E-fwletin 10 Mawrth 2019

Ymateb Gweddi Ffransiscaidd yn Wyneb Rhagfarnau’r Byd

Dros yr wythnosau diwethaf bum yn dilyn hynt a helynt yr Eglwys Fethodistaidd Unedig sydd wedi bod yn cynnal cymanfa fyd-eang ar ran eu 12 miliwn o aelodau, yn St Louis.  Testun allweddol y  gymanfa oedd rhywioldeb dynol.   Dyma ail enwad fwyaf o blith rhai protestanaidd yr Unol Daleithiau, ac mae’r tensiwn wedi bod yn cynyddu rhwng aelodaeth cyffredin yr enwad yn yr UDA a’i haelodau ac arweinyddion Affricanaidd.  Penderfynwyd yn y dyddiau diwethaf, er mawr siom i nifer fawr o’i chynulleidfaoedd yn yr UDA, y byddai’r enwad yn parhau i wahardd priodasau hoyw ac yn cynnal eu gwaharddiad ar weinidogaeth gan aelodau hoyw a thrawsrywiol.

Roedd y siom ar wynebau’r aelodau hoyw a’r nifer fawr oedd yno i bleidleisio o blaid eglwys gynhwysol yn amlwg iawn.  Mae gwefannau cymdeithasol ers hynny wedi bod yn llawn mynegiant y loes a’r siom a deimlwyd, ond gyda phawb yn gwneud eu gorau i beidio creu hollt pellach rhwng eglwysi’r UDA a’u brodyr a chwiorydd Affricanaidd.   Yng nghanol y siom, fe bostiodd un gweinidog y weddi ganlynol, o’r traddodiad Ffransiscaidd.  Efallai yng nghanol y fath hollt, myfyrdod fel hon fyddai orau i ni gyd. 

“Boed i Dduw dy fendithio gan dy wneud yn anniddig gydag atebion hawdd, hanner gwirioneddau a pherthnasau arwynebol, fel y bydd i ti ddewis byw bywyd ag iddo ystyr.

Boed i Dduw dy fendithio wrth dy wneud di’n ddiamynedd gydag anghyfiawnder, gorthrwm a’r ecsploetio sy’n digwydd i bobl, fel y bydd i ti ymroi i fyw dros ryddid, cyfiawnder a heddwch.

Boed i Dduw dy fendithio â dagrau, ac i’th ruddiau fod yn gyson wlyb dros y rhai sy’n dioddef poen, gwrthodiad, newyn neu ryfel, fel y bydd i ti estyn dy law i’w cysuro, a throi eu poen yn lawenydd.

A bydded i Dduw dy fendithio â ffolineb digonol i ti gredu y gelli di wneud gwahaniaeth yn y byd hwn, ac o’r ffolineb hwnnw boed i ti gyflawni’r hyn y mae eraill yn ei ddweud sy’n amhosib, gan ddod a chyfiawnder a haelioni i holl blant y ddaear.” 

Amen.