Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

 • Gwirfoddoli

  Cristnogaeth 21

  Eisiau dod yn rhan o’r tîm? Eisiau gwneud gwahaniaeth?

  Galwad am wirfoddolwyr!!

  Mae C21 yn elusen sy’n cynnig llwyfan i ddehongliadau radical, rhyddfrydol a blaengar o’r ffydd Gristnogol a thrwy hynny rydym yn hwyluso trafodaeth gyhoeddus a myfyrdod personol ar agweddau o Gristnogaeth heddiw.

  Rydym yn awyddus i ehangu’r tîm sy’n cynorthwyo ei gilydd i arwain a datblygu’r elusen. Rydym yn chwilio yn benodol am unigolion sydd â sgiliau da ym maes technoleg gwybodaeth i roi arweiniad a chefnogaeth i’r swyddogion a’r Pwyllgor Llywio. Byddai sgiliau yn y maes clyweledol hefyd o fantais. Does dim tâl ond fe anrhydeddir unrhyw gostau perthnasol.

  Os ydych chi’n meddwl y gallech gyfrannu at ddatblygiad C21 yn y modd hwn neu mewn ffyrdd eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy’r manylion cyswllt canlynol:

  Cristnogaeth21@gmail.com                   07966 936297

  www.cristnogaeth21.cymru

   (Elusen gofrestredig: 1011618).

   

  Continue reading →

  Ionawr 12, 2022
 • Datganiad Tai C21

  DATGANIAD TAI CRISTNOGAETH 21 

   

  Mae Cristnogaeth 21, y mudiad blaengar sydd am symud achos Cristnogaeth rhyddfrydol ymlaen yng Nghymru, yn croesawu’r cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Croesawir yn arbennig y bwriad i wynebu her yr ail gartrefi a thai gwyliau a’r diffyg tai fforddiadwy sydd ar gael i bobl yn eu cynefin.  

  Rydym yn awyddus i weld yr enwadau crefyddol, y Cymdeithasau Tai a Llywodraeth Leol hefyd yn chwarae eu rhan yn y mater hollbwysig hwn. Byddwn yn ymroi i gryfhau’r cyswllt rhwng y cyrff hyn a mudiadau eraill, megis Housing Justice Cymru, i weld sut y gall adeiladau a thir ein capeli a’n heglwysi gael eu defnyddio i ddarparu cartrefi, ynghyd â darparu lleoedd o addoliad addas ar gyfer ein dyddiau ni. 

   

  Continue reading →

  Rhagfyr 1, 2021
 • Cryfhau mesurau COVID yn sgil Omicron

  Diweddariad i’r rheoliadau, 22 Rhagfyr 2021

  Papur briffio Cytun

  COVID 19 – Papur Briffio – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru | Churches Together in Wales (cytun.co.uk)

  Datganiad byr Llywodraeth Cymru

  Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro | LLYW.CYMRU

  Continue reading →

  Rhagfyr 22, 2021
 • Cynllun Golud

  Lansio cynllun Golud.

  Golud. Trysori ffydd a bywyd. Byw gyda dementia.

  (gweld y fideo ar safle youtube)

  Continue reading →

  Hydref 3, 2021