Dechrau – credo

Credo

Cynog Dafis 

Rhyfeddu ac Ymostwng

Plygwn yn ostyngedig yn wyneb rhyfeddod y Bydysawd

ei bellteroedd anrhaethol

ei alaethau a’i fydoedd aneirif

ei yriant creadigol

ei undod a’i drefn

dirgeledigaethau gofod ac amser

ceinder y bychanfydoedd cuddiedig

gwyrth Bywyd

Gwerthfawrogwn y fraint anrhaethol o gael bod yn rhan, ennyd awr, o lif Bywyd ar ein planed amhrisiadwy ni.

Derbyn Cyfrifoldeb

Cydnabyddwn gyfrifoldeb arbennig Dynoliaeth i drysori a gwarchod cyfoeth y byd naturiol

Cydnabyddwn

ein galluoedd unigryw ymysg yr anifeiliaid

ein tueddiad i ymrannu, chwalu a dinistrio

ein hunanoldeb barus a’n creulondeb

Ymrwymwn o’r newydd i oresgyn tueddiadau gwaethaf ein natur

i fyw mewn cytgord â’n cyd-ddynion

i fod yn stiwardiaid cariadus ar fyd natur

i wneud daioni ac i hyrwyddo Cariad

i ddilyn esiampl ac ufuddhau i ddysgeidiaeth Iesu

ac i weithio dros ddyfodiad ei Deyrnas ar y ddaear

 

Credu

Credwn mai ein pennaf gyfrifoldeb yw gwneud Cydymdeimlad yn rym gloyw ac egnïol yn ein byd, gan ymrwymo

i drin eraill fel y dymunem ni gael ein trin

i ymwrthod â thrais ac i hyrwyddo heddwch

i laesu dioddefaint ein cyd-greaduriaid

         i ddiorseddu ein hunain o ganol bywyd ac

         i gydnabod ein cyd-ddibyniaeth

         i fawrygu sancteiddrwydd cysegredig ein cyd-ddynion oll

‘Mae Teyrnas gref, a’i rhaith yw Cydymdeimlad maith’

Amen