Steve Chalke

Steve Chalke
yn cael ei holi gan Huw Spanner (Rhan 1)

Huw Spanner

Steve Chalke, mae’r hyn rydych wedi’i gyflawni yn eithriadol, fel Gweinidog gyda’r Bedyddwyr yn eglwys Oasis, Waterloo, yn Llundain; fel sylfaenydd ac arweinydd Oasis Trust, sy’n un o elusennu mwyaf Prydain bellach; fel Ymgynghorydd i’r Cenhedloedd Unedig ar Fasnachu Pobl (Human Trafficking); ac fel awdur llwyddiannus iawn. Beth sydd i’w gyfrif am eich llwyddiant? Ai mater o gryfder cymeriad ac egni neu …?

Steve Chalke

Na, hyn: ym mhob ffordd posibl y gallwch ddefnyddio’r gair ‘iachawdwriaeth’ / gwaredu /fy mod wedi fy ‘arbed’, fy ‘achub’ – dyna, yn y bôn yw’r eglurhad.

Pan oeddwn yn 14 oed, syrthias mewn cariad â merch oedd yn mynd i’r ysgol ramadeg (sec-mod oedd fy ysgol i !) a doedd pawb ddim yn cael cerdded i lawr y stryd lle roedd yr ysgol ramadeg! Yr unig le y gallwn ei gweld oedd yng nghlwb ieuenctid capel y Bedyddwyr lleol yn Croydon. Felly dechreuais fynd yno. Yna dywedodd ffrind wrthyf nad oedd y ferch ddim yn fy ffansïo o gwbwl ac nad oedd hyd yn oed wedi sylwi arna i. Roedd clywed hynny’n ddigwyddiad poenus i mi ac wrth gerdded adre y noson honno – ar hyd stryd oedd yn rhedeg yn gyfochrog â chae pêl-droed Crystal Palace, meddyliais, ‘Tydi hi ddim isio fi! Mae mywyd yn ddibwrpas.’ Dyna oedd yn mynd trwy fy meddwl! Ond meddyliais hefyd, ‘Tydw i ddim yn mynd i’r clwb ieueuctid yna eto.’ Ond meddyliais wedyn, ‘Mae be maen nhw’n ei ddweud wrtha i yn y capel yn gwneud mwy o sens na’r hyn maen nhw’n ei ddweud yn yr ysgol. Yn yr ysgol roedd rhai athrawon yn dweud na wnawn ni (plant y sec-mod) ddim ohoni ac na fydd yna fawr o le i rai fel ni yn ein cymdeithas. Ond yn y capel roeddent yn dweud ein bod wedi ein creu ar ddelw Duw a bod yna bosibiliadau mawr i ni.’ A chofiaf feddwl yn glir y diwrnod hwnnw: ‘Wel, efallai nad oes fawr yn fy mhen i, ond tydw i ddim yn stupid. Rydw i am ddal i fynd i’r capel … ac rydw i am fod yn Gristion, ac os bydda i’n Gristion, bydd hynny’n mynd bwysicach na dim. Rydw i am dreulio gweddill fy mywyd – rydw i’n cofio meddwl hynny’n glir – yn dweud wrth bobl am Iesu. Ac ar ôl tyfu, rydw i am fod yn arweinydd eglwys ac rydw i am sefydlu ysgol a hostel ac ysbyty i bobl y dywedwyd wrthynt nad oedd fawr o werth iddynt ac nad oes lle iddyn nhw. Rydw i am ddweud stori hollol wahanol wrthyn nhw!’

Hwnnw oedd y diwrnod neu’r digwyddiad achubol i mi. Nid dweud yr ydw i fod golau wedi fflachio a bod bywyd wedi bod yn braf ers hynny. A dweud y gwir, mae bywyd wedi bod yn ddipyn o ymdrech, os nad brwydr. Ond roeddwn yn teimlo fy mod wedi cael fy arbed, fy rhyddhau. Tan hynny doeddwn i ddim ond yn dipyn o riff-raff. … A pham ysgol a hostel ac ysbyty? Wel, pan oeddwn yn 15 oed, bob nos Wener fe fyddwn i’n mynd i orsaf Charing Cross, lle roedd y digartref (‘tramps’ y dyddiau hynny) yn byw ‘underneath the arches’. Roedd Mam yn gwneud brechadanau a dau lond fflasg o gawl i mi, ac roeddwn i’n siarad â’r tramps wrth gynnig rhywbeth iddynt.

 (Dyfyniad, trwy ganiatâd Huw Spanner, o gyfweliad rhyngddo a Steve Chalke yn 2013.)

Sefydlodd Steve Chalke Ymddiriedolaeth Oasis yn 1985, yn wreiddiol er mwyn agor hostel i’r digartref yn ne Llundain. Erbyn hyn mae 5,000 o staff a gwirfoddolwyr yn gyfrifol am 50 o ysgolion, 30,000 o fyfyrwyr, a nifer o brosiectau tai ac iechyd. Mae Oasis wedi datblygu yn grŵp o elusennu sy’n gweithredu yn Ewrop, Asia, Affrica a Gogledd America. Yn 1996 dechreuodd Chalke Oasis Media (‘integrated communications agency’), yn 1997 sefydlwyd Parentalk ac yn 2001 sefydlwyd Faithworks. Derbyniodd Ddoethuriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Sheffield a’r MBE am ei gyfraniad i waith cymdeithaseg gynhwysol ac i gyfiawnder. Mae wedi cyhoeddi 40 o lyfrau.

I ddod eto yn Agora …

Steve Chalke, aelod o’r Gynghrair Efengylaidd, ac awdur y gyfrol ddadleuol The Lost Message of Jesus, a arweinodd at ei ddiarddel o’r Gynghrair, oherwydd iddo ‘wyro o’r ffydd Efengylaidd’.

Yn rhan 2: Steve Chalke yn trafod The Lost Message of Jesus

Fe fydd Steve Chalke yn arwain Cynhadledd Cristnogaeth 21 yng Nghaerdydd ar Fedi 12ed ac yn cyflwyno’i gyfrol ddiweddaraf: The Lost Message of Paul.