E-fwletin 29 Mai 2022

Rhoi Llaw ar yr Aradr.

Mae hi’n wythnos o wyliau yr wythnos nesaf i rai ohonan ni. Mae hi hefyd yn wythnos dwy Ŵyl arbennig yma yng Nghymru – Eisteddfod yr Urdd a Gwyl y Gelli. Mae hi hefyd yn gyfnod arholiadau allanol i nifer o ieuenctid.

Mae Gwyl y Gelli yn dathlu’r gair ysgrifenedig yn fwy na dim arall a cherddorion rhyngwladol yn perfformio yno hefyd. Mae Eisteddfod yr Urdd yn dathlu pob math o gampau a chelfyddydau erbyn hyn. Yr hyn sy’n gyffredin i’r cyfan ydi fod yna baratoi manwl yn digwydd dros gymaint o fisoedd i gael y perfformiad clodwiw yna ar lwyfan neu i gael llyfr i’r wasg. Nid edrych yn ôl ond edrych ymlaen am gymeradwyaeth fyddarol mae’r perfformiwr. Edrych ymlaen tuag at ddal llyfr printiedig yn ei law mae’r awdur. A thuag at gyfnod pellach yn eu hanes mae myfyrwyr yn anelu hefyd drwy astudio a sefyll arholiadau.

Gwn o brofiad beth yw paratoi a deisyfu’r wobr gyntaf yn Eisteddfod yr Urdd, fel pianydd ac fel athrawes. Does dim arall yn cyfri nac yn tycio bron. Mae’r meddwl wedi’i hoelio ar y gwaith caled. Ac os daw llwyddiant, dyna’r safon ddisgwyliedig wedyn – does wiw troi’n ôl a llaesu dwylo y flwyddyn ganlynol. Mae cael llyfr i’r wasg yn golygu’r un ymroddiad. Job ddiflas yw gorfod mynd drwy broflen ar ôl proflen. Ond gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati a rhedeg y ras sydd o’n blaenau i’w diwedd,” meddai Paul gan annog yr Hebreaid i ddyfalbarhau fel Cristnogion.

Yn Luc 9:61-62, mae Iesu’n sgwrsio gyda dyn arall am y gost o’i ddilyn:

Dwedodd rhywun arall wedyn, “Gwna i dy ddilyn di, Arglwydd, ond gad i mi fynd i ffarwelio â’m teulu gyntaf.” Atebodd Iesu, “Dydy’r sawl sy’n gafael yn yr aradr ac yn edrych yn ôl ddim ffit i wasanaethu’r Duw sy’n teyrnasu.”

Aradwr go dila fyddai’n edrych yn ôl wrth aredig a thorri cwys gam. Nid yw’r cyfan mor syml â hynny, wrth gwrs. Mae’n rhaid i rywun golli os oes rhywun arall yn ennill mewn eisteddfod a’r un modd mewn ras neu gêm bel droed. Yn hytrach, meddyliwn am y cyfan fel cyflawni ras pellter penodedig, yn araf neu’n gyflym, ond i’w diwedd. Yr hyn mae Iesu’n ei bwysleisio yma ydi’r ymroddiad i’r Deyrnas. Ddylai dim oll ein llygad dynnu oddi wrth ddilyn Iesu. Ymlaen â ni gan beidio ag edrych yn ôl. Pan gawn ein denu ar hyd llwybr arall, pan syrthiwn, pan faglwn, mae croeso inni droi trwyn ein calonau nôl at Iesu a dal ati. Nid galwad i fynd nôl at yr hen ffyrdd, yr hen atebion, yr hen gredoau ac arferion yw goblygiadau gafael yn yr aradr. Mae’r hyn fu’n ein llorio a’n caethiwo, y methiannau a’r rhwystredigaethau i gyd yn y drych hwnnw sy’n dangos yr hyn sydd tu cefn ichi. Gan brofi’r rhyddid bendigedig hwn, pob dymuniad da i bawb sy’n torri cwys newydd yn yr wythnosau nesaf.

Pob Bendith

www.cristnogaeth21.cymru

COFIWCH AM: 
 

Cristnogaeth 21: Encil y Pentecost

DYDDIAD CAU 5 Mehefin…

“Y gwynt sy’n chwythu lle mynno”. (Ioan 3:8)

Cyfranwyr:

  • Yr Archesgob Andy John
  • Parch Anna Jane Evans
  • Parch Sara Roberts
  • Manon Llwyd
  • Parch Aled Lewis Evans
  • Cefyn Burgess

18 Mehefin 2022 yn Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy.

Cost: £25 (gan gynnwys bwffe)

I archebu lle cysylltwch â Catrin Evans erbyn 28ain Mai:

catrin.evans@phonecoop.coop

01248 680858