E-fwletin Gorffennaf 1af.

Ymysg y llinellau cynnar yr wyf wedi eu tanlinellu yn y gyfrol Byw’r cwestiynau’ – ac yr wyf yn ei darllen am yr eilwaith  – y mae’r geiriau hyn : “Os pererindod ar gyfer unigolion a chymdeithasau Cristnogol tuag at berthynas well â Duw drwy ddilyn Iesu yw’r bererindod Gristnogol, dylem ystyried ein hymwneud â’r Beibl fel derbyn bendith cyfaill gwybodus a deallus a doeth ar y daith, a bydd y ffordd y deallwn y Beibl yn effeithio ar ein pererindod.”

Fel nifer fawr o frawddegau eraill yn y gyfrol, mae’n feichiog o ystyr. Nid yw’n dweud popeth am y Beibl, wrth gwrs, ac yn sicr, nid yw’n dweud digon, ond mae’r delweddau yn rhai sydd angen cydio ynddynt. Mae meddwl am y Beibl fel ‘cyfaill’  yn cyfleu agosatrwydd perthynas ac ymddiriedaeth; mae’r Beibl fel cyfrwng ‘bendith’ yn gyfoethocach nag unrhyw syniad o awdurdod neu anffaeledigrwydd ; ac mae’r pwyslais ar ‘bererindod’ i unigolion a chymdeithasau Cristnogol, yn ein hatgoffa mai cydymaith drwy holl brofiadau amrywiol ein bywyd yw’r Beibl – nid cyfarwyddiadau manwl beth i’w wneud, ond cwmpawd i’n cyfeirio. Cyfaill, bendith, pererindod. Delweddau ydynt, nid diffiniad na datganiad chwaith.  Ond y maent yn ddelweddau byw – yr union beth ag y mae’r eglwys wedi ei gredu wrth ddweud mai’r Ysbryd sy’n gwneud y Beibl yn Air bywiol Duw. Onid yw ‘bywiol’ yn gyfoethocach nag unrhyw ddisgrifiad arall ohono ?

************************

Rwyf wedi cyfeirio at yr un frawddeg hon er mwyn annog pawb i brynu Byw’r Cwestiynau ac os ydych mewn sefyllfa i arwain  neu i ffurfio grŵp trafod yn eich ardal neu eglwys, yna mae’r gyfrol fechan hon yn werth ei phrynu a’i rhannu. Nid yw’n rhy hwyr i feddwl am raglen y gaeaf. Dyma deitlau’r penodau ( ac ar ddiwedd y gyfrol y mae cwestiynau ar gyfer pob pennod ) Y Beibl, Meddwl am Dduw, Straeon y creu, Adfer perthynas, Drygioni a Duw cariad, Agosatrwydd at Dduw, Cyfiawnder cymdeithasol, Teyrnas heb furiau, Bywydau Iesu, Tosturi Iesu, Paul, Y Dyfodol.

Ewch i’r wefan a dilyn y cyfarwyddiadau ( botwm ‘Prynu’r Llyfr’ ) sut i’w phrynu – gan gynnwys codi’r ffôn a deialu  07900 491257.

Fe fydd Byw’r Cwestiynau ar werth ym Mhabell yr Eglwysi ( Cytûn ) yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych.

Mae’n rhad. Mae’n werth ei phrynu. Dim ond £5.

Erbyn hyn mae rhai o anerchiadau’r gynhadledd ar y wefan hefyd. Cliciwch y botwm ‘Erthyglau’.