa (EBC)
Catrin Williams, arbenigydd ar y Testament Newydd
Gareth Wyn Jones, gwyddonydd
Huw Williams, athronydd a dyneiddydd
Cynog Dafis, un o drefnwyr y gynhadledd