Newyddion mis Mawrth

Newyddion

Arwyddion yr Amserau

Mae Jude Kelly, fel Cyfarwyddwraig Canolfan y Southbank yn Llundain wedi cyflwyno rhaglen gyffrous ers pan mae hi wrth y llyw. Ond eleni mae’n cyflwyno rhaglen fydd yn ymestyn am flwyddyn gyfan ar rai dyddiau bob wythnos. Cred a thu hwnt i gred  yw teitl y rhaglen ac fe fydd yn dechrau ar Fawrth 4-5 gyda seminar a chyfraniadau dros deuddydd,  ar y  thema Sut y gallwn fyw gyda marwolaeth. Yn ystod gweddill y flwyddyn fe fydd sesiynau cerddorol yn ymwneud â dioddefaint a’r Groes, ysbrydolrwydd a chrefydd, crefydd mewn carchar, crefydd a gwleidyddiaeth yn America – a llawer mwy.

Jude Kelly

“Yr oeddwn yn teimlo”, meddai Jude Kelly, “mewn cyfnod lle mae llawer o anllythrennedd ysbrydol, fod angen creu gofod lle y gall pobl siarad am bob agwedd o gred ac amheuon… mae pobl angen siarad am foesau a ffydd, gobaith a chariad a chymeryd mwy o sylw o’u  tirlun mewnol.

Mae’n stori gyfarwydd ymysg artistiaid a phobl greadiol.  Cafodd Jude Kelly fagwraeth grefyddol yn Lerpwl, ond mae wedi pellhau o grefydd gyfundrefol ers blynyddoedd.

Codi’r groes ym Mosul

Mae croes anferth wedi ei chodi ar gyrion Mosul gan Gristnogion Caldeaidd Catholig, fel arwydd o fuddugoliaeth y ffydd wedi blynyddoedd o fod dan ormes ac erledigaeth IS ( Y Wladwriaeth Islamaidd ) yn Irac. Mae mis Chwefror wedi gweld rhyfela erchyll rhwng milwyr Irac a’r IS (gyda chefnogaeth awyrennau America Phrydain) ac mae cannoedd wedi eu lladd. Ar Chwefror 19eg dathlwyd yr offeren gyntaf ers dwy flynedd ym mhentref Telekuf-Tesqopa ar gyrion Mosul, pryd y codwyd y groes. Meddai Patriarch Babilon, a fendithiodd y groes, “Dyma’r arwydd cyntaf o’r goleuni yn holl ddinasoedd gwastatir Ninefe wedi tywyllwch ISIS”.

Dim Gwobr!

Er i’r ffilm Hacksaw Ridge gael ei henwebu am y ffilm orau yng Ngwobrau yr Oscars, ni fu’n llwyddiannus. Yn ôl Matrin Saunders mae’n ffilm ag iddi neges Gristnogol rymus a chyfoes. Mae’n sôn am fywyd Desmond Doss, Americanwr, ac aelod o Adfentyddion y Seithfed Dydd, oedd yn wrthwynebydd cydwybodol yn yr Ail Ryfel Byd  ar sail ei ffydd Gristnogol.

Ymunodd â’r combat medic  ac ef yw yr unig wrthwynebydd cydwybodol i dderbyn Medal Anrhydedd America am ei arwriaeth a hynny ym mrwydr  Okinawa yn achub 75 o filwyr. Er mor bwysig ei ddewrder yn eu hachub,  pwysicach na hyd oed hynny, meddai Saunders eto, yw dewrder ei argyhoeddiad a dyfnder ei ffydd. Derbyniodd y Fedal gan yr Arlwydd Truman. Bu farw Desmond Doss yn 2006 yn 87 oed.

Codi Pontydd

Olav Fykse Tveit o Gyngor Eglwysi’r Byd yn cyfarfod Mahmoud Abbas, Arlywydd Palestina.

Wrth groesawu Benjamin Netanyahu, Prif Weinidog Israel, i’r Tŷ Gwyn mae’r Arlywydd Donald Trump wedi creu llawer o ansicrwydd ynglŷn â’r gobaith o greu dwy wladwriaeth fydd yn caniatáu i’r Israeliaid a’r Palestiniaid fyw ochr yn ochr yn heddychlon. Mae’r argyfwng yn dwysau ac mae Trump wedi cefnogi’r gwladychu cynyddol ar diroedd Palesteinaidd. Ddoe (Chwefror 28) roedd Mahmoud Abbas, Arlywydd Palesteina, yn annerch Cyngor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol gan dynnu sylw at y sefyllfa ffrwydrol a allai yn hawdd arwain at ryfel arall. Ar Chwefror 25ain yr oedd Abbas yn  cyfarfod  Dr Olav Fykse Tveit, Ysgrifennydd Cyffredinol  Cyngor Eglwysi’r Byd yng Ngenefa (gw. y llun).  Mae Abbas yn gwerthfawrogi’r hyn  mae Cristnogion yn ei wneud i hybu heddwch cyfiawn drwy ddulliau di-drais ym Mhalesteina ac Israel. Meddai Tveit:  “Ni ddylai hawliau dynol gael eu hatal rhag unrhyw gymdeithas o bobl,  fel sydd yn diwgydd i’r Palestiniaid. Mater o anghyfiawnder yw’r gwrthdaro rhwng Israel a’r Palestiniaid, ac ni ddaw heddwch heb gyfiawnder. Y mae  meddiant anghyfreithlon Israel o Ddwyrain Jerwsalem, y Llain Orllewinol a Gasa ers bron i hanner can mlynedd erbyn hyn  yn amser maith ac annerbyniol i anghyfiawnder barhau.”

Grawys yn wir!

Mae rhifyn Gwanwyn/Haf o gylchgrawn Cymorth Cristnogol wedi ei gyhoeddi. Ymysg llawer o bethau eraill mae cyfeiriad at  Cyfrif dy fendithion sef taith y Grawys o gwmaps y byd sydd bellach yn cael ei gyhoeddi’n flynyddol. Mae’n rhoi arweiniad ardderchog i ddysgu a gweddïo dros eraill ac ar yr un pryd i gyflawni gweithred fechan yn ddyddiol. Nid oes adnodau yn cael eu dyfynnu eleni, tan yr Wythnos Fawr, ond mae’n adnodd cyfoethog iawn i’r eglwysi. Mae’r rhifyn yn lansio Apêl Argyfwng De Swdan hefyd lle mae 3 miliwn o bobl , sef un rhan o dair o’r boblogaeth, yn wynebu difodiant oherwydd y rhyfel sydd wedi rhwygo’r wlad.

Mae clawr y rhifyn yn rymus tu hwnt.

 Mae’n fwy effeithiol am fod yn rhaid chwilio tu mewn i’r clawr am y geiriau mewn print mân yn dweud mai dyma fedd David, 17 oed, a ddychwelodd gyda’i deulu yn ôl i Dde Swdan, er mwyn dechrau bywyd newydd.

Cafodd niwmonia ac oherwydd adnoddau prin y teulu, bu farw cyn i’r teulu lwyddo i gael meddyg i’w weld.