E-fwletin Dydd Nadolig 2016

                                                Pwyllgor Alltudio

Roedd canlyniad y Refferendwm ar Ewrop yn awgrymu’n gryf fod yna anniddigrwydd mawr ynglŷn â nifer y mewnfudwyr sydd gennym ym Mhrydain. Gobaith mawr y Prallaniaid oedd y caem reoli pwy sy’n fewnfudwyr derbyniol a phwy y dylem eu halltudio. Felly mae’n dda deall y cynhaliwyd Pwyllgor i benderfynu pwy yw’r mewnfudwyr haeddiannol.

Swyddogaeth gynta’r Pwyllgor oedd chwynnu o’r Hen Destament orchmynion fod yn rhaid caru’r dieithryn yn ein plith, am i ni fod unwaith yn ddieithriaid. Buasai rhyw hen frawddegau fel yna yn embaras i Saeson a ddaethai i Brydain fel mewnfudwyr ganrifoedd yn ôl, heb sôn am y Celtiaid a fu’n fwy haerllug fyth a dod yma ganrifoedd cyn hynny. Mae yna hefyd ddarnau yr un mor anffodus yn y Testament Newydd, megis y man lle clodforir dieithryn o Samariad gan ddweud y dylid ystyried pobol od felly yn gymdogion i ni.

Bu’r Pwyllgor hwn yn ddoeth a realistig a diduedd yn ei drafodaeth, gan sefydlu ei ddyfarniadau ar seiliau cadarn System Bwyntiau fel un Awstralia. Dyma’r meini prawf a oedd yn sail i benderfynu yn achos pob ymgeisydd:

  1. A oes ganddo allu eithriadol, neu raddau, neu a yw’n fuddsoddwr craff? Os felly, pwyntiau uchel o’i blaid.
  2. A oes ganddo grefft neu dalent, hyd yn oed ar gae pêl-droed? Os felly, pwyntiau uchel eto.
  3. A yw’n fyfyriwr a all ddod i wasanaethu yn ein hysgolion?
  4. A yw’n gyfoethog ac yn medru ei gynnal ei hun?
  5. A yw’n iach fel na bydd yn heintus nes peryglu eraill, nac yn faich ar y gwasanaeth iechyd?

Roedd yr ystyriaethau hyn i gyd yn ennill pwyntiau i’r mewnfudwr. Penderfynwyd mai’r rhai a enillai dros fil o bwyntiau oedd yn haeddu trugaredd.

Yn anffodus roedd yna ryw bwyllgor anffurfiol anghyfansoddiadol yn cyfarfod mewn ystafell arall, ac yn mynnu trafod y mewnfudwyr yn ôl rhyw egwyddorion hollol wahanol ac annerbyniol. Dyma rai o’u meini prawf hwy:

  1. A yw’n dlawd heb feddu dim? Llu o bwyntiau.
  2. A yw’n gloff fel na all gerdded? Pwyntiau uchel.
  3. A yw’n heintus? Haeddu’r pwyntiau.
  4. A oes angen addysg arno? Pwyntiau eto.
  5. A yw’n ddi-waith? Pwyntiau lawer o’i blaid.

ffoaduriaidWrth ddyfarnu pwy yw’r mewnfudwyr teilwng, rwy’n mawr hyderu y gwrthodir argymhellion yr ail bwyllgor. Oni bai am hynny byddai Prydain yn wladwriaeth waradwyddus yng ngolwg y byd, heb dimoedd pêl droed, heb ddynion i gyflenwi’n lluoedd arfog na gwyddonwyr blaengar i ddyfeisio mwy o arfau rhyfel.

A phwy oedd yr ail bwyllgor rhyfedd hwn tybed? Doedd ganddyn nhw yr un syniad am y byd sydd ohoni yn yr unfed ganrif ar hugain. Fe allech dyngu eu bod yn byw yn y ganrif gynta.