Gwahoddiad – Cyfarfod Blynyddol

CYFARFOD BLYNYDDOL CRISTNOGAETH 21

Wrth i ni gamu’n betrus allan o’r cyfnod clo, mae’r drafodaeth eisoes wedi dechrau bywiogi ynghylch natur y weinidogaeth fydd yn ein hwynebu yn y blynyddoedd sydd i ddod. Nid bod hynny’n beth newydd mewn gwirionedd, gan bod ‘Dyfodol y Weinidogaeth’ wedi bod yn bwnc trafod mewn rhai cylchoedd ers degawdau. Ond efallai fod mwy o reswm dros wyntyllu’r mater eleni nag erioed o’r blaen.

Dros y misoedd diwethaf, bu pwyllgor Cristnogaeth 21 yn trafod pa ffurf y gallai gweinidogaeth amgen ei chymryd, a chlywsom am wahanol fodelau llwyddiannus a chyffrous o bob cwr o Gymru. Derbyniwyd adroddiadau i’r gwrthwyneb hefyd, wrth i hanesion ein cyrraedd am gapeli’n colli hyder ac yn ofni ailagor am wahanol resymau. Yn wyneb hyn i gyd, buom yn pwysleisio wrth ein gilydd pa mor werthfawr yw rhannu gwybodaeth am arferion da, a gyda hynny mewn golwg roedd thema ein Cyfarfod Blynyddol eleni yn cynnig ei hun yn rhwydd.

Ar Zoom y cynhelir y sesiwn, sydd i ddechrau am 7:00pm nos Fawrth, Medi 28ain. Neilltuir y rhan gyntaf i drafodaeth gyda thri o siaradwyr cymeradwy iawn yn agor y mater. Cawn glywed gan Aled Davies, Cyngor yr Ysgolion Sul a Chyhoeddiadau’r Gair, Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion ac un o sylfaenwyr yr elusen Tir Dewi, a’r bardd Karen Owen sy’n arloesi gyda chynllun cyffrous iawn yn Nyffryn Nantlle. Wedi iddyn nhw rannu eu profiadau a’u gweledigaeth am tua 10 munud yr un, bydd Anna Jane Evans yn agor y drafodaeth i‘r rhai sy’n bresennol.

Mae croeso i bawb ymuno â ni ar gyfer y cyfarfod, ond bydd angen cofrestru ymlaen llaw, a gellir gwneud hynny drwy anfon cais ar e-bost i cristnogaeth21@gmail.com cyn Medi 22ain er mwyn derbyn y ddolen Zoom.

Disgwylir i ran gyntaf y cyfarfod ddod i ben tua 8:15 o’r gloch.

Bydd ail ran y cyfarfod yn para tua 20 munud ac yn ymwneud â materion busnes Cristnogaeth 21, gan ddilyn yr agenda ganlynol:

(i)              Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd Nos Fercher, Gorffennaf 15fed 2020.
(ii)            Adroddiad y Cadeirydd, Anna Jane Evans
(iii)           Adroddiad y Trysorydd, Gareth Ff. Roberts
(iv)           Ailethol Ymddiriedolwyr
(v)             Unrhyw Fater Arall

Yn gyfansoddiadol, rhaid i unrhyw gynnig o dan Eitem (v) gyrraedd yr Ysgrifennydd erbyn 5:00p.m. nos Wener, 24ain o Fedi.

Gan obeithio y cawn eich gweld bryd hynny!

Cristnogaeth 21