Archif Tag: gweddi

Gweddi ar gyfer heddiw

Gweddi ar gyfer heddiw gan Nadia Bolz-Weber

Duw a’n gwnaeth ni oll,

Mae ein cysurwyr wedi hen ymlâdd. Rho orffwys i’r rhai sy’n gofalu am y cleifion.

Mae ein plant wedi diflasu, Dduw. Rho fwy o greadigrwydd i’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw.

Mae ein ffrindiau yn unig, Dduw. Helpa ni i estyn llaw.

Mae ein bugeiliaid yn gwneud y gorau y gallan nhw, Dduw. Helpa nhw i wybod fod eu gofal yn ddigon.

Mae ein gweithwyr mor aml nawr yn ddi-waith, Dduw. Caniatâ i ni ddatblygu moeseg gymunedol i ni gydofalu am ein gilydd.

Mae cymaint o rieni wedi diflasu wrth fod yn gaeth i’w cartrefi gyda’r plant. Dduw, rho i ni awydd am bartïon sy’n llawn chwarae annisgwyl a llawenydd a dawns i bawb sydd mewn angen.

Mae’r gweithwyr yn ein siopau yn amsugno pryder pawb, Dduw. Gwarchod nhw oddi wrthym.

Mae ein henoed hyd yn oed yn fwy ynysig, Dduw. Cysura hwy.

Dy’n ni ddim wedi gwneud hyn o’r blaen ac mae arnom ofn, Dduw.

Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod beth arall i weddïo amdano.    

Amen.

Y weddi gwreiddiol ar Facebook

Nadia Bolz-Weber, gan Stephen Ludwig, CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85367564

Pererindod – o gwmpas y cartref

PERERINDOD O GWMPAS Y CARTREF YN YSTOD Y PANDEMIC CORONAVIRUS

Wrth bererindota fe fyddwn yn ymadael â’n cartrefi ac yn teithio i fan sanctaidd er mwyn gweddïo ac agosáu at Dduw. Ond mae ein cartrefi hefyd yn fannau sanctaidd, ac wrth symud o gwmpas ynddyn nhw gallwn weddïo ac agosáu at Dduw lawn cymaint â phetaem wedi mynd i ffwrdd ar bererindod.

  1. Y Drws Ffrynt

Efallai nad ydych wedi defnyddio llawer ar eich drws ffrynt ers sawl wythnos – efallai ddim o gwbl os ydych yn llwyr ynysu’ch hunan. Dyma, gan amlaf, ein man cyswllt cyntaf â’r byd y tu allan.

Arglwydd Dduw, mae’n anodd peidio mynd allan o’r tŷ. Er bod y drws ffrynt yn rhwystr sy’n ein gwahanu’n gorfforol oddi wrth y byd y tu allan, dyro i ni ras i gadw mewn cysylltiad mewn meddwl ac ysbryd ag eraill, gyda chyfeillion a theulu, gyda digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol. Yn enw Iesu, Amen.

  1. Yr Ystafell Fyw

Dyma’r man lle y byddwch chi’n treulio’r rhan fwyaf o’ch amser. Gan amlaf dyma’r ystafell i ymlacio ynddi, ond nawr gall fod yn teimlo’n debycach i garchar wrth i chi ddyfalu sut i dreulio’ch amser.

Arglwydd Ddduw, diolch i ti am gysur ein hystafell fyw a’r holl bethau ynddi sy’n arfer ein helpu i ymlacio. Bydded iddi ddal i fod yn fan cysur, a dangos i ni sut i ymroi i weithgareddau fydd yn rhoi i ni’r nerth a’r dyfalbarhad i fyw yn yr amser presennol hwn. Yn enw Iesu, Amen.

  1. Y Gegin a’r Ystafell Fwyta

Mae’n bosibl eich bod yn treulio mwy o amser yn paratoi bwyd – neu’n peidio ffwdanu, a ddim yn bwyta’n iach. Efallai’ch bod yn dibynnu ar bobl eraill i siopa drosoch ar hyn o bryd.

Arglwydd Dduw, diolch i bawb sy’n gweithio’n galed, ac efallai’n mentro’u bywydau, er mwyn darparu bwyd ar ein cyfer. Amddiffyn ffermwyr, dosbarthwyr, gweithwyr yn y siopau, gwirfoddolwyr mewn banciau bwyd a’r rhai sy’n defnyddio’u doniau i fwydo eraill, yn enwedig mewn ysbytai. Helpa ni i fwyta’n gall fel bod ein cyrff yn parhau’n gryf ac iach. Yn enw Iesu, Amen.

  1. Man Gwaith

Os ydych yn gweithio gartref, neu’n dysgu plant gartref, bu’n rhaid dod o hyd i le i wneud eich gwaith eich hunan.

Arglwydd Dduw, mae dod â gwaith adre i’r tŷ yn anodd. Mae’r ffiniau rhwng gwaith a ‘nid-gwaith’ yn mynd yn aneglur ac rydyn ni’n gweld colli ein cyd-weithwyr. Dyro ras i ni i gynnal ein gilydd wrth weithio ar wahân. Boed i blant fwynhau dysgu gartref a dod o hyd i ffyrdd i gadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau ysgol. Darpar ar gyfer y rhai sydd wedi colli swyddi a busnesau oherwydd yr argyfwng hwn. Yn enw Iesu, Amen.

  1. Man Gweddi

Efallai fod gennych gadair neu gornel ystafell lle y byddwch yn arfer gweddïo. Os nad oes, pam na ddewiswch chi fan gweddïo, yn enwedig gan nad ydyn ni’n gallu mynd i’r eglwys ar hyn o bryd? Gallwch osod croes, Beibl, Llyfr Gweddi, cannwyll, llun, neu flodau neu ryw gyfuniad o’r rhain ar fwrdd isel neu stôl neu gadair. Efallai yr hoffech wneud rhestr o bobl i weddïo drostyn nhw ar hyn o bryd.

Arglwydd Dduw, mae dy bresenoldeb yn llanw ein tŷ a gallwn gwrdd â thi yma gymaint ag mewn eglwys. Rho ddoethineb i bawb sy’n arweinwyr yn yr eglwys, wrth iddyn nhw ddod o hyd i ffyrdd newydd o weinidogaethu yn yr argyfwng hwn. Tyrd â Christnogion yn agosach atat Ti ac at ei gilydd mewn cyfeillach o addoli, cynnal a thystio. Yn enw Iesu. Amen.

  1. Yr Ystafell Ymolchi

Mae glendid, yn enwedig golchi ein dwylo, yn ffordd bwysig o gael gwared ar y firws. Cofiwn am y rhai sy’n byw mewn gwersylloedd ffoaduriaid a ffurfiau eraill o dlodi, lle mae glendid a chadw pellter yn amhosibl.

Arglwydd Dduw, diolch i Ti am gyflenwad cyson o ddŵr pur. Helpa ni i gyd i barchu’r ffyrdd sy’n rhwystro’r firws rhag ymledu, yn enwedig pan fydd hynny’n teimlo’n drafferthus a chaethiwus. Amddiffyn y rhai heb adnoddau i’w cadw’n ddiogel. Yn enw Iesu, Amen. 

  1. Yr Ystafelloedd Gwely

Mae rhai’n ei chael yn anodd cysgu ar hyn o bryd ac eraill yn teimlo nad oes rheswm dros godi.

Arglwydd Dduw, mae patrymau cysgu pobl ar chwâl ar hyn o bryd. Dyro i bawb sy’n bryderus neu’n isel eu hysbryd y cwsg adnewyddol y mae ei angen arnynt, yn ogystal â phwrpas ar gyfer byw o ddydd i ddydd. Iachâ’r rhai a gyfyngir i’w gwely am eu bod yn sâl oherwydd y firws, gartref, neu mewn ward ysbyty neu dan ofal dwys. Diolch am bawb sy’n gofalu am eraill, a rho iddyn nhw’r adnoddau y mae arnynt eu hangen, yn ymarferol, yn feddyliol ac yn ysbrydol. Yn enw Iesu, Amen.

  1. Yr Ardd (neu, os nad oes gennych ardd, rhyw lecyn gwyrdd lleol)

Mae gennym gyfle bellach i dreulio amser mewn gerddi a llecynnau gwyrdd. Mae’r lleihad mewn llygredd a chynnydd bywyd gwyllt yn ystod y cyfnod cloi yn dangos y drwg y mae ein ffordd o fyw yn ei wneud i’r amgylchedd. Dyma’r amser i ailgysylltu â byd natur.

Arglwydd Dduw, helpa ni i fwynhau dy greadigaeth a dangos y mwynhad drwy fyw’n gynaladwy ynddi. Adnewydda ni, gorff ac enaid, wrth i ni dreulio amser yn yr awyr agored. Yn enw Iesu, Amen.

Gweddi i Gloi

Gweddi’r Arglwydd

Bydded i dangnefedd Duw sydd y tu hwnt i bob deall gadw ein calonnau a’n cartrefi yng ngwybodaeth a chariad Duw a’i Fab, Iesu Grist ein Harglwydd, ac i fendith Duw Hollalluog, y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân, aros gyda ni, yn awr ac am byth. Amen.

Margaret Le Grice
Cyfieithwyd gan Enid Morgan
Mai 2020

Gweddi boreuol

Gweddi ar gyfer Gwasanaeth Boreol
(Cymuned Iona – addasiad)

Mae’r byd yn eiddo Duw,
y ddaear a’r holl bobl;
mor dda yw byw ynghyd
gyda’n gilydd;
daw ffydd a chariad at ei gilydd,
cyfiawnder a heddwch yn cydio dwylo;
os yw disgblion Crist yn cadw’n dawel
bydd y cerrig hyn yn gweiddi’n uchel.
Agor ein gwefusau, O Dduw,
a bydd ein genau yn cyhoeddi dy glod.

Distawrwydd

Dduw, bydd yn ein plith, rho i ni fywyd,
gad i’th bobl lawenhau ynot ti;
rho i ni eto hyfrydwch dy gymorth,
yn rhyddid dy ysbryd cynnal ni;
rho i ni galonnau glân
ac adnewydda ni – gorff, meddwl ac ysbryd.

Distawrwydd

Gan ymddiried ym maddeuant Duw,
cydnabyddwn ein ffaeleddau
a’n cyfraniad i boen y byd;
gerbron Duw
cydnabyddwn i ni droi oddi wrth Dduw
drwy’r ffyrdd ry’n ni’n anafu ein bywyd,

bywydau eraill,
a bywyd y byd.

Maddeued Duw i ni,
Adnewydded Crist ni,
A boed i’r ysbryd
ein galluogi i dyfu mewn cariad.
Amen.

 

Mamiaith

Mamiaith

Arfer y Cylch Catholig bob haf yw cynnal offeren Gymraeg yn yr eglwys blwyf leol. Yn y Fenni daeth criw o bobl y plwyf i gefnogi, er eu bod, y mwyafrif llethol ohonynt, yn ddi-Gymraeg. Wrth ddiolch iddynt, meddai’r Esgob Edwin Reagan: “Remember that the language of the Mass is Love”.

Cofiais yr ymadrodd yn ddiweddar wrth ddarllen un o gyfrolau gweddïau Walter Brueggeman. Dyma fersiwn Cymraeg wedi ei seilio arni.

Fe ddysgon ni siarad bron pob iaith ond ein hiaith ein hunain.
Fe’n disgyblwyd yn iaith casineb ac ofn, iaith trachwant a phryder.

Rydym yn hen gyfarwydd ag iaith gormes a chynffonna.
Deallwn yn llwyr ramadeg rhyddfrydiaeth a cheidwadaeth,
Y rhethreg sy’n chwyldroadol ac yn adweithiol.

Ond dieithriaid ydym mewn gwlad ddieithr.
Dysg ni o’r newydd i ymddiried yn ein mamiaith, iaith mawl a galar.
Diolchwn am ein hathrawon iaith,
Y lliaws mamau a thadau
Mewn llawer cyfnod
A llawer man,
A llawer diwylliant
Sydd, bawb ohonynt, yn adnabod yn well na ni
Ffyrdd y gwirionedd sy’n iacháu, a’r bywyd 
Sy’n bywiocáu.

Bydd yn air dilys ar ein gwefusau a derbyn ein llefaru ’nôl i ti.
A diolch i ti am ein mamiaith a ddaeth yn y cnawd. 
Amen.

Enid Morgan

Gweddi amserol 2

Gweddi a rannwyd gan Undeb yr Annibynwyr mewn ymateb i argyfwng Brexit

Ein Tad cariadus, trown atat mewn cyfnod o ansicrwydd brawychus yn hanes ein gwlad, ein cyfandir a’n byd.
Mae’n ddyddiau dieithr â datblygiadau’r naill ddiwrnod ar ôl y llall yn achosi penbleth a dryswch cynyddol inni a hynny’n troi’n rhwystredigaeth ddig ac ymosodol mor fynych.
Yn ein gofid gofynnwn i Ti blannu ynom ddoethineb a phwyll ynghyd â chariad.
Deisyfwn y bendithion hyn yn helaeth ar ein harweinwyr, etholedig a gwirfoddol ac ar eu tîmoedd gwaith.

Llanw ni ag ewyllys dda a helpa ni i ymarfer goddefgarwch ac i roddi i eraill, hyd yn oed y rhai sy’n groes eu daliadau a’u barn i ni, y parch sy’n ddyledus i bob un.
Deled dy deyrnas yw’n gweddi, heddiw, fel erioed.
Plyg ni i’th ewyllys a’th lywodraeth er mwyn inni weld y byd yn byw yn ôl dy fwriadau a bywyd yn ei holl gyflawnder yn eiddo i bawb yn ddiwahân.

Yn enw Iesu. Amen.

Gweddi amserol 1

GWEDDI

Gweddi gan yr Americanwr, y Parchedig Mark Sandlin, yn gofyn am ollwng gafael ar ein hunan-bwysigrwydd:

Dduw da a graslon,

Weithiau
er mwyn bod yr hyn
ddylem fod
mae’n rhaid i ni wneud pethau
sy’n gallu teimlo’n
amhosib.

Mae gan y rhan fwyaf ohonom amheuon
a chwestiynau
a meddyliau negyddol
amdanom ein hunain
ar adegau.

Weithiau ymddengys
yn rhan annatod
o’r natur ddynol.

Mae balchder a theimlo’n bwysig
yn gallu bod yn angenrheidiol
er mwyn gwrthbwyso
sut y gwelwn ein hunain
weithiau.

Eto, gofynnodd Iesu i ni
fod yn ostyngedig,
y lleiaf o’r rhai hyn,
yn olaf –
i roi eraill yn gyntaf,
i ollwng gafael ar ein hangen i fod yn bwysig …

i ollwng gafael ar ein hangen
i fod yn bwysig
yng ngolwg y byd.

Gofynnodd i ni ailddiffinio
beth ydy “pwysig”,
i geisio gwerth
mewn gwerthfawrogi eraill,
i ganfod hunanddelwedd gadarnhaol,
i weld eraill mewn modd cadarnhaol,
i ddarganfod ein bod
yn gyfartal ag eraill
drwy weithio tuag at
gydraddoldeb pawb.

Weithiau
er mwyn bod yr hyn
ddylem fod
mae’n rhaid i ni wneud pethau
sy’n ymddangos
yn amhosib …

… nes i ni ddechrau eu gwneud.

Atgoffa ni
bod dy Gariad
yn ein hannog a’n cynnal
wrth i ni weithio i greu
byd gwell –
nad ydy tywysogaethau
y byd hwn
yn ennill
yn y diwedd –
mai’r un peth
sydd yn cyfrif
yn y bywyd hwn
ydy
ein gilydd
a’r cariad a rannwn. Amen.

Addasiad Ann D. Davies