Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

 • Cynhadledd Flynyddol C21 – John Bell

  Dyddiad i’ch dyddiadur

  27 Mehefin 2021, Cynhadledd Flynyddol C21.

   

   

   

   

   

  Mai 11, 2021
 • Ymddeoliad Archesgob Cymru

  Fe fydd y Gwir Barchedig John Davies, Archesgob Cymru, yn ymddeol ar 2 Mai.

  Darlledir cyfweliad gydaf ef ar raglen (Saesneg) Roy Jenkins ar y dydd Sul hwnnw  (Radio Wales),

  BBC Radio Wales – All Things Considered, The Most Revd John Davies, Archbishop of Wales.

   

   

  Ebrill 29, 2021
 • Darlith Cytûn

   

  “Diwedd y Byd? Apocalyptic Cristnogol ac ymatebion i newid hinsawdd”Parch. Gethin Rhys

  “The End of the World? Christian apocalyptic and responses to climate change”Rev Gethin Rhys

  Please register for the event and the details for the webinar will be sent out via email.

  Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad a mi fydd ebost yn cael ei yrru gyda manylion y webinar.

  Meddai Gethin, “Mae llawer o bobl yn galw sylwadau pobl megis Greta Thunberg a rhai gwyddonwyr, llenorion ac ymgyrchwyr am newid hinsawdd yn ‘apocalyptaidd’ – ystyrier yr enw ‘Gwrthryfel Difodiant’ er enghraifft. Defnyddir yr un gair i gyfeirio at rannau o’r Beibl, megis rhannau o Lyfr Daniel, Marc pennod 13 neu Llyfr y Datguddiad. Rwy wedi bod yn ystyried beth yw’r berthynas rhwng yr hen lenyddiaeth apocalyptaidd Feiblaidd a’r apocalyptic seciwlar newydd sydd yn codi. Ai arwydd o anobaith yw arddel y syniad o apocalyps, ynteu arwydd o obaith – fel y bwriadai’r awduron Beiblaidd? Dyna fydd maes y ddarlith.”

  Fe draddodir y ddarlith yn ddwyieithog, gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg, a bydd cyfle i holi cwestiynau ar y diwedd.

  Gethin said, “Many people call the comments of people like Greta Thunberg and some scientists, writers and campaigners about climate change ‘apocalyptic’ – consider the name ‘Extinction Rebellion’ for example. The same word is used to refer to parts of the Bible, such as sections of the Book of Daniel, Mark chapter 13 or the Book of Revelation. I have been considering the relationship between the old Biblical apocalyptic literature and the emerging secular apocalyptic. Is the idea of ‘apocalypse’ a sign of despair, or a sign of hope – as the Bible writers intended? That’s what I will be exploring in this lecture.”

  The lecture will be delivered bilingually, with simultaneous translation from Welsh to English, and there will be an opportunity to ask questions at the end.

  Mai 9, 2021
 • Lansio Cenn@d

   

  Mae’r wythnosolyn digidol newydd Cenn@d yn awr ar gael yn rhad ac am ddim.

  Gwefan 

  Facebook 

  Twitter 

  “Wythnosolyn bywiog, mewn lliw llawn, sy’n cael ei gyhoeddi ar y cyd rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb y Bedyddwyr yw Cenn@d. Mae’n ffrwyth trafodaethau rhwng gwahanol enwadau Anghydffurfiol, a bydd yn dwyn y gorau o’r Goleuad a Seren Cymru at ei gilydd i greu cyhoeddiad perthnasol i’n cenhedlaeth. Edrychwn ymlaen at gael clywed lleisiau cyfarwydd cyfranwyr cyson ynghyd â lleisiau newydd. Bydd Cenn@d yn cynnwys pytiau defosiynol, newyddion ar draws Cymru, hanes mudiadau a gweithgareddau, ac adnoddau. Bydd y newyddion oedd yn arfer bod yn rhan o’r 4 Tudalen cydenwadol a rennid gan y tri chyhoeddiad, sef Y GoleuadSeren Cymru a’r Tyst, yn ganolog i’r Cenn@d newydd.”

  Mawrth 3, 2021