Archif Tag: cymorth cristnogol

Myfyrio ar gyflwr y greadigaeth dros Ŵyl y Diolchgarwch   

Myfyrio ar gyflwr y greadigaeth dros Ŵyl y Diolchgarwch    

Yn ddiweddar aeth criw o gefnogwyr Cymorth Cristnogol ar daith gerdded er mwyn myfyrio ar gyflwr y greadigaeth mewn cyfnod allweddol yn hanes y byd a’n hymateb i’r argyfwng hinsawdd. Isod, mae Llinos Roberts, Swyddog Ysgogi Eglwysi a Chodi Arian Cymorth Cristnogol yn y gogledd, yn dweud yr hanes ac yn ei osod yn ei gyd-destun. Mae hefyd yn cynnwys y myfyrdod byr a ddefnyddiwyd ar y diwrnod.

Mae cyfnod y Diolchgarwch yn aml iawn yn amser pan fyddwn ni’n dod â’r tu allan i mewn i’n haddoldai gan eu llenwi ag arogl ffrwythau, llysiau a blodau. Eleni, fodd bynnag, rwyf wedi mwynhau cael bod allan, a pha ffordd well o dathlu a diolch am y greadigaeth na bod yn ei chanol. Dyma’n union wnaethom ar lethrau’r Carneddau yn ddiweddar. Ers inni rannu hynny, mae ambell ardal arall wedi penderfynu gwneud yr un peth. Felly, dyma rannu’r hanes gyda chi er mwyn i chithau hefyd fentro allan i harddwch eich ardaloedd i foli a diolch i Dduw yn ystod yr nydref. Nid oes rhaid mynd yn bell wrth gwrs – ewch i ardd eich addoldy; i’r parc; y warchodfa natur leol neu i unrhyw lecyn o harddwch sydd yn lleol i’ch cynulleidfa, ac ewch â phicnic efo chi!

Y rheswm gwreiddiol dros benderfynu gwneud y daith yma oedd i gefnogi’r Cristnogion ifanc (YCCN – Young Christian Climate Network) sydd yn cerdded o Gernyw yn dilyn y G7 ym mis Mehefin i Glasgow ar gyfer COP26 ym mis Tachwedd. Mewn amseroedd ‘normal’ fe fyddwn wedi trefnu llond bws mini i ymuno efo nhw am ddiwrnod yng nghyffiniau gogledd Lloegr, ond oherwydd amgylchiadau Cofid fe wnaethpwyd taith leol gan gysylltu â nhw yn ddigidol gyda lluniau a neges o anogaeth. Roeddent wedi gwirioni a gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn.

Mae’r argyfwng hinsawdd yn storm sy’n wynebu pawb dros y byd, ond tydi pawb ddim yn yr un cwch! Bob dydd, mae cymunedau tlotaf y byd yn brwydro i oroesi yn erbyn yr argyfwng hinsawdd, a’r cymunedau yma sydd wedi cyfrannu leiaf i’r argyfwng. Dyma neges bwysig YCCN a Cymorth Cristnogol i COP26.

Ym mis Tachwedd eleni bydd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn llywyddu trafodaethau Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, sef COP26. Mae Cymorth Cristnogol yn credu bod yna ffordd well, ac yn galw am Gyfiawnder Hinsawdd, yn galw am ddyfodol gwyrddach, heb adael neb ar ôl. Dyma oedd ffocws ein taith gerdded wrth i ni ddathlu a diolch am y greadigaeth a myfyrio ac ymgyrchu dros ddyfodol gwyrddach i bawb. Mae pecyn Rise to the Moment ar gael gan Gymorth Cristnogol ac YCCN yn cynnwys cyfarwyddiadau sut i wneud cwch origami. Bwriad y gweithgaredd yma yw myfyrio a gweddïo ar Gyfiawnder Hinsawdd, tynnu llun eich gweithgaredd a’i anfon ymlaen i Gymorth Cristnogol: droberts@cymorth-cristnogol.org. Hefyd, anfonwch eich cychod gweddi i PO Box 100, London SE1 7RT, erbyn 15fed Hydref er mwyn gwneud darn o waith ymgyrchu enfawr yn COP26. Ar wefan Cymorth Cristnogol gofynnwn i chi arwyddo ein deiseb am Gyfiawnder Hinsawdd ac mae engraifft o ebost i chi ei anfon i’ch Aelod Seneddol ar gael hefyd www.christianaid.org.uk/campaigns

Roedd y daith i Fwlch y Ddeufaen yn ddiwrnod arbennig iawn. Er i ni gychwyn yn y niwl a’r glaw mân, fe giliodd y niwl erbyn i ni gyrraedd y bwlch. Llecyn hyfryd oedd hwn i gael ein cinio ac i fyfyrio ymhellach drwy gynnal myfyrdod. Dyma’r myfyrdod a ddefnyddiwyd gennym ym Mwlch y Ddeufaen, gyda rhan ar gyfer arweinydd a darnau eraill wedi eu rhannu gyda’r cerddwyr. Mae croeso i chi ei ddefnyddio a’i addasu, wrth gwrs, i’ch anghenion lleol.

Myfyrdod awyr agored

Gweddi

Dduw’r Creawdwr, o’r goeden yng ngardd Eden, i’r goeden yn y ddinas yn y Datguddiad, diolch i ti am dy weledigaeth o greadigaeth wedi ei hiacháu. Helpa ni i fod yn asiant yr adferiad, yn gofalu am brydferthwch y ddaear, a galluogi dy gynllun i iacháu’r cenhedloedd. Amen.

Arweinydd

Wrth i ni fyfyrio a gweddïo tu allan, pa ffordd well sydd i ddathlu a diolch am y greadigaeth, i fyfyrio ar obaith a chyfiawder hinsawdd yn ein byd? Diolch am y cyfle i gefnogi o bell y bobl ifanc sydd yn cerdded i Glasgow gyda’r neges enfawr i’n gwleidyddion rhyngwladol – ein bod yn yr un storm, y storm o newid yn yr hinsawdd, ond nad ydym ni yn yr un cwch. Gweddïwn am ddyfodol gwyrddach heb adael neb ar ôl.

Darlleniad Salm 104: 10–18

Arweinydd

Myfyriwch ar ble rydych yn cynnal eich myfyrdod, ar y ffordd mae’r ddaear yn ein cynnal fel cenedl. Mae’r darlleniad yn ein hatgoffa o’r sefyllfa heddiw yn Affganistan, lle ddylai fod harmoni rhwng y ddaear a’r genedl. Gweddïwn fod cymorth yn cyrraedd pawb sydd mewn angen yn Affganistan oherwydd y gwrthdaro, cyfiawnder hinsawdd a Chofid-19. Mae miloedd wedi eu dadleoli o’u cartrefi ac yn wynebu newyn. Gweddïwn am heddwch ac y caiff hawliau dynol pobl Affganistan eu gwarchod.

Yn Haiti mae storm Grace, ddilynodd y daeargryn ym mis Awst eleni, wedi dinistrio’r cynhaeaf ffa, india-corn a ymas, sef y bwydydd mwyaf pwysig mewn cymunedau tlawd. Golyga hyn y bydd llai o fwyd ar gael, gan arwain at brisiau uwch am fwyd. Rydym yn gresynu deall hefyd fod pobl fregus Les Cayes, sef y merched a’r plant, yr henoed a’r anabl, wedi gorfod eistedd allan yn yr awyr agored with i storm Grace fynd heibio. Gweddïwn dros waith partneriaid Cymorth Cristnogol yn Haiti.

Yn Malawi mae Etiness yn brwydro drwy lifogydd i achub rhywfaint o’r cnydau, tra mae sychder difrifol mewn ardaloedd eraill o Malawi. Mae Etiness yn ffyddiog y bydd cymorth ychwanegol drwy ein partneriaid yn Malawi yn helpu rhoi gobaith a gweledigaeth i Etiness oroesi ac adeiladu i’r dyfodol yn wyneb newid hinsawdd.

Darlleniad Eseia 24: 4–5

Arweinydd

Ystyriwch y darlleniad ochr yn ochr â thrafodaethau COP26 ym mis Tachwedd a’r rheswm dros gynnal eich myfyrdod heddiw. Gweddïwch y bydd trafodaethau COP26 yn codi i foesau uwch o gariad, egwyddorion, heddwch, urddas, cyfartaledd a chyfiawnder i bawb.

Gweddïwn (gyda saib ar gyfer gweddi bersonol)

Ein Tad, diolchwn i Ti am y byd anhygoel rwyt ti wedi ei greu, y byd wnest Ti ofyn i ni ofalu amdano. Maddau i ni, o Dduw, fod yr ymrwymiad hwn oedd i fod am byth, wedi torri. Wrth i ni gerdded heddiw, Arglwydd, rydym wedi ein syfrdanu gan harddwch y cread. Rhyfeddwn wrth weld planhigion a choed sydd yn gartre i greaduriaid gwyllt. Rydym wedi synnu ar y ffordd mae’r golau heddiw yn codi’r harddwch o’n cwmpas. Diolch i ti, o Dduw, am harddwch y greadigaeth.

Saib

Rhannwn ein pryder â Thi, o Dduw, am y tristwch sydd yn y byd heddiw. Gweddïwn dros ein brodyr a’n chwiorydd sydd yn byw bywyd o ofn mewn rhyfel a gwrthdaro, sy’n wynebu newyn ac sydd heb ddŵr glân – teuluoedd yn brwydro drwy lifogydd a stormydd garw. Maddau i ni, o Arglwydd, am ein gweithredoedd sy’n achosi niwed yn y byd. Rydym yn dyheu am newid ac yn gweddïo am heddwch ac iachâd ar y ddaear.

Saib

Arglwydd, agor ein calonnau a’n meddyliau wrth i ni weddïo. Gofynnwn y bydd trafodaethau COP26 yn arwain at y gobaith y bydd lleisiau cymunedau mwyaf bregus yn ein byd yn cael eu clywed.

Saib

Ein Tad, diolch i Ti am dy gariad, y cariad sydd yn adfer, y cariad sy’n adnewyddu, y cariad sy’n adeiladu gobaith. Helpa ni bob dydd i adnabod cyfleoedd ymarferol i roi dy gariad ar waith yn enw Iesu Grist, ein Harglwydd. Amen.

Llinos Roberts (Cymorth Cristnogol)

Siopa

SIOPA

Wrth ymweld â Biwmares tua chanol mis Hydref, sylwais fod yna boster mawr y tu allan i un o’r siopau yn atgoffa pawb o nifer y dyddiau oedd yna cyn y Nadolig, sef 72 diwrnod. Dyna un ffordd o atgoffa pawb oedd yn pasio bod angen gwneud y gorau o’r amser oedd yn weddill i brynu eu hanrhegion, gan eu hannog i brynu ambell un yn y siop honno.

Ond arhoswch, mis Hydref oedd hi; oni ddylid bod wedi tynnu sylw at yr Ŵyl Ddiolchgarwch i ddechrau, ac mae pawb yn gwybod bod honno’n dod o flaen y Nadolig. Ond ni allwn ddisgwyl gweld posteri i hysbysu peth felly tu allan i’n siopau, oherwydd nad yw’r ŵyl yn creu busnes ac elw. Mae’n siŵr bod digon o sylw wedi ei roi i Ŵyl Calan Gaeaf (yr Halloween bondigrybwyll). Y llynedd gwelais gar bychan yn llawn o’r geriach mwyaf dychryllyd wedi ei barcio ar ochr y lôn, a hynny adeg Gŵyl Calan Gaeaf. Roedd y cynnwys yn ddigon i godi ofn ar oedolion, heb sôn am blant. Mae’n amlwg fod gan rai arian i’w wastraffu, a bod yna farchnad i’r fath sothach.

Tybed a fu yna bosteri y tu allan i’n capeli a’n heglwysi eleni, i atgoffa pobl am yr Ŵyl Ddiolchgarwch, a Gŵyl yr Holl Saint, sydd mor agos i Ŵyl Calan Gaeaf. A beth am y Nadolig ei hun o ran hynny? Efallai fod gan y siopau llwyddiannus rywbeth i’w ddysgu i ni! Pan fydd Covid 19 wedi cilio, beth am i ni eu hefelychu? Beth am i ni hefyd fod yr un mor barod i ddysgu oddi wrth gamgymeriadau’r cannoedd o siopau sy’n methu y dyddiau yma.

Beth amser yn ôl, cyrhaeddodd catalog i’n tŷ ni, o siop weddol enwog yng Nghaer. Dyma ffordd arall i’n hatoffa y byddwn angen anrhegion, ac mor bwysig yw eu harchebu mewn pryd, gan fod y Nadolig yn agosáu. Diddorol oedd sylwi ar gynnwys y catalog: siocledi a chacennau moethus, a sylwais ar un gacen siocled â phump haen iddi! Celfi drudfawr i’r gegin a’r tŷ sydd ynddo hefyd, gyda phob math o awgrymiadau eraill i’ch temtio i’w prynu fel anrhegion. Diddorol yw eu hymgais i’n hargyhoeddi bod rhai o’u pethau’n wir angenrheidiol, gyda’r pennawd: “Don’t forget the essentials”. Ond, a dweud y gwir, prin bod unrhyw beth sydd yn y catalog yn essential, yn anhepgorol, a gallem oll fyw hebddynt yn ddigon rhwydd.

 

Yn rhyfedd iawn, yr un wythnos, daeth catalog arall drwy’r drws, a hwnnw gan Gymorth Cristnogol. Mor wahanol yw cynnwys y catalog hwn, oherwydd ynddo ymdrechir i ddangos beth yw gwir angenrheidiau pobl dlawd ein byd, a’r hyn sy’n anhepgorol mewn difri. Hwn ddylai gynnwys y teitl: “Don’t forget the essentials.” Beth oedd ynddo?

Dyma enghreifftiau: gellir prynu cwch gwenyn am £60, neu goeden ifanc i dyfu coco am £9, neu £9 am gyflenwad o dabledi gwrthfiotig ar gyfer plant a niweidiwyd mewn rhyfeloedd. Gallai £30 sicrhau bod cymuned yn derbyn dŵr glân yn ddyddiol. Byddai £15 yn helpu plentyn i fynd i’r ysgol, neu beth am £35 i brynu gafr i deulu, neu £187 i brynu buwch hyd yn oed. Dyma brosiect y gallai eglwys ymgyrraedd ato, efallai, yn enwedig eleni. Trowch at charity-gifts.christianaid.org.uk am fwy o fanylion, neu ffoniwch 029 2084 4646.

Ydy, mae’r cloc yn tician, a buan y daw’r Nadolig; faint o ddyddiau sydd ar ôl, tybed? “Beth gawn ni ei roi’n anrheg eleni? Mae ganddyn nhw bopeth.” Dyna’r gri yn ein tŷ ni bob blwyddyn. Beth am roi neges mewn ambell gerdyn Nadolig yn dangos bod gwerth yr anrheg arferol wedi ei roi i wella byd yr anghenus? Byddai hynny’n cyfrannu at hapusrwydd eu Nadolig hwy, a ninnau o ran hynny. Cofiwn eiriau ein Harglwydd ym Mhennod 25 o Efengyl Mathew:

“Yn wir, rwy’n dweud wrthych, yn gymaint ag ichwi ei wneud i un o’r lleiaf o’r rhain, fy nghymrodyr, i mi y gwnaethoch …

… Yn wir, rwy’n dweud wrthych, yn gymaint ag ichwi beidio â’i wneud i un o’r rhai lleiaf hyn, nis gwnaethoch i minnau chwaith. Ac fe â’r rhain ymaith i gosb dragwyddol , ond y rhai cyfiawn i fywyd tragwyddol.” (Mathew 25:40, 45–6) 

Geiriau cryfion yw’r rhain, ond a ydyn nhw’n ddigon cryf i’n herio i weithredu’n wahanol y Nadolig hwn? O wneud hynny, dedwyddach fyddwn.

Gweddi

Dduw dad, gwyddom y fath wahaniaeth a wna’r pandemig presennol i’n bywydau ni oll. Bellach, cawsom ein gorfodi i sylweddoli beth yw gwir angenrheidiau bywyd. Diolchwn felly am ein hiechyd, ein teuluoedd a’n cyfeillion, ac am bawb sy’n gofalu amdanom. Diolchwn am Efengyl dy Fab annwyl, Iesu Grist, ynghyd â’r gwerthoedd a ddeillia ohoni.

Er cymaint yw ein gofidiau am holl effeithiau’r pandemig arnom ni, cymorth ni i gofio am eraill sydd yn eu hwynebu, a hwythau heb yr angenrheidiau a gymerwn ni mor ganiataol.

O ganol ein digonedd, agor ein llygaid i weld ein cyfle i fod o gymorth i’r rhai anghenus, a llanw ein calonnau â’th dosturi ac â’th gariad di dy hun.

Boed hunan balch ein calon
      Yn gwywo’n d’ymyl Di,
A’n bywyd yn egluro
      Marwolaeth Calfarî.

Derbyn ni, yn enw Iesu Grist dy Fab, wedi maddau ein beiau yn ei enw. Amen.

Eric Jones (Bangor)

 

 

Trefn Gwasanaeth Cymorth Cristnogol

 

Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho ffeil PDF o drefn gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol 2020.

Trefn Gwasanaeth Cymorth Cristnogol 2020

‘Ar ein rhan ni sy’n byw yn y Gogledd gawn ni ddiolch i Anna Jane am ei gwaith dros Gymorth Cristnogol yn ein plith ers blynyddoedd lawer. Dymunwn yn dda iddi wrth iddi dderbyn galwad i weinidogaeth lawn amser gydag eglwysi Seilo Caernarfon a Chapel y Waun, Waunfawr.  Pob bendith Anna Jane’.