E-fwletin Mehefin 17eg, 2013

“…there are two aspects that will be absolutely central if the church is to regain spiritual credibility among today’s people … community and mystery.” John Drane,  The McDonaldization of the Church.

A chofio i’r awdur uchod dreulio cryn amser y degawdau olaf ‘ma yn ymchwilio i fywyd yr eglwys, ei  gwaith  a’i chenhadaeth,  prin yw’r lle i amau cywirdeb ei osodiad. Amlwg yw iddo ddod ar draws eglwysi lle nad oedd nodweddion cymuned yn amlwg nag ymdeimlad ynddynt  o fod wyneb yn wyneb â realiti dwfn, dirgel a chudd.

A bwrw na welodd lawer o enghreifftiau o’r math  eglwys y gobeithia amdani  gellir dod i’r casgliad mai’r hyn a  welodd  oedd grwpiau o bobl, rhyw  adar o’r unlliw, diddig yng nghwmni ei gilydd, yn gymharol unffurf yn ddiwinyddol, diwylliannol a chymdeithasol,  yn gwybod yn bendant lle safant ar faterion yn ymwneud â gofynion bywyd a marwolaeth.

Diddorol nodi i’r eglwysi hyn gael eu hystyried yn amherthnasol a’u hanghofio  gan genhedlaeth sydd â chryn ddiddordeb, a  rhywbeth mwy na diddordeb hefyd, yn yr ysbrydol . Pobl sy’n ymwybodol o’u  hangen  am fara a mwy na bara hefyd, sy’n ymwybodol o sibrydion rhyw islais dwfn  na allant,  yn amlach na pheidio, a rhoddi enw na theitl  iddo. Pobl sy’n ymwybodol o gymwynasau ’r meddyg sy’n digwydd bod yn Fwslim a’r cymydog caredig sy’n digwydd bod yn hoyw.

Breuddwydio am eglwys  fydd am gynnwys y cyfryw rai wna Drane,  gwir gymuned ffydd, lle bydd hawl  i holi cwestiynau a chymorth i gerdded llwybr tuag at atebion.  Yn yr eglwys honno bydd yr Ysgrythurau  nid yn destunau  i’w darllen yn unig  ond yn sail  gweithgarwch i’w ymarfer.

Mae lle i gredu y byddai Drane wedi bod yn ddedwydd yng nghynhadledd Cristnogaeth 21 yn ddiweddar a gweld yno  gwmni agored o gyfeillion mor amrywiol i’w gilydd yn barod i drafod a rhannu eu dealltwriaeth o’r ffydd Gristnogol, heb i hynny niweidio  enaid na chymylu ffydd.

I’ch atgoffa – fe lansiwyd llyfryn cyntaf Cristnogaeth 21 yn ystod y Gynhadledd eleni.  Addasiad Cymraeg o’r gyfrol Americanaidd ‘Living the Questions’ yw ‘Byw’r Cwestiynau’.  Mae’n addas ar gyfer astudiaethau personol, ond yn ddelfrydol i grwpiau trafod. I archebu copi, ewch i’r dudalen gartref a phwyso ar y botwm ‘Prynu’r Llyfr’.