Graffiti ar furiau crefydd

Graffiti ar furiau crefydd

Mae natur agored y we yn gwbl drawsnewidiol o ran ei gallu i rwydweithio pobl o farn debyg ar draws y byd. Ar un llaw mae iddi ei ochr sinistr, gyda rhai’n ei defnyddio fel ffordd o ymgysylltu mewn drygioni, rhai eraill yn ei defnyddio i ledu dogma wleidyddol neu grefyddol. I mi, llawenydd y we yw fy mod yn wynebu cysur a her ddyddiol wrth ddatblygu fel Cristion ac fel person, a hynny ers dyddiau coleg pan oedd popeth yn dueddol o ymddangos yn ddu a gwyn. Dros y byd mae’n amlwg fod unigolion, miliynau ohonyn nhw, ar yr un llwybr â minnau ac ar y we mae tipyn o’r gefnogaeth sydd ei hangen arnom.

O’r criw oedd yn rhan o fwrlwm Cristnogol dyddiau coleg, mae’n ddiddorol gweld fod rhai yn dal i fyw mewn byd o grefydd du a gwyn, eraill wedi cilio’n llwyr oddi wrth fywyd eglwysig ac eraill ohonom yn weithgar fel Cristnogion yn tynnu at ymddeoliad ond yn ffeindio’n hunain yn cymhwyso sicrwydd cadarn ein hieuenctid i ryw sicrwydd agored yn elfennau syml y ffydd wrth dyfu’n hen.

Facebook yw’r cyfrwng mwyaf amlwg ar gyfer y ddeialog gefnogol i mi, wrth iddo ganiatáu tecst estynedig, fideo a darluniau. Ac yno mae doniau arbennig gan bobl i ysbrydoli a chodi cwestiynau.

Colled enfawr o’r gymuned honno yn ystod 2019 oedd Rachel Held Evans. Bu farw’n annisgwyl ac ifanc, ond roedd iddi ddoethineb tu hwnt i’w hoedran. Os nad ydych yn gyfarwydd â hi, ewch i chwilio.

Erbyn hyn, rwy’n troi’n ddyddiol at dri yn arbennig.  

Y cyntaf yw John Pavlovitz sydd yn datblygu’n awdur toreithiog a heriol trwy ei flog a’i lyfrau.

Yr ail yw’r Tad Richard Rohr sy’n cyflwyno myfyrdod dyddiol o’i Center for Action and Contemplation. Gallwch gofrestru am ebost boreol oddi wrtho.

Y trydydd yw’r Nakedpastor, David Hayward. Wedi bod yn weinidog am rai blynyddoedd cafodd ei ddadrithio’n llwyr gan y diwylliant eglwysig. Teimlodd fod yn rhaid iddo adael ei alwedigaeth wreiddiol, ac ers hynny mae wedi sefydlu grŵp cwnsela i weinidogion sydd wedi teimlo dan ormes eu swydd neu eu heglwys, ac yn gwneud ei fywoliaeth fel awdur, ond gan fwyaf fel artist. Mae’n galw ei hunan yn artist graffiti ar furiau crefydd. Caiff ei luniau siarad drostyn nhw eu hunain, ond dyma sampl o’i gannoedd o gartwnau y gallwch eu prynu, neu fe allwch jyst ddangos eich cefnogaeth at ei waith yn www.nakedpastorstore.com.

Yr eglwys fodern…

 

Statws merched yn yr eglwys…

Ffiniau cariad Iesu

Diwinyddiaeth…

Beth wnaethon ni o’r efengyl ac o genhadaeth Iesu?

Ac wrth baratoi am y Nadolig …

Prin y geiriau, ond llond trol o wirioneddau. Diolch i David Hayward, y nakedpastor.