E-fwletin Mehefin 4ydd, 2017

E-fwletin Mehefin 4ydd, 2017

Delweddau llawn llawenydd, hwyl a chyffro a gafwyd yr wythnos diwethaf yng ngweithgarwch plant ac ieuenctid Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed. Dyma wrthgyferbyniad llwyr i’r hyn a welwyd yn hwyr neithiwr yn Llundain, a’r wythnos flaenorol ym Manceinion, wrth i deuluoedd alaru ar ôl colli plant, ieuenctid ac oedolion. Creodd y ddwy weithred erchyll ofnau dybryd.

Roedd y ddau ymosodiad fel ei gilydd yn agos i adref nes gwneud i ni deimlo’n ofnus. Beth bynnag yw lefel y bygythiad terfysgol, boed uchel neu isel,  sut allwn ni berswadio a darbwyllo pobl, a’n plant yn arbennig, i beidio â byw mewn ofn? Yn anffodus, does na’r un ateb cywir. Y cam cyntaf yw eu lapio mewn cariad. Yn anffodus does gan blant diniwed ddim imiwnedd rhag ymosodiadau tebyg. Nid yw plant Syria, Afghanistan a Lybia yn ddiogel rhag ein bomiau ni yng ngwledydd y Gorllewin.

Beth sydd yn ein hatal rhag dianc i hafan ddiogel?

Dyma’r gwir:-

  1. Nid yw ofn yn atal marwolaeth; ond mae’n atal bywyd.
  2. Ni allwn guddio rhag angau, os felly pam cuddio rhag bywyd? 
  3. Pa ddaioni sydd mewn bywyd os yw’n cael ei dagu gan ofn?

Dywedir sawl gwaith yn y Testament Newydd am inni gyfeirio’r ofn ar hyd ffordd arall. ‘Nac ofnwch, ond carwch. Carwch Dduw a charwch ddyn oherwydd y mae perffaith gariad yn bwrw allan ofn.’

Llun:BBC

Cariad sy’n rhoi cyfeiriad i’r egni a wastreffir pe bai’n ei gyfeirio ar hyd llwybrau ofn. Fe’i meistrolir drwy osod ein hunain o dan rym cariad. ‘Yr hwn sy’n ofni nid yw mewn cariad perffaith.’

Byddwn yn ofni rhai pobl neu bethau am ein bod yn eu casáu. Ar y llaw arall, byddwn yn casáu rhai am ein bod yn eu hofni. Ofn a chasineb sydd gyda’i gilydd yn difetha bywyd. Dyna sydd wrth wraidd drygioni mwyaf cymdeithas – rhyfeloedd rhwng gwledydd, cweryla rhwng unigolion, cwympo mas rhwng cymdogion, ymrannu rhwng pobl a chymdeithas – ofn yn troi’n gasineb.

Ofn sy’n adeiladu llongau rhyfel, tanciau a drylliau, yn codi gwrthgloddiau rhwng gwledydd. Mae’n gorfodi pobl i sbïo a thwyllo, tra mae cariad yn adeiladu ysbytai ac ysgolion. Mae ofn yn paratoi croes a choron o ddrain tra mae cariad yn paratoi croeso a choron y bywyd.

Ni all ofn a chariad gyd-dynnu. Lle mae ofn nid oes cariad a lle mae cariad bydd ofn yn cael ei liniaru. Dyna frwydr fawr bywyd.

Dysgwn a dangoswn sut i wneud y byd yn lle gwell. Cofiwn: am bob person drwg, mae llawer mwy sydd yn dda. Am bob gweithred ysgeler, dywyll, mae llawer o rai caredig sy’n llawn golau. Trwy ledaenu’r pelydrau hynny gellir trechu’r tywyllwch. Mae hi i fyny i ni i geisio cael y perffaith gariad i fwrw allan pob ofn.

‘Pan fydd grym cariad yn disodli cariad at rym – dyna pryd bydd cariad’. Priodolir y geiriau yna i Jimmy Hendrix, er bod William Gladstone  wedi dweud rhywbeth tebyg yn ei ddydd: ‘We look forward to the time when the Power of Love will replace the Love of Power. Then will our world know the blessings of peace.’