E-fwletin 1 Medi, 2019

Diwedd haf …

I rai ohonom, y caead mwyaf amlwg ar yr haf yw’r daith flynyddol i ŵyl Greenbelt dros benwythnos gŵyl y banc.   Daeth  hon yn ddefod flynyddol ers bron i hanner canrif i nifer, ac mae’r profiad yn cyfoethogi bywyd rhai yn fwy heddiw nag y gwnaeth erioed.    Mae’n ddathliad o greadigrwydd, ysbrydolrwydd a gweithredu ac yn flynyddol yn cynnig her a llawenydd.   Mae yno theatr, sinema, pabell goginio, orielau celf, llwyfannau gwerin, llwyfan roc, tafarn, pebyll seminarau, pebyll defosiwn, bwytai a gweithdai a llawer mwy.  Gosodir y cyfan yng ngerddi mawreddog Boughton House, ger Kettering.   Mae ysbrydoliaeth yr ŵyl yn dod o’r un stabal â Christnogaeth21 – sef diwinyddion, gwyddonwyr, artistiaid, sylwebyddion cymdeithasol, athronwyr a chomediwyr yn gweithio trwy’r heriau o fod yn ddilynwyr i Iesu Grist yn ein canrif a’n cyd-destun ni.  
  
Eleni fe dreuliais dipyn o amser ar stondin na fu’n rhan o’m profiad blaenorol.  Yn yr ‘Exchange’ roedd casgliad o fusnesau ac unigolion o gefndir y sefydliadau cydweithredol (y co-ops), CMS a Traidcraft.   Yno bues yn gwrando ar unigolion sy’n rhan o rwydwaith RESONANCE sydd yn gweithio o fewn byd busnes  i greu llewyrch cymdeithasol i gyd-fynd â’r galw am elw.  Yno cefais y fraint o glywed cylch o bobl busnes yn dadansoddi’r argyfwng di-gartrefedd ac yn trafod atebion creadigol a synhwyrol.    Trafodwyd datblygu cronfa sylweddol iawn i alluogi pobl i ddod at ei gilydd i brynu miloedd o dai fel buddsoddiadau personol a chymunedol.  Byddai modd wedyn gosod y tai hynny ar rent am bris fforddiadwy i deuluoedd anghenus, gan guro greddf y farchnad i brisio’r tlodion allan o’r farchnad dai.  Byddai’r rhenti hyn o hyd yn cynnig ad-daliad i’r buddsoddwyr fyddai’n ddiogel ac yn cystadlu’n dda gyda’r cyfraddau a gynigir y dyddiau hyn trwy ISAs a chynilon eraill.   Ar yr un pryd, trafodwyd y posibilrwydd y byddai mudiadau  a cholegau yn gallu cyd-ddatblygu prentisiaethau i bobl ifanc difreintiedig gael y cyfle i fagu sgiliau perthnasol i weithio yn y fasnach dai.    Cyd-destun dinesig a gwledig Seisnig oedd cymhelliad y drafodaeth, ond roedd yr opsiynau oedd yn cael eu trafod yn agor drysau i ffyrdd i ni fel siaradwyr Cymraeg geisio datrys yr argyfwng oesol sydd gyda ni yn y bröydd Cymraeg eu hiaith gyda thai haf.  Byddai’n dda cynnal symposiwm rhyw ddydd ar faterion economaidd a gwaith eglwysig. 

Un o ryfeddodau Greenbelt i mi yw’r ffaith nad wy’n rhy hen i’r ŵyl.  Yn fy ugeiniau, roedd yn ŵyl i’r ifanc.  Erbyn hyn mae’n ŵyl i bob oed.   Roedd yno gannoedd o unigolion yn eu 70au a thu hwnt eleni eto.  Mae’n ŵyl sydd wedi datblygu ei gwaith i gwrdd â’i demograffeg –  ceir gweithgareddau i bob oed –  y deallus, y doniol a’r dwys.  Dyma’r tebycaf y cewch i eisteddfod wedi ei dylunio i bobl o anian C21.  
 
Dymuniadau gorau i holl ddarllenwyr y bwletin wrth i ni baratoi am hydref a gaeaf arall.   Byddai’n dda gwybod o ble cawsoch chi ysbrydoliaeth yn ystod haf 2019 ar gyfer eich taith chi a’n taith ni fel cymuned.   Mae croeso i chi ymateb ar y wefan neu ar Facebook.
https://resonance.ltd.uk/    https://www.greenbelt.org.uk/