Archif Tag: encil c21

Encil C21 Porthaethwy

Rhaglen

10.00 Coffi a chofresru

10.30
Arweiniad a chroeso
Y Parchedig Anna Jane Evans (Cadeirydd Cristnogaeth 21)

10.45—11.30
Yr Ysbryd sy’n diwygio ac yn adfywio
Yr Archesgob Andy John

11.45—12.30
Yr Ysbryd sy’n gwneud pob peth yn newydd
Y Parchedig Sara Roberts, Bethesda

12.45—1.45 Cinio bwffe

2.00—3.30
Yr Ysbryd sy’n creu
Manon Llwyd
Aled Lewis Evans
Cefyn Burgess

3.45
Myfyrdod ar ddiwedd yr encil

Cost yr encil £25.00
Talu ar y diwrnod.
I archebu lle cysylltwch â
Catrin Evans
catrin[dot]evans[at]phonecoop[dot]coop
Ffôn: Dim un dau pedwar wyth 680858

Erbyn Mai 28ain (estynwyd hyd 5 Mehefin)
Gan nodi unrhyw anghenion arbennig
(Nifer cyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin)

Lleoliad

Eglwys y Santes Fair
Ffordd Mona
Porthaethwy
LL59 5EA

Manylion eglwysi Bro Tysilio – https://bangor.eglwysyngnghymru.org.uk/ficerbrotysilio/

 

Beth yw Encil Undydd

Beth yw encil undydd?

Mae’n gwestiwn ddigon teg sydd wedi ei godi gan rhai sy’n ystyried dod i Encil Cristnogaeth 21 ym Mangor ar Fedi 21ain. (Mwy o wybodaeth ar ein tudalen ‘Hafan’.)

Wrth feddwl am encil draddodiadol, y darlun a ddaw i’r meddwl yw hyd at dridiau i wythnos o amser wedi’i neilltuo mewn awyrgylch dawel, mewn lleoliad tawel, gwahanol i amgylchiadau ac awyrgylch llawn a phrysur ein bywyd bob dydd. Fe fydd digon o amser tawel i addoli, gweddïo ac i adnewyddu ysbryd a chorff.

Rydym yn sylweddoli, wrth gwrs, na fydd teithio ar frys yn ôl a blaen i Fangor, i bum awr a hanner o raglen lawn, yn cynnig y math yma o encil.

Ond nid cynhadledd fydd ym Mangor, chwaith. Mae Cristnogaeth 21 yn cynnal cynhadledd flynyddol yn ogystal i drafod (mewn grwpiau a siaradwyr) pynciau amrywiol trwy lygaid ffydd a chred, fel y gynhadledd a gafwyd yn gynharach eleni yng Nghaerdydd: ‘Wynebu yfory mewn Ewrop newydd’.

Rydym yn defnyddio’r gair ‘encil’ oherwydd bod Cristnogaeth 21 yn effro iawn i’r angen am feithrin ac ysgogi pwysigrwydd addoli yn ein bywydau fel Cristnogion. Nid yw’n gyfrinach mai addoli sy’n ailadrodd yr un iaith, yr un neges undonog a’r un dehongli sy’n gyfrifol, yn anffodus,  am y cilio mawr o addoli’r eglwysi. Bwriad encil yw cyfoethogi ein haddoliad. Fe fydd arbenigwyr yn ein harwain i fyfyrio ar y thema ‘Y Creu a’r cymod’ – dwy agwedd ar Gristnogaeth ddylai fod yn cael lle yn ei haddoli cyfoes fel eglwys fyd-eang yng Nghymru.

Ni fydd trafod, ond fe fydd cyfle i ofyn cwestiwn i Gareth Lloyd Jones, sy’n awdurdod ar yr hyn a ddywed y Beibl am y cread a’r Creawdwr, a hefyd i Dyfed Wyn Roberts, sy’n gweithio i Gymorth Cristnogol ac yn gyfrifol am ddeunydd addoli cyfoethog y mudiad. Fe fyddwn yn cael cwmni Sioned Webb ac Ifor ap Glyn, a fydd, drwy gyfrwng eu doniau creadigol, fel cerddor a bardd, yn ein hysgogi i ystyried ein cred a’n ffydd a chyfoethogi ein haddoliad a’n bywyd fel Cristnogion.

Fe fydd yna amser tawel, wrth gwrs, a chymdeithas dda, ac er bod yr amser yn fyr, yn ôl tystiolaeth yr encilion diweddar, fe fyddwch yn gadael wedi ymlacio ac wedi mwynhau … encilio rhywfaint ar ddydd Sadwrn ar ddiwedd Medi!

 

Y Creu a’r Cymod: encil undydd ym Merea Newydd, Bangor, 21 Medi.

Cofrestru erbyn 14 Medi.

catrin.evans @phonecoop.coop   01248 680858