Archif Tag: cyfweliad

Anna Jane Evans

Cyfweliad gydag Anna Jane Evans, Cadeirydd Cristnogaeth21

Dechreuodd Anna Jane ar ei gwaith fel gweinidog yng Nghaernarfon a’r Waunfawr ym mis Gorffennaf 2020, ar ôl deunaw mlynedd o weithio fel cydlynydd gwaith Cymorth Cristnogol yng ngogledd Cymru. Cyn hynny bu’n gweithio drwy’r Eglwys Bresbyteraidd efo plant ac ieuenctid yn y Rhondda ac yn Eglwys Noddfa, Caernarfon. Hi yw Cadeirydd Cristnogaeth21.

 1. Disgrifiwch eich magwraeth, ac unrhyw ymwneud â chapel neu eglwys, neu fywyd ffydd yn ystod eich plentyndod.

Magwraeth o fynd i’r capel yn selog fel teulu bob bore Sul – heb fawr o ddewis yn y mater, ond cymryd yn ganiataol mai dyna oedd y peth normal ac iawn i’w wneud. Dweud adnod yn rhan o’r gwasanaeth a’r drefn, ac er mod i’n syrffedu ar y pryd ar gael pregethwyr/gweinidogion yn ein canmol am ddysgu adnodau a dweud pa mor werthfawr oedd hynny, rhaid cyfaddef bod eu profiad hwy’n fyw i mi hefyd erbyn hyn!
 
2. Oedd yna achlysur neu ddigwyddiad yn eich bywyd a daniodd eich diddordeb ym materion ffydd?

Dwi’n cofio diflastod llwyr mewn rhyw oedfa a gofyn yn ddigywilydd i un o’r blaenoresau ar ddiwedd y gwasanaeth pam oedd hi’n boddran dod bob Sul. Mi wnaeth symlder a sydynrwydd ei hateb fy ysgwyd: ‘achos mai Duw ydi o’.

O edrych yn ôl, roedd ffyddlondeb a chysondeb pobl y capel yn ffactor – yr arferiad mor gryf, ac eto rhyw ddyfnder ac ystyr ynddo oedd yn codi cwestiynau a chywreinrwydd. Dwi’n teimlo’n hynod ddyledus i’r dylanwadau cynnar yna osododd batrwm a disgwyliadau cadarn – ac yn dal i gredu bod grym arferiad yn gallu bod yn gynhaliaeth drwy stormydd pan ydan ni ’mond jest yn llwyddo i ddal gafael yn rhywbeth.
 
3. Sut fyddech chi’n disgrifio ble y’ch chi ar hyn o bryd o ran eich gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol?

Duw Emaniwel – mae o mor agos atom fel nad ydym yn ei weld yn aml iawn gan ein bod yn chwilio amdano yn rhywle arall. Perthynas sy’n dyfnhau – ac yn gallu bod yn rhwystredig o bigog ar adegau ond yn orfoleddus o olau ar droeon eraill. Mae’r syniad o Dduw yn ein galw ac yn ein casglu ynghyd yn un sy’n taro tant cryf i mi ynghanol arwahnarwydd ac unigrwydd y Covid. Dyhead am i ni, wrth drio agosáu at Dduw, agosáu at ein gilydd – o fewn ein cymunedau lleol ac yn fyd-eang fel dynoliaeth a chreadigaeth.
 
4.  Sut cyrhaeddoch chi ble y’ch chi nawr yn eich bywyd?

Y peth ola o’n isio’i neud oedd mynd i’r weinidogaeth – ond, rywsut mae’n teimlo mod i yn y lle iawn er gwaetha hynny. Mae hi wedi bod yn daith droellog ar brydiau, ond dwi wedi ymwneud â bywyd yr eglwys gydol fy mywyd ac wedi cael cyfleon a phrofiadau godidog drwy’r gwaith plant ac ieuenctid, yn y Rhondda ac yn Eglwys Noddfa – ac wedyn yn fy rôl efo Cymorth Cristnogol, ac mae’n hynod o braf cael ffocws mwy cymunedol a lleol i mywyd a ngwaith eto. Mae hynny wedi bod yn hynod o wir yn ystod y cyfnod clo a’r angen amlwg o fewn y gymuned am gefnogaeth a chynhaliaeth.
 
5. Beth yw’ch rhwystredigaethau mwyaf a’r gobeithion mwyaf sydd gyda chi o ran bywyd eglwysig yng Nghymru heddiw?

Dwi’n rhyw deimlo bod ’na chydig o ‘identity crisis’ yn yr eglwys ynglŷn â beth/pwy ydi hi o fewn y gymuned: ai jest enw ar adeilad ydi Seilo/Bethel/Engedi ac ati, ’ta cymuned o bobl o fewn y gymuned ehangach sy’n halen ac yn oleuni. I raddau, dwi’n meddwl bod y gymuned eglwys wedi chwalu i fod yn unigolion – llawer iawn ohonynt yn gweithio’n dawel ac yn ddiwyd ar bob math o lefel yn y gymdeithas, ond heb, o reidrwydd, weld hynny fel rhan o’u galwad fel aelodau Eglwys Crist. Ac mae’r ochr gymunedol o drefnu a chydlynu wedi cael ei cholli nes bod yr eglwys yn edrych yn gwbl amherthnasol i’r gymuned ehangach sy’n credu mai jest adeilad ydi o lle mae pobl yn ????!
 
6.  I ble fyddwch chi’n troi am ysbrydoliaeth i’ch cynnal chi? Oes awduron, llenorion, cerddorion, artistiaid ayyb sy’n eich cynnal chi fyddai’n help i eraill wybod amdanyn nhw?

Dwi wedi cael blas mawr ar ddarllen llyfrau’r Esgob John Shelby Spong, ond hefyd mae dehongliad William R. Herzog o ddamhegion Iesu fel damhegion chwyldroadol wedi fy ysbrydoli – mae’n herio ac yn datod ein dehongliad dosbarth canol cyfforddus o eiriau a damhegion mwyaf cyfarwydd Iesu ac yn eu troi ar eu pen.

 1. Sut fyddech chi’n hoffi i bobl eich cofio chi?

 O gofio’r dylanwadau da sydd wedi bod arnaf fi fy hun, mi faswn yn licio i bobl gofio’r dal gafael a’r styfnigrwydd penderfynol sydd ei angen o dro i dro i fedru credu bod cariad yn ennill y dydd yn erbyn holl erchylltra a negyddiaeth dywyll ein byd ni heddiw. Rhannodd rhywun gerdd Maya Angelou ‘Continue’ ar Facebook a dwi wedi ei chyfieithu:

Ceir y gerdd wreiddiol yma

‘Parhau’       

gan Maya Angelou (ysgrifennwyd yn wreiddiol fel anrheg pen-blwydd i Oprah Winfrey)

Ar ddydd dy eni
llanwodd y Creawdwr storfeydd a hosanau di-rif
ag ennaint drud
tapestrïau cywrain
a hen ddarnau arian o werth anhygoel,
trysor fyddai’n deilwng o waddol brenhines
gosodwyd hwy o’r neilltu ar dy gyfer.
ar dy ben dy hun
gyda ffydd a gobaith yn arfogaeth

A heb wybod am y cyfoeth oedd yn dy ddisgwyl
torraist drwy waliau cryfion
tlodi
a llacio cadwynau anwybodaeth
oedd yn bygwth dy lethu er mwyn
cerdded
yn Wraig Rydd
i ganol byd oedd dy angen.

Fy nymuniad i ti
yw y byddi’n parhau

parhau

i fod y person a’r ffordd wyt ti
i beri i fyd crintachlyd
synnu at dy weithredoedd caredig

parhau

i ganiatáu i hiwmor leddfu baich
dy galon dyner

parhau

mewn cymdeithas dywyll o greulon
i adael i bobl glywed mawredd
Duw yng nghloch dy chwerthin

parhau

i adael i’th huodledd
godi pobl i’r uchelderau
nad oeddynt ond wedi eu dychmygu

parhau

i atgoffa pobl bod
pawb gystal â’i gilydd
a bod neb yn is
nac yn uwch na chdi

parhau

i gofio blynyddoedd dy ieuenctid dy hun
ac i edrych yn ffafriol ar y colledig
a’r lleiaf, a’r unig

parhau

i roi mantell amddiffynnol
o gwmpas cyrff
yr ifanc a’r diamddiffyn

parhau

i gymryd llaw’r gwrthun
a’r afiach ac i gerdded yn dalog gyda hwy
ar y stryd fawr,
gall rhai dy weld a
chael eu hannog i wneud yr un peth

parhau

i blannu cusan gofal gyhoeddus
ar foch y gwael
a’r hen, a’r methedig
a chyfrif hynny’n
weithred naturiol a ddisgwylir ohonot

parhau

i gymryd diolchgarwch
fel clustog i benlinio arni
wrth ddweud dy bader
a boed i ffydd fod yn bont
a adeiledir gennyt i oresgyn y drwg
a chroesawu daioni

parhau

i beidio anwybyddu unrhyw weledigaeth
sy’n dod i ledaenu dy orwelion
a chynyddu dy ysbryd

parhau

i feiddio caru’n ddwfn
a mentro popeth
am y peth da

parhau

i arnofio’n hapus
ym môr y sylwedd diderfyn
a osododd gyfoeth o’r neilltu
ar dy gyfer
cyn i ti gael enw

parhau

a thrwy wneud hynny
bydd modd i ti ac i’th waith
barhau’n
dragwyddol

 

Geraint Rees

Cyfweliad gyda Geraint Rees

Mae Geraint yn frodor o’r Efail Isaf, ger Pontypridd. Ers cyfnod coleg yr ochr arall i Glawdd Offa ac fel athro yn Kenya, mae wedi treulio 35 mlynedd yn gweithio ym myd addysg yng Nghymru – fel athro, pennaeth ysgol ac ymgynghorydd polisi. Ar hyd ei fywyd bu’n weithgar yn ei eglwys leol a bu’n ymddiriedolwr am gyfnod gyda PCN, y Progressive Christianity Network. Ei ddiddordebau pennaf yw hanes a materion cyfoes, cerdded a byd natur, crefydd a cherddoriaeth o bob math. Mae’n aelod o’r Wal Goch.

 1. Disgrifiwch eich magwraeth, ac unrhyw ymwneud â chapel neu eglwys, neu fywyd ffydd yn ystod eich plentyndod.

Moment allweddol fy magwraeth oedd symudiad y teulu o orllewin Cymru i’r Efail Isaf, ger Pontypridd, pan o’n i’n 6 oed. Roedd fy nhad wedi bod yn weinidog cyflogedig, llawn amser, ar gapel yng Nghastell-nedd ac yn gwneud gwaith ieuenctid bywiog iawn gyda chriw mawr o bobl ifanc. Bu tipyn o rwystredigaeth o ran ei waith gyda’r bobl ifanc o’r strydoedd a’r priffyrdd, gan nad oedd fawr o ddiddordeb gan yr eglwys yn y gwaith hwnnw. Penderfynodd fy rhieni symud o’r weinidogaeth lawn amser a daeth dad yn athro yn y de-ddwyrain, a setlo yn yr Efail Isaf. O fewn dim, roedd fy rhieni wrthi’n gweithio fel gwirfoddolwyr i gryfhau’r achos yn yr Efail Isaf, a fu cyn hynny mewn perygl o gau.  

Sefydlwyd cynulleidfa Saesneg newydd yn y capel, er mwyn caniatáu i’r oedfaon Cymraeg fod yn gwbl Gymraeg, ac aeth dad ati gyda chefnogaeth aruthrol gan fy mam i sefydlu dwy gynulleidfa ochr yn ochr, i wasanaethu’n cymuned ddwyieithog. Bues i’n rhan o’r ddwy gynulleidfa trwy gydol fy mhlentyndod, gyda ffrindiau plentyndod yn mynd i’r cwrdd Saesneg, a byddwn yn mynd i’r cwrdd Cymraeg yng nghwmni oedolion, gan amlaf. Yn y cwrdd Saesneg roedd yr hwyl mwyaf. Erbyn i fi fod yn 14/15 oed, fi oedd organydd y cwrdd hwnnw a thrwy’r gynulleidfa honno roeddwn yn cael gwyliau hwyliog, blynyddol a bywyd cymdeithasol llawn iawn.

Yr hyn ddysgodd fy mhlentyndod i mi oedd nad oedd bod yn ‘rhy brysur’ yn esgus am beidio gwneud cyfraniad i fywyd eglwys, ac nad gwaith i rywun cyflogedig yw gweinidogaethu – mae’n fenter i’r holl saint.

 1. Oedd yna achlysur neu ddigwyddiad yn eich bywyd a daniodd eich diddordeb ym materion ffydd?

Pan o’n i’n ddisgybl chweched dosbarth, roedd cynhadledd Ysgol Haf yr Ysgol Sul yn Aberystwyth ar ddiwedd Awst yn rhan pwysig o’m bywyd. Y gweinidogion, Gwilym Ceiriog, TJ Davies, Nennog Davies, Ieuan Davies a fy rhieni oedd y chwaraewyr allweddol – gyda Margaret Jones, Chwilog, yn cadw’r cyfan i fynd. Yno, roedd llawer o hwyl di-gwsg, ac ambell sesiwn o ddwys ystyried. Yn 1980 roedd siaradwr yno o’r enw John Jeffreys a gafodd ddylanwad penodol iawn arnaf. O’i fagwraeth Iddewig deuluol, fe gwympodd John i mewn i fywyd yn gaeth i gyffuriau gan gael cyfnod yng ngharchar Caerdydd, lle daeth o dan ddylanwad TJ. Aeth John ymlaen i weithio i Gymdeithas y Beibl yn nwyrain Affrica. Fodd bynnag, roedd gwrando arno ef yn esbonio treigl ei fywyd, a gosod her i bob un i benderfynu pwy oedd y meistr ar ein bywyd a’n gwerthoedd yn her a wnaeth fy arwain i wneud penderfyniad penodol iawn. Ar yr un pryd, ro’n i’n darllen gweithiau Morgan Llwyd a’i gefndir yn yr ysgol, a bu’r dylanwad hwnnw yn un o bwys hefyd. 

 1. Sut fyddech chi’n disgrifio ble y’ch chi ar hyn o bryd o ran eich gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol?

Ar hyd y blynyddoedd, ymrwymiad i Iesu Grist sydd wedi bod yn yrrwr penna fy mywyd ysbrydol. Dwi ddim yn un sy’n gallu gwneud synnwyr o Dduw cosmif, allan yno. Dwi ddim chwaith yn gredwr mewn Duw sy’n ymyrryd yn y byd hwn, ond trwy waith pobl. Rwy’n tybio y byddai nifer yn fy nisgrifio fel hiwmanist Cristnogol. Roedd gweld pobl mewn eglwysi Americanaidd yn cynnal cyrddau gweddi i helpu Donald Trump i wyrdroi canlyniad yr etholiad yn America yn codi ias arna i – y syniad fod Duw rywffordd yn gallu newid canlyniad etholiad wedi i’r etholiad ddigwydd. Ond dyna ble mae’r gred o Dduw sy’n ymyrryd yn arwain, onid e?

 1. Sut cyrhaeddoch chi ble y’ch chi nawr yn eich bywyd?

Yn 20 oed, fe es i weithio fel athro yn Kenya. Yno fe welais dlodi difrifol, a chael fy nghyflwyno i grefydd na welais i erioed cyn hynny. Roedd dylanwad efengyliaeth Americanaidd ddrygionus a niweidiol yno o ran crefydd yr ‘health and wealth’ – h.y. bod dilyn Iesu yn addo cyfoeth ac iechyd, a bod afiechyd a thlodi yn arwyddion o fethiant ysbrydol. Fe welais bobl oedd bron yn llwgu’n ddyddiol, tra oedd efengylwyr Americanaidd mewn ceir mawr a thai crand yn Nariobi yn codi arian ar y tlodion i ddangos ffilmiau cenhadol ar sgriniau mawr yn yr awyr agored yng nghefn gwlad. 

Fe greodd hyn siniciaeth ddifrifol ynof mewn crefydd o ryw fath arbennig – y ‘pie in the sky when you die’, a hefyd y sylweddoliad fod gosod ein gobeithion mewn rhyw Dduw ‘allan fanna’ yn beryglus. Ar y llaw arall, fe welais haelioni arbennig gan ddilynwyr Iesu Grist, a hunanaberth ar raddfa enfawr i leddfu dioddefaint pobl ar waelod pentwr economi’r byd. Yn 20 oed, roeddwn yn gwybod lle roedd fy ngobaith yn gorwedd. 

Rwy wedi bod yn ffodus i briodi gwraig sydd wedi tyfu trwy’r un profiadau bywyd, ac wedi ymrwymo yn yr un ffordd i bethau’r ffydd. Mae hynny yn help aruthrol. Cwrddon ni yn y flwyddyn gyntaf yn y brifysgol, ac fe ddatblygon ni gyda’n gilydd trwy’r amrywiaethau o grefydd stiwdants i Gristnogaeth oedolion. 

 1. Beth yw’ch rhwystredigaethau mwyaf a’r gobeithion mwyaf sydd gyda chi o ran bywyd eglwysig yng Nghymru heddiw?

Mae llawer o fywyd eglwysig yng Nghymru yn cael ei ddiffinio, nid gan yr ymdrech i gyflwyno Iesu Grist, ond yn hytrach i gyflwyno ffosil diwylliannol Cymreig o oes Fictoria. Bydd raid claddu hwnnw cyn y gallwn weld ein ffordd ymlaen. 

 1. I ble fyddwch chi’n troi am ysbrydoliaeth i’ch cynnal chi? Oes awduron, llenorion, cerddorion, artistiaid ayyb sy’n eich cynnal chi fyddai’n help i eraill wybod amdanyn nhw?

Y we: tudalennau Kissing Fish, John Pavlovitz, Mark Sandlin a Fans of John Shelby Spong ar Facebook. Ac C21, wrth gwrs.

Llyfrau: Marcus Borg a John Shelby Spong wedi bod yn ysbrydoliaeth bur i mi ers rhai blynyddoedd. 

Dylanwad creiddiol, bron, gydol fy mywyd fu Gŵyl Greenbelt. Bob blwyddyn, yn tynnu bwyd, gwyddoniaeth, comedi, cerddoriaeth, diwinyddiaeth, economeg, cymdeithaseg, elusen, gweithredu, theatr, acrobateg a phopeth arall at ei gilydd wrth geisio ymateb yn gyfoes i heriau’r efengyl Gristnogol. Cymaint o ddoethineb yno, ac erbyn hyn yn ŵyl i bawb o 8 i 80 oed.

Cerddoriaeth: Y bardd gerddor o Canada, Bruce Cockburn, yw fy arwr artistig. Wrth ysgrifennu’r atebion hyn, rwy’n gwrando ar Martyn Joseph yn gwneud cyngerdd byw ar Facebook. Bu ef yn rhan o fy nhrac sain hefyd ers tua 1984.

 1. Sut fyddech chi’n hoffi i bobl eich cofio chi?

Mae mynwentydd yn llawn pobl nad oes neb yn gwybod pwy ydyn nhw wedi 60 mlynedd. Does dim rheswm i gredu y byddaf yn wahanol. 

Elin Maher

 

Cyfweliad Elin Maher

Mae Elin Maher yn byw yng Nghasnewydd erbyn hyn ac er bod ei gwreiddiau’n ddwfn yng Nghlydach, Cwmtawe, bu’n byw yn Ffrainc ac yn Iwerddon am gyfnodau yn ystod ei bywyd, gan ymgartrefu yng Nghasnewydd ugain mlynedd i eleni. Mae’n briod ag Aidan, sy’n Wyddel ac wedi dysgu Cymraeg, ac yn fam i Rhys, Ioan ac Efa. Mae’n un o dri arweinydd yn Eglwys Mynydd Seion, Casnewydd, ac mae’n gweithio fel ymgynghorydd iaith ac addysg ac i fudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

 1. Disgrifiwch eich magwraeth, ac unrhyw ymwneud â chapel neu eglwys, neu fywyd ffydd yn ystod eich plentyndod.

Merch y mans ydw i. Roedd dad, y Parch Gareth Thomas, yn weinidog yng nghapel yr Annibynwyr, Hebron, Clydach, yng Nghwm Tawe, ac felly roedd mynd i’r capel yn achlysur cyfarwydd iawn a’r gymuned o gwmpas y capel oedd y gymuned y tyfais i fyny yn eu cwmni. Profiad hynod freintiedig a hapus iawn. Roedd tad-cu yn weinidog; mae fy ewythr a fy nghyfnither yn weinidogion a’m llystad yn weinidog, felly does dim dianc!

 1. Oedd yna achlysur neu ddigwyddiad yn eich bywyd a daniodd eich diddordeb ym materion ffydd?

Wnes i ddim wir ystyried yr hyn oedd fy ffydd yn ei olygu i mi tan i mi fod yn oedolyn ifanc, siŵr o fod – er fy mod i wedi credu erioed. Bu chwilio mawr i’m ffydd wrth briodi gan fod fy narpar ŵr yn Wyddel ac yn Babydd. Roedd angen cyfarwyddo â thraddodiad gwahanol a oedd yn gallu bod yn heriol i mi. Roedden ni’n cael trafferth cyfarwyddo â threfn yr offeren a’r eglwysi oedd yn llawn cerfluniau a’r arogldarth.

Roedd angen trafod nifer o agweddau wrth drefnu’r briodas hefyd, gan fod angen i ni gael caniatâd yr Esgob i’r gŵr briodi mewn capel! Diolch i’r drefn, roedd yr Esgob yn ffrind ac yn athro i’r gŵr, ac yn bendant o flaen ei amser ymysg esgobion Catholig Iwerddon. Willie Walsh yw ei enw a bu’n flaenllaw iawn yn esgor perthynas gadarnhaol rhwng yr eglwys Gatholig a’r eglwys Brotestannaidd yn esgobaeth Killaloe ac yn arwain ar sicrhau llwybr esmwyth i gyplau oedd am briodi o’r naill draddodiad a’r llall. Erbyn hyn, does dim byd anarferol o gwbl am hyn, ond ar y pryd yr oedd yn torri tir newydd ac yn corddi cymdeithas hefyd. Roedd hyn, a chanfod cartref a theulu ysbrydol newydd, annisgwyl yn Eglwys Anglicanaidd St Mary’s yn Carrigaline, ger Cork, yn ddechreuad ar y rolycostyr ffydd mwyaf erioed a dwi’n dal i fod yn y cerbyd!

 1. Sut fyddech chi’n disgrifio ble y’ch chi ar hyn o bryd o ran eich gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol?

‘Duw, cariad yw’ yw’r adnod sydd yn fy nghynnal i o ddydd i ddydd. Symlrwydd yw’r hyn dwi’n chwilio amdano erbyn hyn, ac felly dwi’n ceisio byw’r cariad hwnnw bob dydd. Dyna sut y byddaf yn esbonio fy ffydd i eraill hefyd. Dwi’n gorfod atgoffa fy hunan fy mod innau’n haeddiannol o’r cariad hwnnw hefyd weithiau!

 1. Sut cyrhaeddoch chi ble y’ch chi nawr yn eich bywyd?

Cefais fagwraeth hapus a chariadus, a dwi wedi cael fy amgylchynu â phobol garedig a chefnogol ar hyd fy mywyd. Mae gen i graig o ŵr a thri o blant sydd yn fy nghynnal ar y ddaear ac wedi gwneud ers dros 25 mlynedd. Daeth gwaith y gŵr, Aidan, â ni i Gasnewydd 20 mlynedd yn ôl ac yma yr ydym o hyd – nid heb unrhyw her, ond mae wynebu heriau gyda’r bobl iawn yn help.

 1. Beth yw’ch rhwystredigaethau mwyaf a’r gobeithion mwyaf sydd gyda chi o ran bywyd eglwysig yng Nghymru heddiw?

Enwadaeth yw un o fy rhwystredigaethau. Dwi’n methu deall ein bod ni’n parhau yng Nghymru i fod mor rhanedig. Ydyn ni’n barod i golli ein teulu Cristnogol oherwydd enwad? Y peth arall yw nad ydym yn siarad am ein ffydd ddigon gyda phobl y tu hwnt i’n cylchoedd ffydd. Mae ofn ymddangos yn wahanol yn bandemig yn ein plith! Pam ein bod mor amharod i rannu’r cariad mwyaf a ddangoswyd i ni erioed? 

 1. I ble fyddwch chi’n troi am ysbrydoliaeth i’ch cynnal chi? Oes awduron, llenorion, cerddorion, artistiaid ayyb sy’n eich cynnal chi fyddai’n help i eraill wybod amdanyn nhw?

O mam bach! Lle i ddechrau gyda hyn! Dwi’n bilipala ac yn cael fy ysbrydoliaeth o bob man! Dwi’n ffan mawr o Ann Griffiths a’i hemynau. Mae geiriau ‘Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd’ (cerddoriaeth Theatr Maldwyn) yn briodas berffaith rhwng gair a cherddoriaeth, a dwi’n credu y byddai Ann yn hoff iawn o’r cyfuniad hwn. Roedd Ann yn amlwg dros ei phen â’i chlustiau mewn cariad!

Mae cerddoriaeth o bob math yn fy nghynnal heb os nac oni bai, ac mae’n dibynnu ar fy mŵd ar y pryd beth fydd yn fy nghryfhau ar wahanol adegau – weithiau’n Abba, Caryl Parry Jones neu Josh Groban. Mae cerddoriaeth ffilm hefyd yn fy nghynnal, fel ‘Gabriel’s Oboe’ o ffilm The Mission, neu gyfansoddiadau Hans Zimmer. Mae gweithiau clasurol hefyd yn fy ysgogi, o Mozart, Verdi a Mahler i ambell beth mwy modern hefyd.

Dwi’n hoff o ddarllen barddoniaeth o bob math. Dyw Salmau Cân Newydd, Gwynn ap Gwilym, a’r gyfrol Geiriau Gorfoledd a Galar gan D. Geraint Lewis byth yn bell o’r ddesg. Dwi’n mwynhau darllen gwaith Rob Bell hefyd ac wrthi’n ailddarllen Everything is Spiritual ar hyn o bryd. Cefais y profiad o fynd i wrando arno ym Mryste ychydig yn ôl, a chael fy ysbrydoli ganddo a’i ffordd syml ond hollol drawiadol o dynnu fy nhraed yn ôl yn sownd i’r ddaear wrth i’r byd a’i bethau geisio fy hudo a’m denu i bob cyfeiriad. 

 1. Sut fyddech chi’n hoffi i bobl eich cofio chi?

     Fel hen fenyw fywiog. Mae lot o waith i’w wneud o hyd!

Cyfweliad: Catrin Elis Williams

Catrin Elis Williams

Yn wreiddiol o Fynytho ym Mhen Llŷn, mynychodd Catrin brifysgolion Manceinion ac Abertawe ac mae bellach yn feddyg teulu ym Mangor. Mae’n byw ar gyrion y ddinas gyda’i phriod (sy’n llawfeddyg) a’u tri mab, yr hynaf ohonynt yn byw â chyflwr awtistiaeth. Mae’n mwynhau canu mewn côr ac yn brysur yn ei chymuned.

 1. 1. Disgrifiwch eich magwraeth, ac unrhyw ymwneud â chapel neu eglwys, neu fywyd ffydd yn ystod eich plentyndod …

Roedd fy magwraeth yn un capelgar tu hwnt – capel dair gwaith ar y Sul, am 10am, 2pm a 5.30pm, yn ogystal â chyfarfodydd plant yn ystod yr wythnos. Roeddem yn byw dafliad carreg llythrennol o Gapel Horeb (Annibynwyr) ym Mynytho, Pen Llŷn, a’r achos yn gwbl hanfodol i’r teulu ers cenedlaethau.

 1. Oedd yna achlysur neu ddigwyddiad yn eich bywyd a daniodd eich diddordeb ym materion ffydd?

Doedd yna ddim digwyddiad o bwys a wnaeth ffydd a chrefydd yn bwysig i mi. Roedd y ffaith bod gweithgaredd y capel mor bwysig i’r teulu oll yn ei wneud yn rhan gwbl greiddiol o’m cynhysgaeth, o’r crud.   

 1. Sut fyddech chi’n disgrifio ble y’ch chi ar hyn o bryd o ran eich gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol?

Oherwydd bod fy magwraeth yn y fath awyrgylch gapelgar wedi fy ffurfio fel person yn ddi-os dros y blynyddoedd, mae’r teyrngarwch dwfn hwnnw yn debyg i deyrngarwch i’r iaith Gymraeg, neu i deulu neu i ardal. O ran gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol, mae’n rhaid imi gyfaddef nad yw’n rhywbeth sydd ar fy meddwl yn barhaus – rwy’n dueddol o’i gymryd yn ganiataol, gan wybod yn fy nghalon y bydd Duw a’m ffydd yno imi ar amserau mwy heriol bywyd. Neu’r amseroedd braf hefyd – mae diolch i Dduw yn dod yn naturiol!

 1. Sut cyrhaeddoch chi ble y’ch chi nawr yn eich bywyd?

Dwi wedi cyrraedd lle’r ydw i mewn bywyd rŵan trwy benderfyniad o oed ifanc mai ’nôl yn sir fy mebyd oeddwn i eisiau bod, ac o wybod o oed ifanc hefyd beth a deimlwn oedd fy ngalwedigaeth i fod. Rwy’n ei ystyried felly yn gyfuniad o waith caled a lwc – cael a gallu dilyn cwrs meddygaeth, a gallu cael swydd wedyn sydd â’r oriau a’r lleoliad sy’n gweddu i’r dim i mi a’r teulu. Mae’r fagwraeth gapelgar a gefais heb os yn rhan o’r dynfa gref honno yn ôl i Wynedd.

 1. Beth yw’ch rhwystredigaethau mwyaf chi a’r gobeithion mwyaf sydd gyda chi o ran bywyd eglwysig yng Nghymru heddiw?

Mae Covid yn bendant wedi bod ac yn parhau i fod yn llyffeithar anferthol i waith capeli ac eglwysi yng Nghymru a thu hwnt, ac mae’n loes gennyf feddwl bod pob math o ddiwylliant Cymraeg ehangach am ddioddef yn y tymor hir. Mae pobl yn datblygu arferion newydd dros gyfnod o fisoedd, ac mae’n bosib na fydd y dynfa’n ôl i’n haddoldai yn ddigon cryf iddynt ddychwelyd i’w sefyllfa flaenorol, heb sôn am obeithio cryfhau ymhellach. Er gwaetha’r ffaith bod technoleg yn help i’n cadw mewn cysylltiad â’n haddoli gyda chwmnïaeth rithiol cyd-aelodau, mae colli cydganu yn rhwystredigaeth fawr i mi. Mae canu emynau wedi bod yn rhan enfawr o addoli inni fel teulu erioed, ac mae’r orfodaeth inni ei hepgor ar hyn o bryd yn lleihau’r gorfoledd a ddaw o addoli, i mi.

Y gobaith yw bod yr amser ychwanegol mae sawl un wedi ei gael dros y misoedd diwethaf wedi arafu rhywfaint ar ein bywydau bob dydd, a chaniatáu i bobl feddwl am ystyr ein bywydau a sut y gall ffydd yn Nuw ein cynnal a’n cryfhau. Dros gyfnod Covid rydym wedi bod yn dystion i weithredoedd da ac awydd pobl i helpu eraill – gobeithio bydd yr awydd a’r gweithredoedd hynny yn parhau.

 1. I ble fyddwch chi’n troi am ysbrydoliaeth i’ch cynnal chi? Oes yna awduron, llenorion, cerddorion, artistiaid ayyb sy’n eich cynnal chi fyddai’n help i eraill wybod amdanyn nhw?

Mae Caniedydd yr Annibynwyr yn llyfr anhepgor sydd wrth law gen i bob amser, ac yn ddi-ffael yn ysbrydoliaeth. Y cyfuniad o eiriau ‘pobl go iawn’ – emynwyr sydd yn aml wedi profi treialon bywyd, ac emyn-donau y dysgais eu canu cyn imi ddysgu darllen, wir. Mae gwrando ar symffonïau ein cyfansoddwyr mawr yn ddihangfa sy’n codi’r ysbryd tu hwnt i bryderon ein bywydau bob dydd, a byddaf yn rhyfeddu o’r newydd bob tro ar ddawn greadigol y meistri hynny. Mae dadansoddi yn hytrach na chyfansoddi cerddoriaeth yn dod llawer haws i mi – does gen i ddim asgwrn creadigol yn unman! Ond mae cael gwerthfawrogi doniau eraill yn y fath faes yn achos gorfoledd ynddo’i hun.      

 1. Sut fyddech chi’n hoffi i bobl eich cofio chi?

Sut yr hoffwn i bobl fy nghofio – dyna gwestiwn nad ydw i erioed wedi meddwl amdano cyn hyn. Caredigrwydd ydi’r rhinwedd pennaf un, yn fy marn i, a’r gallu i roi eich hun yn sefyllfa rhywun arall (empathi, hynny yw). Y geiriau dwi’n gobeithio bydd fy mhlant yn eu cofio o’u magwraeth ydi ‘bydd yn ffeind’. Er cymaint yr hoffwn iddynt fod yn ddiwyd a doeth a sawl peth arall, caredigrwydd sydd bwysicaf o bell ffordd. Petawn i’n cael fy nghofio fel bod yn berson ffeind, bydd fy mywyd wedi bod yn un gwerth chweil!

Cyfweliad Eifion Wynne

Eifion Wynne 

Mae Eifion wedi byw yn Nyffryn Clwyd er pan oedd yn 3 oed. Mae’n 65 oed ac wedi ymddeol. Mae wedi gweithio mewn sawl maes, ond yn bennaf fel athro am dros chwarter canrif. Mae’n briod a chanddo ddau fab a phump o wyrion. Ei ddiddordebau pennaf yw’r sefyllfa grefyddol yng Nghymru heddiw, a materion cyfoes sydd yn y newyddion. Mae’n mwynhau cerdded a beicio hamddenol. 

 1. Disgrifiwch eich magwraeth, ac unrhyw ymwneud â chapel neu eglwys, neu fywyd ffydd yn ystod eich plentyndod …

Cefais fy ngeni dros y ffin yng Nghroesoswallt yn 1955. Ar y pryd roedd fy nhad yn weinidog gyda’r Presbyteriaid yng ngofalaeth Salem, Pentrefelin, Cymdu a Rhos y Brithdir yn Nyffryn Tanat. Mae’n debyg bod hyn yn egluro pam y cefais fy ngeni dros glawdd Offa!  Pan oeddwn yn 3 oed, derbyniodd fy nhad alwad a symud o Ddyffryn Tanat i Ddyffryn Clwyd, ac o Bentrefelin, fel petai, i Bentrecelyn ar gyrion coleg amaethyddol Llysfasi, ger Rhuthun. Erbyn hynny fi oedd y plentyn canol o dri o blant, gydag efeilliaid ar y ffordd! Cefais fy addysg gynradd yn Ysgol Pentrecelyn ac addysg uwchradd yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun.

O ran fy ymwneud â chapel, roedd yn rhan o batrwm bywyd i mi ers y dechrau. Roedd tŷ’r gweinidog (y mans) yn union drws nesaf i’r capel, a byddai magwraeth plentyndod cynnar yn troi o amgylch bywyd prysur y capel a’r ysgol bentrefol leol. Bryd hynny, rhaid oedd mynychu oedfaon, weithiau ddwywaith y Sul ac Ysgol Sul yn y prynhawn. Tipyn o gamp ar ysgwyddau fy mam, druan, oedd ceisio cadw trefn a pharatoi pump o blant ifanc i fynd i’r capel ar y Sul tra oedd fy nhad i ffwrdd yn aml yn pregethu.

Nid yn aml y byddem yn trafod ffydd fel y cyfryw yn blant ifanc. Rhaid oedd dysgu’r Rhodd Mam, bron ar y cof, a sefyll arholiad ysgrythurol ar y llyfryn bychan pan oeddwn yn ifanc iawn.  Yna, byddai’n rhaid eistedd arholiad ysgrythurol yn flynyddol mewn categori oedran gwahanol nes imi ddod yn ddigon hy ar fy rhieni i wrthod y fath loes, mae’n debyg.     

Rhaid bod fy magwraeth crefyddol cynnar wedi cael rhyw effaith arnaf, achos llwyddais i gael lefel O mewn Ysgrythur yn yr ysgol uwchradd!

Dechreuais feddwl am ffydd ac ati yn hwyrach yn fy arddegau pan euthum i’r Coleg Normal ym Mangor yn 1973, sef coleg yn benodol i hyfforddi athrawon bryd hynny.

 1. Oedd yna achlysur neu ddigwyddiad yn eich bywyd a daniodd eich diddordeb ym materion ffydd?

Wnaeth dim danio fy niddordeb mewn ffydd. Hyd heddiw, mynd a dod mae fy ffydd. Weithiau mae’n weddol gryf, dro arall yn wan. Golygfeydd nodedig a hynod fel ymddangosiad goruwchnaturiol yr enfys, tyfiant byd natur yn dilyn cynhesrwydd y gwanwyn a golygfeydd godidog sy’n datblygu’n raddol o hynny. Effeithiau nos a dydd, golau a thywyllwch – pethe felly sy’n peri i mi gredu bod yna rywun neu rywbeth tu draw yn rhywle.

Bûm mewn sawl cyfarfod gyda’r efengylwyr tra oeddwn ym Mangor, yn bennaf yn sgil fy nghariad neu fy mhriod erbyn hyn, a oedd yn cymryd ffydd mwy o ddifrif na fi. Wedi dweud hynny, rwyf wedi eu clywed yn doethinebu sawl tro, ac ni allaf yn fy myw â derbyn eu diwinyddiaeth a’u dehongliad unffurf o ddysgeidiaeth y Beibl.

Yn bur ddiweddar y deuthum i ddeall bod haenau gwahanol o efengylwyr, gyda rhai’n coleddu safbwyntiau mwy eithafol nag eraill. Yn gyffredinol, yn gam neu’n gymwys efallai, byddaf yn eu paentio â’r un brws, yn bennaf oherwydd y ffaith eu bod yn aml yn peri ymrannu addolwyr ac eglwysi gan wneud i rai cyd-addolwyr deimlo fel Cristnogion eilradd. Ceisiodd sawl un fy nghysuro trwy ddweud eu bod yn iawn cyn belled â‘u bod yn gynhwysol yn eu haddoliad. Rwy’n grediniol na all efengylwyr fyth fod yn gynhwysol. Ni allant fod felly gan eu bod yn dehongli’r Beibl yn llythrennol, a naw wfft i unrhyw un fyddai’n cynnig dehongliad gwahanol i’w dehongliad hwy.

 1. Sut fyddech chi’n disgrifio ble y’ch chi ar hyn o bryd o ran eich gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol?

 Mewn pregeth yng Nghapel y Tabernacl, Rhuthun, rai blynyddoedd yn ôl, dyfynnodd y diwinydd, y diweddar Barchedig Athro Gwilym H. Jones, Bangor, a fu am gyfnod byr iawn yn weinidog yn yr eglwys honno yn niwedd y 50au (cyn i’r Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth ei gipio oddi ar yr eglwys yn ddisymwth!) rywun oedd â gweledigaeth o Dduw fel: “Ffydd yw cred afresymol yn nhebygolrwydd yr amhosib.”    

Rhywbeth felly yw fy ngweledigaeth innau hefyd. Mae’n debyg bod raid i ni groesi i’r ochr draw cyn y caiff neb ohonom sicrwydd o Dduw.

Gallaf uniaethu’n haws efo ‘bywyd ysbrydol’ nag efo sicrwydd o fodolaeth Duw. Er bod cymaint o ddrygioni yn y byd, mae llawer mwy o ddaioni. Onid ydym wedi gweld hynny ar ei orau yn ystod y pandemig, gyda pharch ac ymwybyddiaeth o arwriaeth gweithwyr iechyd a gofal y GIG/NHS ynghyd â gofalwyr o bob math, boed yn rhai sy’n gofalu am anwyliaid bregus gartref neu pa le bynnag y maent. Mae enghreifftiau fel hyn yn sicr yn hybu ynof gred o rhyw fath mewn bywyd ysbrydol.    

Hefyd, yn ystod bywyd yn gyffredinol, mae gweld pob math o weithgareddau dyngarol e. e. gwirfoddolwyr yn gweithio mewn banciau bwyd, rhoddwyr tuag at y banciau hynny, ynghyd ag ymdrechion codi arian o bob math gan y cyhoedd tuag at elusennau ac ati yn gwneud i mi feddwl mai Duw sydd ar waith trwy ei bobl. 

 1. Sut cyrhaeddoch chi ble y’ch chi nawr yn eich bywyd?

Rwyf wedi cefnu ar grefydd gyfundrefnol Cymru bellach. Mae hyn yn sgil amryw o brofiadau, siomedigaethau a theimladau o anobaith.

Yn achos yr enwad y bûm yn aelod ohono, sef Eglwys Bresbyteraidd Cymru, gwelais natur yr enwad yn symud o weinidogion oedd yn gyffredinol yn rhyddfrydol eu diwinyddiaeth, i weinidogion, ar y cyfan, sy’n geidwadol o ran diwinyddiaeth. Gyda niferoedd gweinidogion yr enwad yn gostwng, penodwyd nifer o weithwyr cyflogedig, gyda’r mwyafrif ohonynt hwythau hefyd yn arddel safbwyntiau efengylaidd.

Daeth yn amlwg fod gan yr arweinyddion efengylaidd hyn grwsâd pwrpasol i drawsnewid y cyfundeb Presbyteraidd, a newid yr enwad i’w ffordd hwy o ddehongli safbwyntiau diwinyddol. Buan y deuthum i’r casgliad nad oedd diddordeb ganddynt mewn arwain cyfundrefn gynhwysol o ran diwinyddiaeth.

Rwy’n ddryslyd o ran y dehongliad presennol o statws cyflogaeth gweinidogion. Yn ôl a ddeallaf, nid ydynt yn gyflogedig ond yn cael eu disgrifio fel ‘dalwyr swydd’.

Fel arfer, gweithwyr sy’n codi eu cyflog eu hunain yw gweithiwr hunan-gyflogedig. Aelodau’r cyfundeb sy’n codi cyflogau gweinidogion.

O ran atebolrwydd, yn y byd seciwlar mae pawb sy’n gyflogedig ac yn derbyn arian o’r pwrs cyhoeddus yn atebol. Gan mai arian cyhoeddus sy’n cynnal y weinidogaeth, oni ddylai dylai enwadau gael yr un drefn o atebolrwydd ag sydd yn y sector cyhoeddus? Byddai atebolrwydd fel sydd yn y sector cyhoeddus yn gallu gwarchod enwadau gan sicrhau atebolrwydd petai rhywun yn gweithredu allan o drefn.

Credaf y gall disgwyliadau trwm o ran cyfraniadau cyfundebol gan aelodau fod yn rhwystr i unrhyw dwf posib. Rhaid gwylio nad yw eglwysi yn peri canfyddiad ymysg rhai sy’n llai cyfforddus eu byd mai cymdeithas i’r breintiedig ydynt.

Oherwydd hyn a rhesymau eraill, penderfynais na allwn barhau’n aelod o’r enwad.

 1. Beth yw’ch rhwystredigaethau mwyaf chi a’r gobeithion mwyaf sydd gyda chi o ran bywyd eglwysig yng Nghymru heddiw?

 Gan fod fy nghwpan yn aml yn hanner gwag yn lle hanner llawn, rwy’n teimlo’r bur anobeithiol am y sefyllfa. Credaf nad oes dyfodol i’r gyfundrefn enwadol fel ag y mae. Mae oedran y cynulleidfaoedd ar y Sul yn dangos hynny.

Rwyf hefyd yn cwestiynu honiadau, gan y garfan geidwadol yn bennaf, nad atebion strategol a chyfundrefnol sydd eu hangen i wyrdroi’r cilio mawr, ond bod mawr angen am adnewyddiad ysbrydol.    

Er bod ystadegau’n dweud bod 95% allan o gyrraedd rheolaidd ein heglwysi bellach, credaf nad oes a wnelo rhesymau ysbrydol ddim i’w wneud â’r encilio. Haws gennyf gredu bod yr encilio yn digwydd oherwydd bod eglwysi ar y cyfan yn rhygnu ymlaen â threfn a dulliau o addoli sydd wedi goroesi’n llawer rhy hir.

Tra’n cydnabod grym gweddi, credaf mai drwy ei bobl y mae Duw yn gweithio heddiw. Cofiaf am y dyn hwnnw rai blynyddoedd yn ôl a brynodd westy enwog ym Mae Colwyn gyda’r bwriad o’i droi’n Ganolfan Gristnogol. Pan ofynnwyd iddo sut oedd yn bwriadu talu am yr adeilad, wynebu costau cynnal a chadw ac ati, ei ateb oedd: “God will provide!” Afraid dweud na ddaeth dim byd o’r fenter, er gwaethaf ffydd a gobeithion mawr y gŵr uchelgeisiol druan.

Pan holwyd un gŵr lleol am ei farn yntau, ei ymateb oedd: “God will help those who help themselves.”

Credaf mai drwy ddefnyddio ei bobl sydd â gweledigaeth a chynlluniau pendant at y dyfodol y mae unrhyw obaith o newid y sefyllfa.

Wedi dweud hynny, os daeth unrhyw ddaioni o haint y Covid, mae’r ffaith fod arweinwyr eglwysig wedi troi at gynhyrchu deunydd ar-lein i’w heglwysi yn addawol iawn i’r dyfodol. Yn wir, gydag aelodau a chyfeillion na fyddent yn troi mewn i oedfa’n weddol reolaidd ar y Sul bellach yn tiwnio i mewn i oedfaon ar-lein ar Zoom ac adnoddau tebyg, mae achos i deimlo’n obeithiol am ddyfodol newydd.  

 1. I ble fyddwch chi’n troi am ysbrydoliaeth i’ch cynnal chi? Oes yna awduron, llenorion, cerddorion, artistiaid ayyb sy’n eich cynnal chi fyddai’n help i eraill wybod amdanyn nhw?    

Byddai sgwrs dros baned efo unigolion sy’n rhannu’r un safbwyntiau diwinyddol â fi yn aml yn fy ysbrydoli. Tydw i ddim yn ddarllenwr mawr, felly ni allaf feddwl am lawer o awduron penodol sydd wedi fy ysbrydoli. Fodd bynnag, yn ddiweddar darllenais fywgraffiad Rhys Evans o Gwynfor Evans. Cefais flas mawr ar ddarllen y llyfr hwnnw am wladgarwr, cenedlaetholwr a Christion pybyr. Hefyd, fe wnaeth hunangofiant Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, fy ysbrydoli’n fawr.

O ran cerddorion, mae nifer o ganeuon Dafydd Iwan wedi fy ysbrydoli erioed. Mae rhai caneuon eraill hefyd yn fy ysbrydoli – gan artistiaid fel Huw Jones, Steve Eaves, Bryn Fôn, Geraint Lovgreen, Ryland Teifi, Rhys Meirion, Bryn Terfel, John Eifion, Tecwyn Ifan, Siân James, Gwyneth Glyn, Elin Fflur, Meinir Gwilym, Gwenan Gibbard, Hogia’r Wyddfa, Trio ac ambell gôr fel Côr Rhuthun a’r Cylch, Côr Meibion Caernarfon, Côr Godre’r Aran a Chôr Meibion Llanelli.

O ran beirdd, rhaid enwi’r diweddar Gerallt Lloyd Owen a’r diweddar Dic Jones. Hefyd, Tudur Dylan Jones, Gwyn Thomas, John Gwilym Jones, Myrddin ap Dafydd a Twm Morris.

 1. Sut fyddech chi’n hoffi i bobl eich cofio chi?

 Cymro gwladgarol a chenedlaetholgar sy’n arddel gwerthoedd Cristnogol ac yn onest efo fo’i hun.  

Cyfweliad Karen Owen

Karen Owen

Karen Owen. Llun: Huw Dylan Owen.

Newyddiadurwr a bardd sydd wedi perfformio ei gwaith ar bum cyfandir, gan dreulio cyfnodaun byw yn Vilnius, Bogota, Cape Town, Chennai a Kiev. Treuliodd hanner blwyddyn yn byw mewn cwfaint yn Fienna. Mae wedi ymroi i herio tri pheth: yr ego, anwybodaeth, a’r syniad fod yn rhaid i bopeth Cymraeg fod yn ‘neis’.

 1. Disgrifiwch eich magwraeth, ac unrhyw ymwneud â chapel neu eglwys, neu fywyd ffydd yn ystod eich plentyndod …

Mi ges fy magu ar aelwyd gwbwl Gymraeg, yn ferch i fecanig ac ysgrifenyddes feddygol, ym mhentref Pen-y-groes, yn hen ardal chwareli llechi Dyffryn Nantlle – yr hynaf o ddwy chwaer. Yn ôl fy rhieni, mi ofynnais am gael mynd i’r Ysgol Sul yn ddwyflwydd a hanner, ac i Ysgol Sul Capel Saron (MC) y bûm yn mynd tan oeddwn yn 16 oed. Ces fy nerbyn yn aelod yn Saron yn 1990, yn un o griw anferth o 23 o bobol ifanc o’r ofalaeth y flwyddyn honno.

Ond er i mi gyfeirio at fy rhieni (fy mam oedd y ddisgyblwraig), mae’n wir nad y nhw yn unig fagodd fi a fy chwaer. Magwyd ni yn nheras Heol Buddug yng nghanol y pentref yn y 1970/80au, pan oedd drysau pawb yn agored a di-glo, a lle’r oedd disgwyl i ni, blant, fynd i gnocio ar gymdogion hŷn a dangos ein hadroddiadau ysgol a ffrogiau a sgidiau newydd.

Mi fywion ni hefyd trwy ddirwasgiad yr 1980au a deall beth oedd ‘three-day week’ a gwaeth na hynny, pan gollodd Dad ei waith mewn ffatri leol. Mam oedd yn gwneud ein dillad, ac fe arferwn gasáu’r ffaith fod fy chwaer a finnau’n cael ein gwisgo yn yr un defnydd! Roedd Mam yn gallu gwau popeth: festiau, cardigans, cotiau i ni, yn ogystal â dillad i’n doliau. Roedd Mam hefyd yn fy mhrofi ar fy ngeirfa Saesneg ers o’n i’n ddim o beth: “Beth ydi’r gwahaniaeth rhwng ‘copse’ a ‘corpse’?” a phethau tebyg. Gan fod fy rhieni wedi bod yn ofalwyr Capel Saron am 30 mlynedd ers diwedd y 1970au, ro’n i’n gyfarwydd iawn ag ymweld â’r lle yn ystod yr wythnos, pan fyddai Mam angen glanhau cyn cyfarfod neu angladd … a dyna pryd y dois yn gyfarwydd â gweld eirch, a chlosio atynt er mwyn darllen y placiau sgleiniog arnyn nhw.

2. Oedd yna achlysur neu ddigwyddiad yn eich bywyd a daniodd eich diddordeb ym materion ffydd?

Dim un digwyddiad penodol, i mi ei gofio. Ond, yn chwech oed, mi wnes i gornelu ein gweinidog, y diweddar Brian Morgan Griffith, yn sêt fawr Saron, ynglyn â set-yp teuluol Adda ac Efa. O’n i’n methu’n lân â deall, os mai dim ond nhw oedd ar y ddaear, a nhwthau’n rhieni i dri o feibion (Cain, Abel a Seth), sut y tyfodd y teulu? Os nad oedd merched yn unman, sut y cawson nhw blant? O ble y daeth y mamau i gyd? Mi gytunodd Mr Griffith, mae’n debyg, fod Duw wedi creu mwy nag Efa, oherwydd mai Duw sy’n creu pawb yn y bôn. Doeddwn i ddim yn gwbwl fodlon ar hynny!

Y digwyddiad mawr nesaf i mi oedd dod i gysylltiad efo athro a ddaeth wedyn yn ffrind ac yn fentor, sef Gareth Maelor. A fo, yn y wers RI gyntaf yn Ysgol Dyffryn Nantlle, yn dod i mewn i’r dosbarth yn chwifio Beibl yn yr awyr ac yn dweud: “Dydi pob peth oddi mewn i hwn ddim yn wir.” Ond brawddeg ar ei hanner oedd honno, oherwydd ei hanner arall oedd: “… ond mae pob gwirionedd am fywyd i’w gael yn y Beibl.” Am weddill y tymor hwnnw, mi fuon ni’n edrych ar ddelwedddau ac eglurhadau daearyddol a gwyddonol dros gwymp Sodom a Gomorra, dros y berth yn llosgi, dros gerdded ar ddyfroedd hallt, dros negeseuon a pherthnasedd y straeon yn eu cyfnod … ar y pryd (1985) pan oedd y dosbarth cyfan yn mynd i ysgol Sul, wedi arfer dysgu manylion ar gyfer arholiad sirol, a chofio-heb-ddeall ar gyfer ein maes llafur cof. Fe newidiodd Gareth bopeth, gwneud i ni amau pob peth, ac ailffurfio ein barn am ffydd (nid crefydd). Ugain mlynedd yn ddiweddarach, ro’n i’n gyw-prentis iddo yn yr ofalaeth, yn cynnal dosbarthiadau derbyn pobol ifanc. Ac ar ddiwedd 2006, fe ofynnodd i mi ei “helpu” i gynnal ei oedfa olaf, ac yntau o fewn wythnosau i farw. Dyna’r cyfrifoldeb mwya i mi ei gael yr adeg honno yn fy mywyd, a dw i mor ddiolchgar am gael rhannu’r gyfrinach.

 1. 3. Sut fyddech chi’n disgrifio ble y’ch chi ar hyn o bryd o ran eich gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol?

Duw ydi’r gair agosaf sydd ganddom am yr hyn na allwn ei ddisgrifio, ei ddirnad na’i ddehongli yn iawn. Y grym, yr egni, y pŵer a’r enaid maddeugar sy’n dal y greadigaeth. Ohono/ohoni yr ydan ni’n dod, ac iddo/iddi yr ydym yn dychwelyd. A chariad ydyw.

4.  Sut cyrhaeddoch chi ble y’ch chi nawr yn eich bywyd?

Dw i wedi cyrraedd 46 oed trwy fenter, chwilfrydedd, gwaith caled, crei ddyddiol, lwc a chariad pobol eraill. Roedd yna adeg pan o’n i’n poeni na fyddwn yn ei gwneud hi i 40 … ond fe basiodd hynny.

5. Beth yw’ch rhwystredigaethau mwyaf chi a’r gobeithion mwyaf sydd gyda chi o ran bywyd eglwysig yng Nghymru heddiw?

Nid o fewn adeiladau eglwysig yn unig y bydd ffydd byw. Ym mhrofiadau ac yng nghalonnau pobol y digwydd hynny. Ond mae’n rhaid i’r ‘peth’ hwnnw gael ei herio, a’i ailddiffinio ar gyfer pob oes. “Newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn …”

Yn y cyd-destun hwn, mae fy ofn pennaf yn ymwneud â dylanwad yr adain dde a’r lleng o bobol sy’n mynnu bod raid credu’r Beibl yn llythrennol er mwyn cael mynediad at Dduw. Mae Duw yn fwy na hynny, ac y mae pawb yr un mor agos ato.

6.  I ble fyddwch chi’n troi am ysbrydoliaeth i’ch cynnal chi? Oes yna awduron, llenorion, cerddorion, artistiaid ayyb sy’n eich cynnal chi fyddai’n help i eraill wybod amdanyn nhw?

Pan fydda i ar fy ngwannaf, mi fydda i’n crio. Dw i’n crio’n aml iawn … a dydi hynny ddim yn brofiad trist bob amser. Rhyddhad ydi o. Gollwng gafael ydi o. Proses o gyfaddef fy ngwendid ac ymddiried ydi hi. Does yna ddim geiriau yn perthyn i hynny. Cerdded glannau môr a mynyddoedd, neu deimlo elfennau fel gwyntoedd neu ddafnau glaw o’m cwmpas, sy’n fy atgoffa mai rhan fechan o’r darlun mawr ydw i. Dadlwytho unrhyw gyfrifoldeb. Mae’n fy nghodi bob tro … Hynny a siarad gyda ffrindiau da fel Aled Jones Williams a Huw John Hughes, sy’n gwybod llawer iawn mwy na fi.

7.  Sut fyddech chi’n hoffi i bobl eich cofio chi?

Fel rhywun a wnaeth ei gorau, a deimlodd ormod weithiau, ond a ochrodd bob amser efo’r ‘underdog’.

Cyfweliad Allan R Jones

Y Parch. Dad Allan R. Jones, CRIC

Crefyddwr ac offeiriad Catholig, ac aelod o Urdd Canon Rheolaidd Sant Awstin ers 2006; cafodd ei ordeinio ddeng mlynedd yn ôl. Mae wedi byw mewn nifer o wledydd a lleoedd gwahanol gan gynnwys Daventry, ei gartref presennol, ers 2018.

 1. Disgrifiwch eich magwraeth, ac unrhyw ymwneud â chapel neu eglwys, neu fywyd ffydd yn ystod eich plentyndod.

Mae gen i deulu cymysg o ran ffydd; roedd teulu fy mam yn gymysg o Gatholigion ac anffyddwyr, a chapelwyr ar ochr fy nhad. Dim ond fy mam oedd yn mynd i’r Eglwys pan oeddwn i’n fach ac aeth hi â fi yno yn ffyddlon bob dydd Sul. Y mae fy mam yn ddall, ac mae ei ffydd yn golygu llawer iddi hi. Roedd fy nhad yn darllen storïau’r Beibl i fi cyn amser gwely pan oeddwn i’n fach, ac wedyn roedd fy mam yn mynd â fi i’r gwely ac yno roedden ni’n gweddïo gyda’n gilydd.

Er mai dim ond ar y Sul yr oedd fy mam a finnau yn mynd i’r Eglwys, unwaith y mis roedden ni’n mynd i gyfarfodydd Torch, grŵp i bobl ag anableddau gweledol, efengylaidd ei naws, ac oherwydd nifer y plant roedd yno ysgol Sul. Dysgais lawer am y ffydd a’r Beibl gyda’r grŵp hwn. Doedd gan fy nhad ddim gwir ddiddordeb mewn crefydd, ar ôl mynd i gapel efengylaidd ei ddau ewythr – nhw oedd pregethwyr y capel – deirgwaith ar y Sul yn blentyn a chyfarfodydd di-rif yn ystod yr wythnos; dw i’n credu ei fod wedi cael digon o grefydd. Yn sgil hynny, es i ddim i ysgolion y plwyf, ond i ysgolion lleol.

Yn 15 oed, derbyniais fedydd esgob, ac wedi dod i adnabod pobl ifainc eraill y plwyf, ces i fy ngwahodd i fynd i gyfarfodydd grŵp ieuenctid y ddeoniaeth; trwy’r grŵp hwn daeth llu o bosibiliadau eraill: gwersylloedd, encilion, pererindodau ac offerennau dros bobl ifainc. Cafodd y mudiad carismataidd gryn dipyn o effaith ar weithgareddau’r eglwys yn ôl yn y 90au – y ffordd o weddïo, y gerddoriaeth fywiog, eisiau bod yn agos at Dduw a gwneud Duw yn rhan o fywyd bob dydd. Trefnodd offeiriad y plwyf bererindod i Rufain ar gyfer gweision yr allor, ac felly, yn 16 oed, es i i Rufain am y tro cyntaf. Arhoson ni yn Nhŷ Mam yr Urdd am wythnos a gwelson ni drysorau’r ddinas dragwyddol. Des i adnabod aelodau ifainc yr Urdd oedd yn Rhufain i gael eu hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth, ac rwy’n dal mewn cysylltiad â rhai ohonyn nhw heddiw. Urdd Canoniaid Rheolaidd yr Ymddygiad Glân oedd yn gofalu am y plwyf lle ces i fy magu, ac aelod o’r Urdd hon ydw i heddiw; mae hynny’n dystiolaeth o ddylanwad yr Urdd arnaf.

 1. Oedd yna achlysur neu ddigwyddiad yn eich bywyd a daniodd eich diddordeb ym materion ffydd?

Alla i ddim meddwl am foment fawr a daniodd fy niddordeb mewn materion ffydd – mae wastad wedi bod yn rhan ohonof. Ond, yn sicr, ar ôl i fi dderbyn fy medydd esgob a dechrau mynychu grwpiau’r plwyf, y ddeoniaeth a’r esgobaeth, roedd fy ffydd yn bwysicach nag erioed o’r blaen. Roedd grŵp y bobl ifainc yn y plwyf, y gweithgareddau gwahanol, y cyfleoedd i aeddfedu yn y ffydd a dod i adnabod Duw yn well yn bwysig.

Ces i gryn dipyn o sioc pan es i i’r coleg yn Aber a dod o hyd i Gatholigion nad oedd y llawenydd amlwg yn rhan o’u ffydd, ond roedd eu ffydd nhw yn rhan o’u diwylliant yn fwy na’u cred. Doedden nhw ddim yn fy neall i a doeddwn i’n sicr ddim yn eu deall nhw. Er i mi fynd yn wythnosol i’r offeren yn Eglwys Santes Wenfrewi a’r offeren yn y caplandy, roeddwn i hefyd yn aelod o’r Undeb Cristnogol ac yn mynd i Eglwys Sant Mike’s bob nos Sul. Doedd aelodau eraill y Gymdeithas Gatholig ddim yn hapus gyda hyn o gwbl, na fy Nghymreictod.

Dechreuais i fynd i’r offeren Gymraeg, ac roedd y Tad John Fitzgerald yn gymaint o help, mewn adeg pan oeddwn i’n gofyn: ‘Oes lle i fi yn yr eglwys hon?’ Roedd y Chwaer Anne, un o’r lleianod oedd yn byw yn Aber yr adeg honno, yn mynd â nifer ohonom i gyfarfodydd carismataidd yn yr esgobaeth, a des i adnabod Catholigion Cymraeg eu hiaith am y tro cyntaf.

Fel rhan o’r cwrs gradd mewn Astudiaethau Celtaidd, bues i yn Roazhon (Rennes), Llydaw, am flwyddyn gron. Gwlad Gatholig, gyda chymaint o eglwysi, lle roeddwn i’n cael mynd i’r offeren yn ddyddiol. Fe ddaeth yr offeren ddyddiol yn rhan o fy mywyd yr adeg honno – cyfle i stopio, i weddïo, i fod yn agos at Dduw.

Ar ôl imi adael Aber, bues i’n gweithio yn Llundain a des i o hyd i eglwys yno lle roedd yr hen offeren draddodiadol yn cael ei dathlu yn Lladin, a byddwn yn mynd yno yn aml. Roeddwn i wedi meddwl am yr offeiriadaeth ers fy mhlentyndod ac roedd nifer o bobl wedi dweud y dylwn wneud cais i fynd yn offeiriad. Felly, wedi gweithio yn Llundain am bum mlynedd, ysgrifennais lythyr i ofyn a fyddai diddordeb gyda’r Urdd yn fy helpu i ddehongli fy nyfodol. Ces i fy nerbyn fel myfyriwr ar gyfer yr offeiriadaeth, ac er nad oedd y broses yn hawdd, ces i f’ordeinio yn 2011.

 1. 3. Sut fyddech chi’n disgrifio ble y’ch chi ar hyn o bryd o ran eich gweledigaeth o Dduw neu fywyd ysbrydol?

Dw i’n astudio’n llawn amser ac yn gurad ym mhlwyf Daventry, Swydd Northampton. Fi ydi Cadeirydd y Cylch Catholig, ac mae nifer o ddyletswyddau gwahanol gyda’r Urdd. Mae’r ddoethuriaeth wedi bod yn hunllef o’r cychwyn cyntaf hyd heddiw, ond mae’r bywyd crefyddol yn help, yn ogystal â gwaith bugeiliol y plwyf a gwrando ar straeon fy mrodyr mewn gwledydd eraill. Er gwaetha Covid-19 yn Ewrop, mae’r sefyllfa ym Mheriw, er enghraifft, yn waeth fyth.

Ydw i’n hapus? Ydw; mae’r cyfnodau clo a thawelwch y plwyf wedi rhoi amser i fi fyfyrio a gweddïo’n fwy nag arfer. Mae gweinyddu’r offeren ar fy mhen fy hun yn beth gwahanol. Ond, wedi dweud hynny, dw i’n ymwybodol fy mod i’n rhan o rywbeth llawer mwy na’r plwyf. Er fy mod i’n sefyll mewn capel ar fy mhen fy hun, dw i’n ymwybodol o’r eglwys fyd-eang, fy mrodyr yn yr offeiriadaeth yn gwneud yr un peth, a’n bod ni’n offrymu aberth yr offeren dros yr eglwys, ein plwyfolion, aelodau ein teuluoedd, ein cyfeillion, aelodau’r Urdd a’r rhai sydd wedi mynd o’n blaenau i’r nef. Fel pawb arall, dw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at y dyfodol a rhyw fath o normalrwydd mewn bywyd, ond dw i ddim wrthi’n cynllunio sut bydd y sefyllfa wedi i’r feirws hen ddarfod.

 1. Sut cyrhaeddoch chi ble y’ch chi nawr yn eich bywyd?

Rwy’n ddiolchgar i’r Urdd am fy mywyd bach tawel yma yn Daventry, fel curad, ac yn fwy na ddim offeiriad cynorthwyol. Dw i ddim yn gwneud llawer yn y plwyf; tref fach dawel yw Daventry gyda tua 20 o bentrefi yn y plwyf, ond does dim llawer o Gatholigion yn y pentrefi hyn.

Am wyth mlynedd yn syth ar ôl i fi gael f’ordeinio, fe fues i’n gweinidogaethu mewn dau blwyf mawr yn Milton Keynes. Roedd tua mil o bobl yn yr eglwys bob Sul, dwy ysgol Gatholig, caplaniaeth prifysgol, hosbis, eglwys eciwmenaidd, cartrefi gofal, a fi oedd caplan Catholig yr ysbyty yn ogystal â dau ysbyty iechyd meddwl. Roedd fy nghyflwyniad i’r weinidogaeth yn fedydd tân, a phob blwyddyn roedd yna fwy a mwy o ddyletswyddau. Er fy mod i’n colli’r bobl a’r prysurdeb, roedd y sefyllfa wedi mynd dros ben llestri i ni – dim ond dau offeiriad, a dim llawer o wirfoddolwyr.

Cyn i mi gael f’ordeinio, roeddwn i’n paratoi at yr offeiriadaeth. Fe fwynheais i’r hyfforddiant: tair blynedd yn Mill Hill, gogledd Llundain, yn astudio athroniaeth gyda myfyrwyr o bedwar ban y byd yn The Missionary Institute of London. Wedyn, y nofyddiaeth yn Awstria: blwyddyn yn Abaty Klosterneuburg – amser i weddïo, ystyried fy ngalwad i’r bywyd crefyddol fel Canon Rheolaidd a byw bywyd y canon er mwyn gweld, gyda chymorth, ai dyma oedd fy ngalwad.

Ar ôl y flwyddyn honno, treuliais dair blynedd yng Ngholeg Heythrop, Coleg yr Iesuwyr, yn Kensington, sydd wedi cau erbyn hyn ond oedd yn arfer bod yn Goleg Ffederasiwn Prifysgol Llundain, yn astudio diwinyddiaeth gyda chrefyddwyr, lleygwyr, a phobl o draddodiadau crefyddol eraill. Ar gyfer yr MA, fe ddes i’n ôl i Gymru, i Lambed, am flwyddyn cyn i fi gael fy ordeinio’n ddiacon ac wedyn yn offeiriad.

Profiadau gwahanol, mewn lleoedd gwahanol: cwrdd â chyfeillion newydd oedd hefyd yn cael eu hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth. Bob blwyddyn, byddwn yn treulio amser yn ôl yn Rhufain yn Nhŷ Mam yr Urdd, ac yn dod i adnabod aelodau eraill yr Urdd. Roedd yna adegau anodd a doedd popeth ddim yn berffaith. Yn wahanol i’r ffordd y mae myfyrwyr ar gyfer yr offeiriadaeth esgobaethol yn dilyn un rhaglen yn unig, mae’r hyfforddiant i grefyddwyr yn llawer mwy hyblyg ac amrywiol. Ar y cyfan, wyth mlynedd hapus iawn.

Ar ôl i mi adael Milton Keynes, ces i’r cyfle i fynd yn ôl at f’astudiaethau, a dyna pam rwyf yn Daventry. Daeth y cyfle i astudio yn Leuven a bues i’n byw yn Abaty Keizersberg yn Leuven, Gwlad Belg, am ddeunaw mis (2018–2020) hyd at y cyfnod clo. Mae bywyd yr abaty, a’i rythmau, yn rhoi patrwm rheolaidd i’r bywyd dyddiol – y tawelwch a’r gymuned yn sicrhau bod rhywun yn cael caru Duw a chymydog, er nad yw’n hawdd caru pob aelod mewn cymuned glòs drwy’r amser. Yr Urdd yw fy nghartref ysbrydol; a threulio amser gydag aelodau’r Urdd yn y capel, yn y ffreutur, ar wyliau gyda’n gilydd – dyma fy mywyd i erbyn hyn, a dw i’n hapus iawn gyda fy ngalwad.

Dw i’n colli bywyd yr abaty’n fawr iawn; mae byw yng nghymunedau bychain y plwyfi’n anodd. Un o beryglon bywyd cymunedol yn y plwyfi yw ein bod ni’n gallu anghofio taw crefyddwyr ydyn ni yn gyntaf oll wrth i ni gael ein llyncu gan gyfrifoldebau’r plwyf.

‘Hybrids’ ydyn ni’r Canoniaid Rheolaidd, offeiriaid sy’n byw fel mynachod yn ein plwyfi. Rydyn ni’n debyg i’r mynachod yn ein bywyd o weddïo’r litwrgi ar y cyd a’r pwyslais ar ein bywydau cymunedol gyda’n cyd-frodyr, ond, yn wahanol i’r mynachod, ein gwaith ni yw gwaith bugeiliol mewn plwyfi.

 1.  Beth yw’ch rhwystredigaethau mwyaf chi a’r gobeithion mwyaf sydd gyda chi o ran bywyd eglwysig yng Nghymru heddiw?

Fel Cymro oddi cartre, dw i’n gweld yr eglwys yn dirywio, heb sôn am sefyllfa’r iaith yn yr Eglwys Gatholig. Er bod y niferoedd wedi gostwng yn aruthrol, mae rhai plwyfi Catholig, yn arbennig yn y trefi, yn ffynnu ymysg cymunedau o wledydd gwahanol sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru erbyn hyn. Mae rhai o’n heglwysi’n llawn bob dydd Sul, gyda Phwyliaid, Slofaciaid, Indiaid a Philipiniaid, pobl o Ghana a Nigeria sydd wedi dod i weithio yng Nghymru; mae yna hefyd ffoaduriaid o Sri Lanka, y Dwyrain Canol a gwledydd gwahanol o Affrica. Ledled Cymru mae nifer o offeiriaid tramor yn gweinidogaethu; mae’r rhan fwyaf ohonynt yng nghefn gwlad, a dy’n nhw ddim yn cael eu paratoi i weithio yn y Fro Gymraeg.

Dim ond dwywaith y mis y dethlir yr offeren yn Gymraeg yn rheolaidd, ac yng Nghaerdydd y mae’r ddwy offeren hon. Y mae rhai Cymry Cymraeg yn yr Eglwys Gatholig yn teimlo bod yr eglwys wedi eu gadael nhw, ac oherwydd statws yr iaith yn yr Eglwys Gatholig, mae llawer wedi penderfynu peidio â dod.

Dim ond un gobaith personol sydd gennyf, sef cael y cyfle i ddod yn ôl i Gymru, a helpu i sicrhau bod yr offeren yn cael ei gweinyddu yn y Fro. Mae nifer o offeiriaid sy’n siarad Cymraeg wedi’i chael hi’n anodd a dw i’n poeni pa fath o groeso a gaf gan y plwyfolion, ond yn fwy na ddim gan fy nghyd-offeiriaid. Hoffwn i weld pob offeiriad yng Nghymru yn dysgu Cymraeg ac yn defnyddio’r iaith yn eu plwyfi a phob myfyriwr sy’n cael ei hyfforddi i fod yn offeiriad yn dysgu Cymraeg. Ond breuddwyd gwrach yw hyn: diffyg arian a diffyg amser yw’r dadleuon yn erbyn syniad o’r fath. Yng nghymunedau’r Urdd yn yr Unol Daleithiau, mae’n rhaid i bob darpar offeiriad ddysgu Sbaeneg, a dyna sut dylai fod yng Nghymru hefyd.

 1. I ble fyddwch chi’n troi am ysbrydoliaeth i’ch cynnal chi? Oes yna awduron, llenorion, cerddorion, artistiaid ayyb sy’n eich cynnal chi fyddai’n help i eraill wybod amdanyn nhw?

Mae f’ysbrydoliaeth yn dod trwy’r litwrgi yn fwy na ddim. Dyma ysbrydolrwydd yr Urdd: bedair gwaith bob dydd dy’n ni’n ymgasglu yn yr eglwys i weddïo Litwrgi’r Oriau: moliannau, gweddi yn ystod y dydd, gosber, a’r offeren ddyddiol gyda’r plwyfolion. Mae’r patrwm yn debyg bob dydd, fel y dywedodd hen fynach unwaith, ‘Yr un hen salmau, a’r un hen wynebau’. Ond, drwy dreigl tymhorau’r litwrgi a’r lectio continua, mae’r litwrgi’n cyflwyno themâu gwahanol bob dydd.

Fel Canon Rheolaidd, mae disgwyl i ni gadw awr o weddi bersonol bob dydd. Yn y bore dw i’n gwneud fy lectio divina, sef darllen ac ystyried darlleniadau offeren y dydd, cyn rhannu ffrwythau’r myfyrdod hwnnw â’r gynulleidfa wrth draddodi pregeth fer yn ystod yr offeren. A chyda’r nos dw i’n mynd i’r capel yn gynnar i ddarllen am y bywyd mewnol a bywyd gweddi, cyn myfyrio ar y testunau a gweinyddu’r gosber. Dw i’n hoff iawn o gyfrinwyr mawrion y Canoloesoedd: Richard Rolle, Walter Hilton, Julian o Norwich, ond hefyd awduron yr ugeinfed ganrif: Charles de Foucauld, Thomas Merton a Bede Griffiths. Ar hyn o bryd dw i’n defnyddio myfyrdodau Ioan van Ruysbroeck, Canon Rheolaidd, a gŵr o Fflandrys yn yr 14eg ganrif. Er mai canon ac nid mynach ydw i, dw i’n cael f’ysbrydoli gan y traddodiad mynachaidd.

 1. Sut fyddech chi’n hoffi i bobl eich cofio chi?

Fel crefyddwr ac offeiriad sydd wedi tyngu llw i fyw heb gymar na theulu, dim ond fel offeiriad a chrefyddwr y bydd pobl yn fy nghofio, offeiriad sydd wedi helpu i greu cymunedau lle y caiff pawb groeso, offeiriad a wnaeth ei orau glas dros yr iaith yn yr Eglwys Gatholig yng Nghymru. Fel aelod o Urdd grefyddol, hoffwn feddwl amdanaf fy hun fel brawd caredig a ffyddlon, sydd wastad yn barod i helpu aelodau eraill i gyflawni eu galwad. Ar ôl i bawb anghofio amdanaf, o leiaf bydd f’enw ac ychydig ffeithiau amdanaf yng nghoflyfr meirwon yr Urdd a bydd fy nghyd-ganoniaid yn gweddïo dros f’enaid.

 

Y Parchedig Rhodri Glyn Thomas yn sgwrsio

Y Parchedig Rhodri Glyn Thomas yn sgwrsio â gwefan Cristnogaeth 21

 Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Parchedig Rhodri Glyn Thomas (ond yn ein cymdeithas glòs fel Cymry Cymraeg Rhodri Glyn ydyw i bawb), am fodloni i gynnal sgwrs gyda Christnogaeth 21, y gyntaf mewn cyfres ddeufisol o sgyrsiau newydd. Fe’i ganwyd yn Wrecsam, yn fab i’r Parchedig T. Glyn ac Eleanor Thomas ac yn frawd i Huw. Mae’n briod â Marian ac yn dad i Lisa, Deian a Rolant, ac yn dad-cu i Gwen, Rhodri, Rhys, Alis a Heti. 

Rhodri, llawer o ddiolch am gytuno i gynnal sgwrs ar wefan Cristnogaeth 21. Efallai fod y mwyafrif ohonom yn y Gymru Gymraeg yn meddwl amdanat fel ‘gweinidog rhan amser’ o ddechrau dy weinidogaeth. Fe wn i nad yw hynny’n wir (rwy’n meddwl mai tua 18 mlynedd fuost yn Aelod Cynulliad ond dy fod wedi ymladd mwy nag un etholiad), ond a oedd galwad i weinidogaeth ran amser yn dy weledigaeth o’r dechrau? Mae llawer yn gweld hynny’n allweddol i ddeall ystyr ‘gweinidogaeth gyfoes’.

Rhodri: Mae’n siŵr bod nifer o aelodau’r ofalaeth wreiddiol yn credu taw gweinidog rhan amser oeddwn i. Roedd gen i nifer o ddiddordebau allanol gan gynnwys ymgyrchu dros gyfiawnder cymdeithasol – a hynny yn aml yn golygu herio awdurdodau a’r gyfraith. Roeddwn yn ystyried darlledu ac ysgrifennu fel rhan o’r weinidogaeth ehangach, ond roedd y cyfan yn bwyta i mewn i’r amser oedd gen i i’r weinidogaeth draddodiadol. Serch hynny, y bwriad ar y cychwyn, o leiaf, oedd y weinidogaeth lawn amser. Erbyn hyn, byddwn yn dadlau mai’r weinidogaeth ran amser sy’n apelio ataf. Mae gen i le mawr i ddiolch i aelodau’r capeli am ganiatáu imi gyflawni gweinidogaeth oedd yn anghonfensiynol iawn ar y pryd. Dyna sy’n esbonio pam fy mod i yma o hyd, mae’n siŵr gen i.

Pryderi: Nid oes angen sôn am ddylanwad yr aelwyd a chyfoeth dy wreiddiau, ond fe hoffwn ofyn hyn. Roedd dy dad, y Parchedig T. Glyn Thomas, yn weinidog enwog iawn fel pregethwr, fel awdur a diwinydd (mae rhestr ei waith cyhoeddiedig yn faith ar ddiwedd y gyfrol goffa iddo) ac yn arbennig y cyfrolau cyfoethog Ar ddechrau’r dydd ac Ar derfyn dydd, ac fel proffwyd (ac ysgogydd Cymru i Grist). Yr oedd ei ddilyn yn fraint ac yn her i weinidog ifanc, ond pa agwedd o’i weinidogaeth oedd y dylanwad mwyaf arnat ?

Nid oedd gen i unrhyw fwriad i geisio ei ddilyn mewn unrhyw ffordd. Roeddwn yn ymwybodol fy mod yn bersonoliaeth wahanol iawn iddo ef.

Pryderi: Ym mha ffordd, tybed?

Rhodri: Does gen i mo’i ddisgyblaeth na’i ddyfalbarhad e. Ond gan fy mod wedi gwrando arno ddwywaith y Sul drwy gydol fy magwraeth, roedd ei ddylanwad yn fawr arnaf. Dw i ddim yn siŵr a fyddai ef am arddel y dylanwad hwnnw. Yn rhyfedd ddigon, roedd gan fy nhad-cu, John Eleias Thomas – er na chefais y fraint o’i gyfarfod – ddylanwad rhamantus arnaf. Roedd yn focsiwr ym mythau’r ffeiriau cyn ei ordeinio’n weinidog, ac wedi hynny roedd ei natur wyllt a’i bregethu nerthol yn arwain at bob math o hanesion hudolus. Doedd gen i ddim adnabyddiaeth ohono, ond mae’n debyg fod y ffaith nad oedd e’n cydymffurfio â’r syniad traddodiadol o weinidog yn apelio,

Bu blynyddoedd Bala–Bangor a hyfforddiant R. Tudur Jones, Stanley John ac Alwyn Charles yn amhrisiadwy wrth fy mharatoi ar gyfer y weinidogaeth. Dw i ddim yn siŵr a fyddent hwy am dderbyn unrhyw gyfrifoldeb chwaith. Mae’n debyg mai’r wers sylfaenol a ddysgais gan bob un o’r rhain oedd yr angen i wreiddio fy mhregethu yn y testun Beiblaidd. Mae ambell hanesyn yn iawn ac mae’n bwysig gosod cyd-destun cyfoes, ond mae’r neges sylfaenol i’w chael yn y Gair.

Pryderi: Roedd hi, mae’n debyg, yn gyfnod arbennig yng Ngholeg Bala–Bangor, yn doedd, ac mae sôn amdano fel cyfnod o ‘adfywiad’ a ‘llwyddiant’. Mae’n amlwg fod y gymdeithas yn y coleg wedi parhau.

 Rhodri: Roeddwn yn ffodus i gael cwmni cyd-fyfyrwyr wrth ddechrau yn y weinidogaeth. Roedd Euros Wyn Jones (sydd yn anffodus wedi ein gadael) a Robin Samuel mewn pentrefi cyfagos, a Trefor Jones Morris heb fod ymhell. Roedd cyfeillion o Goleg y Bedyddwyr yn yr ardal hefyd, gan gynnwys Tecwyn Ifan ar stepen y drws yn Sanclêr. Roedd honno’n gwmnïaeth bwysig nad yw gweinidogion yn ei mwynhau bellach.

Pryderi: Nid yw’n anodd meddwl am y ‘gwleidydd yn ei bulpud’, ond mae’n fwy anodd meddwl am ‘y gweinidog yn Senedd Cymru’. A fedri di ddweud rhywbeth am hynny ac a wnaeth dy brofiad a’th ymrwymiad gwleidyddol (mewn nifer o swyddi) ddatblygu, newid neu ddyfnhau dy ddiwinyddiaeth?

Roedd cyfiawnder cymdeithasol yn sylfaenol i’r weledigaeth a’m harweiniodd at weithgaredd gwleidyddol. Roedd cryn dipyn o wleidyddiaeth ar yr aelwyd, yn enwedig o gyfeiriad fy mam. Cam naturiol imi oedd cefnogi ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a Phlaid Cymru; doeddwn i ddim yn credu bod llwybr arall i Gymro Cymraeg ei ddilyn.

Nid oedd bod yn ymgeisydd gwleidyddol, heb sôn am ddod yn aelod o’r Cynulliad, yn fwriad; rhyw gwympo i mewn i’r peth yn ddamweiniol wnes i, ond bu’n anrhydedd mawr. Roedd cynrychioli etholwyr Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn fraint enfawr. Fe wnaeth cymysgu ag aelodau o bleidiau a chrefyddau eraill fi’n llai rhagfarnllyd ac yn fwy parod i werthfawrogi cyfraniad y rhai hynny oedd yn dilyn trywydd gwahanol i mi. Mae’r weinidogaeth Anghydffurfiol yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin yn gallu cynnig gweledigaeth cyfyngedig iawn o fywyd.

Pryderi: Ym mha ffordd?

 Rhodri: Rydym yn byw mewn swigen ymhell o realiti bywyd y rhelyw o’n cyd-Gymry. Arweiniodd hyn at gydweithio’n llawer mwy cysurus â gweinidogion Llafur yn Llywodraeth Cymru’n Un nag aelodau fy mhlaid fy hunan. Sylweddolais ein bod yn rhannu yr un dyheadau am gyfiawnder cymdeithasol, er yn perthyn i bleidiau gwahanol. Datblygodd fy ffydd wrth rannu profiad ag aelodau o draddodiadau crefyddol amrywiol y Bae, gan fynd â mi i gyfeiriadau nad oeddwn wedi eu hystyried cyn hynny.

Yr hyn a ddysgais yn y bôn oedd bod gwerthfawrogi safbwyntiau eraill yn fodd i gyfoethogi yn hytrach na glastwreiddio argyhoeddiadau personol ac mai’r gwerth mwyaf mewn bywyd ac o ran ffydd a gwleidyddiaeth yw goddefgarwch.

Pryderi: Yn fuan ar ôl ymddeol cefaist waeledd difrifol. I rywun mor weithgar ac yn byw bywyd mor brysur a llawn, mae’n anodd meddwl na fyddai’r profiad dirdynnol hwnnw wedi cael dylanwad emosiynol ac ysbrydol mawr arnat – hyd yn oed wedi dy newid, fel mae eraill sydd wedi mynd trwy brofiad tebyg yn tystio? A wyt yn barod i rannu rhywfaint o’r profiad hwnnw ?

Digwyddodd y strôc yn ddirybudd. Roeddwn wedi bod yn ymhyfrydu fy mod wedi mwynhau pum mlynedd a thrigain o fywyd hollol iach pan rybuddiodd y meddyg teulu, ‘Mae e’n dal lan ’da chi nawr’, a digon gwir hynny. Cefais dabledi i hyn a’r llall, ond roeddwn yn dal i deimlo’n berffaith iach. Newidiodd y cyfan ar amrantiad gan fy ngadael yn gaeth i wely ysbyty, yn methu symud hyd yn oed fy mysedd ar ochr dde fy nghorff.

Flwyddyn yn ddiweddarach, rwyf ’nôl ar fy nhraed ond yn ddibynnol ar ffon. Mae bywyd yn parhau’n braf a breintiedig, os rhyw ychydig yn arafach. Dw i’n dal i fwynhau ac i sylweddoli bod ’na lawer iawn o bobl llai ffodus na fi. Wrth gwrs, daeth y Coronafeirws i arafu a chyfyngu ar fywyd pawb.

Dw i ddim wedi bod trwy brofiad o chwalfa fawr o ran iechyd, dim ond rhyw gymaint ac angen addasu. Yn ffodus, dw i dal i wella er bod y broses yn araf.


Yn gwella

Pryderi: Wrth wella, tybed a oedd darllen yn bosibl ac a oedd llyfrau neu awduron arbennig a ddaeth â blas bendith arbennig i ti?

Rhodri: Roedd darllen yn broblem ar y cychwyn gan fy mod i’n ei chael hi’n anodd i ganolbwyntio. Yr unig beth oedd ar fy meddwl yn yr ysbyty oedd cael yn ôl ar fy nhraed. Wedi cyrraedd gartre, mae llyfrau am fywydau pobl ddiddorol wedi mynd â’m bryd: Michelle Obama; nofel Gwynn ap Gwilym am John Dafis, Mallwyd, Sgythia; a hunangofiant gŵr arbennig, David Nott o bentref cyfagos Tre-lech, y llawfeddyg oedd yn gadael awyrgylch cysurus yr ysbyty yn Llundain i fentro yn gyson i feysydd peryglus rhyfeloedd. Dylai pawb ddarllen ei hanes.

Pryderi: Ar ôl ymddeol o wleidyddiaeth a Senedd Cymru, tybed a fydd mwy o amser i ystyried sefyllfa ein tystiolaeth Gristnogol, yn enwedig yn y traddodiad Anghydffurfiol Cymraeg. A wyt yn digalonni wrth weld y ffordd yr ydym yn wynebu’r argyfwng? A oes tuedd i osgoi oblygiadau radical ‘diwygio’ drwy obeithio am ‘ddiwygiad’?

Rhodri: Mae’r ofalaeth, Cylch Annibynwyr San-clêr, wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf. Mae dau o’r capeli wedi eu cau a’r Coronafeirws wedi ein gorfodi i ymgynnull mewn un adeilad. Felly mae ’na ryw gymaint o symud, ond dim hanner digon. Mae ’na golli tir hefyd o ran y nifer sy’n mynychu ac ystod y gweithgareddau. Ar un adeg roedd gennym eisteddfod a chôr a chwmni drama, clwb ieuenctid a thîm criced, cwrdd chwiorydd a chwrdd gweddi – a’r cwbwl sy’n weddill yw un oedfa ar fore Sul a’r Gymdeithas ganol wythnos.

Ond yn fwy hyd yn oed na’r angen amlwg i resymoli nifer yr adeiladau, mae’n rhaid darganfod cyfeiriad a nod i weithgaredd yr Eglwys o fewn y gymdeithas. Cenhadaeth ar ei newydd wedd wedi ei seilio ar yr angen i ledaenu goddefgarwch a thrugaredd. Nid bodoli er ei mwyn ei hunan, nac ychwaith ei haelodau ei hunan, ond er mwyn cynnig perspectif amgenach o fyw.

Pryderi: Gan gytuno bod yr angen am ‘gyfeiriad a nod’ yn bwysig i’n heglwysi (a’n henwadau), beth yw’r ‘persbectif amgenach o fywyd ‘ sydd gennym i’w gynnig?

Rhodri: Mae’n hawdd cydymdeimlo â’r ffyddloniaid sy’n brwydro i gadw drws y capel ar agor ond mae angen agor y drysau hynny led y pen a chyfarch y byd oddi allan – rhywbeth sy’n llawer haws i’w ddweud na’i wneud. Mae’n debygol taw un o effeithiau’r Coronafeirws fydd rhesymoli nifer yr adeiladau. Mae ystyr a gwerth enwadaeth wedi hen farw allan …

Pryderi: Mae lle i gredu y byddai llawer yn anghytuno …

Rhodri: … ac un capel Anghydffurfiol cyfrwng Cymraeg sydd ei angen ym mhob pentref neu dref, er mae’n bosib bod modd caniatáu mwy nag un mewn ambell ddinas. Ond rywsut, mae angen inni ddianc o gysur ein bywydau ar gyrion cymdeithas. Cael fy magu yn Annibynnwr wnes i, yn hytrach na dewis hynny, er fy mod i’n ymhyfrydu yn y traddodiad radicalaidd. Hwyrach bod angen imi ddychwelyd at ddechreuadau fy ngweinidogaeth ac ailddarganfod y weledigaeth o ymgyrchu cymdeithasol!

Pryderi: Diolch, Rhodri, am fod yn barod i roi amser i ddarllenwyr Cristnogaeth 21. Fe fydd pawb yn falch o glywed dy fod yn gwella ac mai tu hwnt i Cofid 19 a’r gaeaf a’r ffon, y bydd dy adferiad yn llwyr. Mae dweud ‘Diolch am dy wasanaeth dros y blynyddoedd i’r Efengyl a’n cenedl’ yn gwneud i ti swnio’n hen, felly dyma ychwanegu ein gobaith o gael dy gyfraniad

Steve Chalke

Steve Chalke
yn cael ei holi gan Huw Spanner (Rhan 1)

Huw Spanner

Steve Chalke, mae’r hyn rydych wedi’i gyflawni yn eithriadol, fel Gweinidog gyda’r Bedyddwyr yn eglwys Oasis, Waterloo, yn Llundain; fel sylfaenydd ac arweinydd Oasis Trust, sy’n un o elusennu mwyaf Prydain bellach; fel Ymgynghorydd i’r Cenhedloedd Unedig ar Fasnachu Pobl (Human Trafficking); ac fel awdur llwyddiannus iawn. Beth sydd i’w gyfrif am eich llwyddiant? Ai mater o gryfder cymeriad ac egni neu …?

Steve Chalke

Na, hyn: ym mhob ffordd posibl y gallwch ddefnyddio’r gair ‘iachawdwriaeth’ / gwaredu /fy mod wedi fy ‘arbed’, fy ‘achub’ – dyna, yn y bôn yw’r eglurhad.

Pan oeddwn yn 14 oed, syrthias mewn cariad â merch oedd yn mynd i’r ysgol ramadeg (sec-mod oedd fy ysgol i !) a doedd pawb ddim yn cael cerdded i lawr y stryd lle roedd yr ysgol ramadeg! Yr unig le y gallwn ei gweld oedd yng nghlwb ieuenctid capel y Bedyddwyr lleol yn Croydon. Felly dechreuais fynd yno. Yna dywedodd ffrind wrthyf nad oedd y ferch ddim yn fy ffansïo o gwbwl ac nad oedd hyd yn oed wedi sylwi arna i. Roedd clywed hynny’n ddigwyddiad poenus i mi ac wrth gerdded adre y noson honno – ar hyd stryd oedd yn rhedeg yn gyfochrog â chae pêl-droed Crystal Palace, meddyliais, ‘Tydi hi ddim isio fi! Mae mywyd yn ddibwrpas.’ Dyna oedd yn mynd trwy fy meddwl! Ond meddyliais hefyd, ‘Tydw i ddim yn mynd i’r clwb ieueuctid yna eto.’ Ond meddyliais wedyn, ‘Mae be maen nhw’n ei ddweud wrtha i yn y capel yn gwneud mwy o sens na’r hyn maen nhw’n ei ddweud yn yr ysgol. Yn yr ysgol roedd rhai athrawon yn dweud na wnawn ni (plant y sec-mod) ddim ohoni ac na fydd yna fawr o le i rai fel ni yn ein cymdeithas. Ond yn y capel roeddent yn dweud ein bod wedi ein creu ar ddelw Duw a bod yna bosibiliadau mawr i ni.’ A chofiaf feddwl yn glir y diwrnod hwnnw: ‘Wel, efallai nad oes fawr yn fy mhen i, ond tydw i ddim yn stupid. Rydw i am ddal i fynd i’r capel … ac rydw i am fod yn Gristion, ac os bydda i’n Gristion, bydd hynny’n mynd bwysicach na dim. Rydw i am dreulio gweddill fy mywyd – rydw i’n cofio meddwl hynny’n glir – yn dweud wrth bobl am Iesu. Ac ar ôl tyfu, rydw i am fod yn arweinydd eglwys ac rydw i am sefydlu ysgol a hostel ac ysbyty i bobl y dywedwyd wrthynt nad oedd fawr o werth iddynt ac nad oes lle iddyn nhw. Rydw i am ddweud stori hollol wahanol wrthyn nhw!’

Hwnnw oedd y diwrnod neu’r digwyddiad achubol i mi. Nid dweud yr ydw i fod golau wedi fflachio a bod bywyd wedi bod yn braf ers hynny. A dweud y gwir, mae bywyd wedi bod yn ddipyn o ymdrech, os nad brwydr. Ond roeddwn yn teimlo fy mod wedi cael fy arbed, fy rhyddhau. Tan hynny doeddwn i ddim ond yn dipyn o riff-raff. … A pham ysgol a hostel ac ysbyty? Wel, pan oeddwn yn 15 oed, bob nos Wener fe fyddwn i’n mynd i orsaf Charing Cross, lle roedd y digartref (‘tramps’ y dyddiau hynny) yn byw ‘underneath the arches’. Roedd Mam yn gwneud brechadanau a dau lond fflasg o gawl i mi, ac roeddwn i’n siarad â’r tramps wrth gynnig rhywbeth iddynt.

 (Dyfyniad, trwy ganiatâd Huw Spanner, o gyfweliad rhyngddo a Steve Chalke yn 2013.)

Sefydlodd Steve Chalke Ymddiriedolaeth Oasis yn 1985, yn wreiddiol er mwyn agor hostel i’r digartref yn ne Llundain. Erbyn hyn mae 5,000 o staff a gwirfoddolwyr yn gyfrifol am 50 o ysgolion, 30,000 o fyfyrwyr, a nifer o brosiectau tai ac iechyd. Mae Oasis wedi datblygu yn grŵp o elusennu sy’n gweithredu yn Ewrop, Asia, Affrica a Gogledd America. Yn 1996 dechreuodd Chalke Oasis Media (‘integrated communications agency’), yn 1997 sefydlwyd Parentalk ac yn 2001 sefydlwyd Faithworks. Derbyniodd Ddoethuriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Sheffield a’r MBE am ei gyfraniad i waith cymdeithaseg gynhwysol ac i gyfiawnder. Mae wedi cyhoeddi 40 o lyfrau.

I ddod eto yn Agora …

Steve Chalke, aelod o’r Gynghrair Efengylaidd, ac awdur y gyfrol ddadleuol The Lost Message of Jesus, a arweinodd at ei ddiarddel o’r Gynghrair, oherwydd iddo ‘wyro o’r ffydd Efengylaidd’.

Yn rhan 2: Steve Chalke yn trafod The Lost Message of Jesus

Fe fydd Steve Chalke yn arwain Cynhadledd Cristnogaeth 21 yng Nghaerdydd ar Fedi 12ed ac yn cyflwyno’i gyfrol ddiweddaraf: The Lost Message of Paul.