E-fwletin Medi 4 2017

E-fwletin Medi 4 2017

Cristnogaeth 21

Cyfarchion enwadol?

Mor braf yw gweld llwyddiant pabell Cytûn ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.  Ond er mor werthfawr yw mwynhau’r cydweithio, nid yw’n ddigon i guddio methiant yr enwadau i wynebu argyfwng mawr ein tystiolaeth Gristnogol Gymraeg. Ar  wefan yr Annibynwyr mae cyfeiriad i’r perwyl mai nid ‘eglwys’ (ond ai ‘enwad’ a olygir ?) ond ‘mudiad’ yw’r Annibynwyr. Y gwir yw mai mudiad yw pob enwad – ond mudiad wedi ei gyfyngu. Fe all y cydweithio guddio methiant yr enwadau Anghydffurfiol yn arbennig, (sydd yn un ym mhopeth hanfodol i eglwys – enwadau y 4 Tudalen) i fuddsoddi adnoddau mewn rhannau helaeth o Gymru sy’n cynnal gweddillion yn hytrach na hyrwyddo mudiad. Os oes rhywun yn amau nad dyma yr her fwyaf erioed i’r dystiolaeth Anghydffurfiol Gymraeg, yna edrycher ar www.politicsbyreuttal.blogspot.co.uk  i weld dyfnder ein hargyfwng. Ond a oes unrhyw weithgarwch newydd, ie, hyd yn oed, plannu eglwysi newydd, ble mae yr enwadau wedi buddosddi gyda’i gilydd i fod yn eglwys sydd yn un yn ei chenhadaeth? Bron nad oes ymhyfrydu erbyn hyn yn y ffolineb o gynnal dau neu dri enwad yn un gynulleidfa ond eto yn enwadau ar wahan. Onid y gynulleidfa sy’n addoli yw’r eglwys? Perthyn i’r gorffennol mae popeth arall.  Onid unig ddyfodol y gynulleidfa honno yw dod a bod yn un eglwys?

Ai naïfrwydd oedd i aelod o gapel a werthwyd yn ddiweddar  awgrymu y dylai’r arian o’r gwerthiant fynd i eglwys o enwad arall yn yr un ardal? Neu ai gweledigaeth amgenach o genhadaeth ydoedd? Fe fydd yr awgrym yn swnio yn naïf i swyddogion enwadol efallai, ond yn y cyfamser mae’r dirywiad yn carlamu ymlaen. Mae’r ffidil chwedlonol i’w glywed, ac etifeddiaeth yn mud losgi.  Nid yw enwad (gan anwyddyddu capelyddiaeth), yn golygu dim i’r mwyafrif o’n haelodau erbyn hyn a phwy a wâd nad oes adlais o’r Efengyl mewn agwedd felly? Mae’r Annibynwyr a’r Presbyteriaid yn cael cefnogaeth hael gan Gyngor Cenhadol CWM, ond a oes gan y ddau enwad un rhaglen genhadol ar gyfer y dyfodol?

Mae’r un cwestiwn yn berthnasol i’r Bedyddwyr. Yn yr ardaloedd Cymraeg, ymylol erbyn hyn yw sôn am Weinidogaeth Bro a rhannu gweinidogaeth, heb sôn am adeilad.  A yw arweinwyr ein henwadau wedi cyd-gyfarfod, dyweder, yn Sir Fôn neu yn Ne Ceredigion, ac wedi ystyried rhaglen genhadol fentrus i’r dyfodol?

Mae’r Llywodraeth yn sôn am filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  A yw y tu hwnt i’r dystiolaeth Anghydffurfiol yng Nghymru i sôn am weithgarwch Cymraeg newydd ym mhob cymuned yn y dyfodol? Ac os na allwn ddechrau’r gwaith heddiw, yna – pa bryd ? Yn amser Duw yw’r ateb arferol grefyddol. Heddiw felly?

Gyda’n cofion a’n diolch.
Cofiwch am ein gwefan, Agora a’r Bwrdd Clebran a chofiwch gofrestru ar gyfer ein Diwrnod Tawel yn Aberdaron (Medi 30ain) erbyn Medi 15ed. Manylion ar y wefan. www.cristnogaeth21.cymru.