E-fwletin 10 Mai, 2020

Cymorth Cristnogol?

Mae dileu Wythnos Cymorth Cristnogol (Mai 10-17) – a gododd £8 miliwn llynedd – yn gyfle i gofio nad elusen yw Christian Aid. Mae angen enw newydd. Mae’r deunydd addoli eleni yn gyfoethog tu hwnt  – yn weddïau, darlleniadau, myfyrdodau, a darluniau/ffilmiau byw o bobl a byd. Dyma galon y weledigaeth.  Yn 1989  argraffodd CC Feibl Saesneg gyda chyflwyniad arbennig. Mae’r  Beibl yn dod yn fwy byw wrth i ni wrando ar Gristnogion  eraill – yn arbennig o wledydd tlota’r byd – yn dehongli’r Beibl, yn hytrach na bod ein sbectol  orllewinol ni yn cyfyngu’r weledigaeth, meddai un frawddeg.  

Mae’r weledigaeth Gristnogol orllewinol wedi crebachu. Mae Rowan Williams (Cadeirydd  CC) yn  sôn am Dduw cynhwysol sydd â’i lun a’i ddelw ar bob un ohonom. Mae’n sôn am y Crist sydd yn ein rhyddhau o hunanoldeb, ac yn ein hatgoffa nad yw’r Testament Newydd yn rhoi lle i gredu y gall  un ffordd, un iaith , un ddiwinyddiaeth fod yn ddigon i’r Duw a welir ym mywyd ac aberth Iesu. Caethiwo, os nad meddiannu’r  Beibl, fyddai hynny. Mae’n Grist cwbwl ddi-derfynau.

Mae’n rhaid, meddai CC,  i Gristnogion fod yng nghanol  Teyrnas Dduw yn ei fyd – nid ar y cyrion parchus –  lle mae’r caethiwo’n creu tlodi eithafol, newyn, bygythiad i  ddyfodol y cread, rhyfela a militariaeth a.y.b. Nid opsiwn pwyllgor neu farn  panel yw’r materion  hyn. Mewn partneriaeth fyd eang  mae’r Deyrnas yn gofyn am ysbrydolrwydd radical ac ymateb sydd tu hwnt i elusen. Neges Crist oedd bod y Deyrnas wedi dod – yr un neges pan sefydlwyd CC yn 1945 dan yr enw ‘Cymod Cristnogol yn Ewrop.’ O gofio fod ein ‘gwareiddiad’ wedi hen gyfarwyddo â  7,500 o blant dan 5 oed yn marw bob dydd ac nad yw niferoedd marwolaethau Cofid yn beth newydd,  mae CC yn ein galw yn ôl at ein gwreiddiau.

Merch â’i gwreiddiau yn Zambia yw Amanda Khosi Mukwashi, Cyfarwyddwraig CC a mam ifanc a ddywedodd  ei bod yn gweld ‘ffynhonnau o obaith’; ei bod  yn ‘gweddïo, yn bennaf, am ddealltwriaeth’; a  bod CC yn llais proffwydol  i  lefaru ‘truth to power.’ Yn siglo’r status quo.

Runcie soniodd amdano’i hun yn addoli gyda miloedd dan gysgod pabell fawr yn haul Ethiopia. Ond nid oedd ochrau i’r babell rhag cau neb i mewn na chau neb allan. ‘Eglwys pabell’ yw CC ac angen gwell enw. Mae’n chwalu ffiniau, yn uno’r ddynoliaeth ac o raid yn uno Cristnogion mewn ffordd na all unrhyw fudiad arall ei wneud. Fe all bywyd  brau eglwysi Ewrop gael eu hysbrydoli wrth rannu  partneriaeth  lawn yng Nghrist a rhoi lliw a llawnder addoli a bywyd Cristnogion tu allan i’n byd bach ni. Nid elusen na chardod, os gwelwch yn dda, na threfnu wythnos i godi arian, ond bod yn eglwys i newid byd ac yn Efengyl i’n newid ninnau yn sylfaenol. Bod yn ganghennau byw yn y Wir Winwydden Fe ddaw y rhoi a’r cyfrannu oherwydd mae rhannu  yn gwbl naturiol ac nid oes angen gofyn hyd yn oed.

 Beth am enw gwell